De bescherming tegen het boze oog

83498

Vraag:

Kan het boze oog een persoon treffen en hoe wordt het behandeld? Is het waakzaam zijn ervoor in tegenstrijd met vertrouwen op Allah?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Onze mening over het boze oog is dat het echt is. Het is bewezen door de Islamitische leer en door ervaringen in het echte leven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die niet geloven deden jou bijna wegglijden met hun blikken, toen zij de Vermaning hoorden.”

(Soerat al-Qalam: 51)

Ibn cAbbaas en anderen hebben uitgelegd dat met dit vers bedoeld wordt dat zij met hun blik het boze oog op hebben gericht. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het boze oog is waar. En als er iets zou bestaan dat de Voorbeschikking vóór zou zijn, dan was dat wel het boze oog. Als jou gevraagd wordt een bad te nemen (om een behandeling te bieden) tegen de invloed van het boze oog, dan dien je een bad te nemen.”

(Moeslim)

An-Nasaa’ie en Ibn Maadjah hebben overgeleverd dat cAamir ibn Rabiecah langs Sahl ibn Hoenayf kwam toen hij zichzelf waste… en haalde de overlevering1 aan.

De waarheid bevestigt dit en kan niet worden ontkend. Als je getroffen bent door het boze oog, dan dien je de behandelingen die in de islamitische Wetgeving staan te gebruiken. Dit zijn:

1. Het verrichten van Roeqya. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er is geen Roeqya behalve in het geval van het boze oog of koorts.”

(at-Tirmidhie en Aboe Daawoed)

Djibriel (vrede zij met hem) was gewoon Roeqya te verrichten voor de Profeet (vrede zij met hem) zeggende: “Bismillaahi arqieka min koelli shay'in yoe'dhieka, min sharri koelli Nafsin aw cAynin haasid. Allaahoe yashfiek, bismillaahi arqiek.” (“in de Naam van Allah verricht ik Roeqya voor jou van alles dat jou schade brengt, van het kwade van elke ziel of boze oog. Moge Allah je genezen. In de Naam van Allah verricht ik Roeqya voor jou.”)

2. De persoon die het boze oog gaf, vragen om zich te wassen. Zoals de Profeet (vrede zij met hem) cAamir ibn Rabiecah heeft bevolen te doen in de overlevering1. Daarna dient het water over degene die getroffen is gegoten te worden. Voor het gebruik hierbij van uitwerpselen, zoals urine en ontlasting, is geen basis! Het zelfde geldt ook voor het nemen van iets van zijn bezit. Wat daarentegen is wel overgeleverd, is het wassen van de ledematen en binnen zijn kleding. Of het wassen in zijn hoofddeksel en kleding. En Allah weet het het beste.

Er is niets tegen het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen het boze oog voordat het plaatsvindt. Dit is niet tegengesteld aan Tawakkoel (het stellen van vertrouwen in Allah). Integendeel, dit behoort juist tot Tawakkoel. Tawakkoel is namelijk het stellen van vertrouwen in Allah, terwijl men ook de middelen gebruikt die zijn toegestaan of aanbevolen. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om voor al-Hasan en al-Hoesayn toevlucht (bij Allah) te zoeken, zeggende: “Oeciedoekoemaa bi Kalimatillaah it-Taammah, min koelli Shaytaanin wa Haammah, wa min koelli cAynin laammah.” (“Ik zoek toevlucht voor jullie beiden middels de perfecte Woorden van Allah tegen elke duivel en elk giftig reptiel en van elk boze oog.”)

(at-Tirmidhie en Aboe Daawoed)

Ook was hij (vrede zij met hem) gewoon te zeggen: “Ibraahiem was gewoon toevlucht bij Allah te zoeken voor Ishaaq en Ismaaciel (vrede met hen beiden).”

(al-Boekhaarie)

Fataawa ash-Sheikh ibn ul-cOethaymien

 

1. Redactie: het betreft de volgende overlevering: “Aboe Oemaamah ibn Sahl ibn Hoenayf heeft overgeleverd dat zijn vader hem vertelde dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) wegging en zij met hem meereisden richting Mekka, totdat zij Shicb ul-Khazzaar in al-Djoehfah bereikten. Sahl ibn Hoenayf waste zichzelf. En hij was een lichte man met een aantrekkelijk lichaam en huid. cAamir ibn Rabiecah, de broer van Banie cAdiy ibn Kacb, keek naar hem terwijl hij zich waste en zei: “Ik heb nooit zoiets gezien, zelfs niet de huid van een maagd in afzondering!” (dit was een metafoor voor de lichte huid). Hierna kreeg Sahl een (epileptische) aanval waardoor hij op de grond viel. Hij werd naar de Profeet (vrede zij met hem) gebracht en er werd gezegd: “O Boodschapper van Allah, weet u wat er is gebeurd met Sahl? Bij Allah, hij kan zijn hoofd niet heffen en niet wakker worden.” Hij vroeg: “Beschuldigen jullie iemand hiervan?” Zij zeiden: “cAamir ibn Rabiecah keek naar hem.” Hierop riep hij (vrede zij met hem) cAamir en zei boos tegen hem: “Zou iemand van jullie ervan houden zijn broeder te doden? Als je iets ziet dat je bevalt, waarom bid je niet om zegeningen voor hem?” Daarna zei hij tegen hem (cAamir): “Verricht de Ghoesl voor hem.” Hierop waste hij vanuit een bak zijn gezicht, handen, ellebogen, voetzool, en onder zijn onderkleed. Daarna werd dit water over hem (Sahl) gegoten. Een man goot het over zijn hoofd en achterkant, hierbij de bak schuin houdend. Dit werd bij hem gedaan en Sahl ging vervolgens verder met zijn mensen en er was niets meer mis met hem.”

(al-Moesnad)