Getroffen worden door psychische problemen

32842

Vraag:

Is het mogelijk dat moslims getroffen kunnen worden door psychische problemen? Sommige mensen beweren namelijk dat moslims hier niet door getroffen kunnen worden.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De mens kan ongetwijfeld getroffen worden door psychische problemen, zoals zorgen over de toekomst en verdriet over het verleden. Psychische problemen hebben meer invloed op het lichaam dan lichamelijk problemen dat hebben. We dienen te weten dat de zorgen en angst die een persoon treffen, behoren tot de zaken die zonden vergelden en de last van zonden verminderen. Als de persoon geduldig is en de beloning bij Allah zoekt, dan zal hij hiervoor beloond worden.

Het is welbekend dat het behandelen van deze problemen op de manier die in de Islam voorgeschreven is, effectiever is dan het behandelen met geneesmiddelen.

Eén van de geneeswijzen die in de Islam is voorgeschreven, is het verrichten van smeekgebeden die overgeleverd zijn van de Profeet (vrede zij met hem) om zorgen en angst te verlichten. Bijvoorbeeld die in de authentieke overlevering van Ibn Mascoed staat, waarin de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er is niemand die wordt getroffen door zorg en angst en zegt: “Allaahoemma innie cAbdoeka ibnoe cAbdika ibnoe Amatik. Naasiyatie bi Yadik. Maadin fiyya Hoekmoek. cAdloen fiyya Qadaa’oek. As’aloeka bi koelli Ismin hoewa lak, sammayta bihi Nafsak, aw anzaltahoe fie Kitaabik, aw callamtahoe Ahadan min Khalqik, awista’tharta bihi fie cIlm il-Ghaybi cindak: an tadjcal al-Qoer’aan al-cAdhiema Rabieca Qalbie wa Noera Basarie wa Djalaa’oe Hoeznie wa Dhihaaboe Hammie wa Ghammie (O Allah, Ik ben Uw dienaar, zoon van Uw dienaar, zoon van Uw dienares. Mijn lot bevindt zich in Uw Hand. Uw Bevel geldt voor eeuwig op mij (en) Uw Verordening over mij is rechtvaardig. Ik smeek U bij iedere Naam die U toekomt, waarmee U Uzelf heeft genoemd, die U geopenbaard heeft in Uw Boek, of die U aan één van Uw schepselen heeft onderwezen, of welke U in de kennis van het onwaarneembare heeft gelaten: om de Koran de levensbron van mijn hart te laten zijn, het licht in mijn zicht, de verlosser van mijn verdriet en de verjager (van mijn zorg en angst), of Allah neemt deze (zorg en angst) van hem weg.”

(Ahmad)

Dit is één van de geneeswijzen die in de Islamitische Wetgeving is voorgeschreven.

Ook kan men zeggen: “Laa Ilaaha illaa Ant, soebhaanaka. Innie koentoe min adh-Dhaalimien.(Er is geen god dan U, Verheven bent U. Voorwaar, ik behoorde tot de onrechtvaardigen.)

(Zie ook: Soerat al-Anbiyaa’: 87)

Een andere behandeling is Roeqya. En deze is beter. De Boodschapper (vrede zij met hem) was gewoon om Roeqya voor zichzelf te verrichten door al-Moecawwidhatayn (de laatste twee hoofdstukken in de Koran, namelijk Soerat al-Falaq en an-Naas) te reciteren wanneer hij ging slapen. Daarna wreef hij over zijn gezicht en wat hij kon van zijn lichaam. Een persoon kan ook naar iemand toe gaan, van wie hij de religieuze toewijding vertrouwt, om Roeqya voor hem te verrichten.

Als men meer wilt weten, dan kan met zich wenden tot wat de geleerden hebben geschreven over ad-Doecaa’. Zoals al-Waabil us-Sayyib van Ibn ul-Qayyim, al-Kalim ut-Tayyib van Sheikh ul-Islaam, al-Adhkaar van Imam an-Nawawie en Zaad ul-Macaad van Ibn ul-Qayyim.

(Genomen van de fatwa’s van Sheikh Ibn cOethaymien
Kitaab Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 4, blz. 465-467)

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid