Hoe kan men van Sihr (tovenarij) genezen?

122574
Vraag:
Hoe kan men van Sihr (tovenarij) genezen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Degene die getroffen is door Sihr dient dit niet te bestrijden met Sihr. Dit omdat slechtheid niet weggenomen wordt door een andere vorm van slechtheid te begaan. Zo wordt ongeloof ook niet weggenomen door een andere vorm van ongeloof. Slechtheid kan alleen weggenomen worden door goedheid. Vandaar dat toen de Profeet (vrede zij met hem) werd gevraagd over an-Noeshrah (het bestrijden van tovenarij met tovenarij), hij antwoordde: “Dit behoort tot de werkwijze van de Shaytaan.”
(Ahmad, Aboe Daawoed en al-Haakim)
Wordt er bij de geneeswijze gebruikt gemaakt van de Koran, toegestane medicatie en de juiste Roeqyaa, dan is hier niets op tegen. Het is echter niet toegestaan om Sihr met Sihr te bestrijden, omdat het bezigen van Sihr een aanbidding is voor de Shayaatien. Een tovenaar kan alleen zijn praktijken beoefenen nadat hij de Shayaatien heeft aanbeden, hen van dienst is geweest en toenadering tot hen heeft gezocht. Pas daarna leren zij hem hoe hij Sihr moet doen. Er is niets op tegen om een persoon die bezeten is te genezen met de Koran en toegestane medicamenten. Maar dat geeft nog geen garantie dat men geneest. Niet iedere zieke geneest, al wordt hij behandeld door de beste arts. Wanneer iemands tijd is gekomen, dan zal geen enkele medicijn baten, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En Allah geeft niemand uitstel wanneer zijn tijd is gekomen.”
(Soerat al-Moenafiqoen:11)
Medicijnen en geneeswijzen hebben alleen zin als iemands tijd nog niet is aangebroken. Uitstel van genezing kan ook een vorm van beproeving zijn vanwege redenen die alleen bij Allah bekend zijn. Het uitblijven van genezing kan ook het gevolg zijn van het niet op de juiste wijze toepassen van medicatie. Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Voor elke ziekte is er een medicijn. Wanneer dit medicijn gebruikt wordt voor deze ziekte dan zal men met de wil van Allah genezen.”
(Moeslim)
Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Allah heeft voor elke ziekte een medicijn neer gezonden. Degene die het weet, die heeft er kennis van en degene die het niet weet is daarover onwetend.”
(Ahmad)
Tot de religieuze behandelwijzen van Sihr behoort de Koran. De Koran wordt dan gereciteerd in de aanwezigheid van de bezetene. Hierbij kan men terugvallen op het meest geweldige hoofdstuk van de Koran, namelijk Soerat al-Faatihah. Wanneer dit wordt gereciteerd door een godsvruchtige persoon die bewust is van het feit dat alles geschiedt met de Wil van Allah, dan zal men genezen.
Er is namelijk overgeleverd dat één van de metgezellen Roeqyaa had verricht bij een persoon door al-Faatihah te reciteren, waarna deze persoon genas. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Er is niets op tegen om Roeqyaa te verrichten zolang dit geen Shirk bevat.”
(Moeslim)
Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) Roeqyaa verricht bij anderen en is er ook bij hem Roeqyaa verricht. Het verrichten van Roeqyaa kent dan ook vele voordelen.
Men kan Soerat al-Faatihah, Aayat ul-Koersie, Soerat al-Ikhlaas, an-Naas en al-Falaq, andere verzen of overgeleverde smeekbeden voordragen. Eén van deze smeekbeden is de volgende: “Allaahoemma Rabb an-Naas, adhhib il-Ba’s, washfi anta ash-Shaafie laa Shifaa’an illaa Shifaa’oek, Shifaa’an laa yoeghaadiroe Saqaman.” 1
(al-Boekhaari en Moeslim)
Deze woorden kan men drie of meer keren herhalen. Ook is het overgeleverd dat Djibriel Roeqyaa heeft verricht bij de Profeet (vrede zij met hem) en daarbij de volgende woorden heeft gebruikt: “Bismillaah oerqieka min koelli Shay’in yoe’dhieka, min Sharri koelli Nafsin aw cAyni Haasid. Allaah yashfiek, bismillaahi oerqiek.” 2
(Moeslim)
Het kan voorkomen dat Allah een zieke persoon of een door Sihr getroffen persoon geneest zonder dat er Roeqyaa bij hem is verricht. Allah is namelijk tot alles in staat en is in het bezit is van de Ultieme Wijsheid. Zo zegt Hij (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, wanneer Hij iets wil, dan hoeft Hij slechts te zeggen: “Wees”, en het geschiedt.
(Soerat Yaasien:82)
Andere verzen die gebruikt kunnen worden bij het verrichten van Roeqyaa zijn de volgende:
· Soerat al-Acraaf:117 t/m 119
· Soerat Yoenoes: 79 t/m 82
· Soerat Taa-haa: 65 t/m 69
Deze verzen kunnen in water gereciteerd worden. Vervolgens moet dit water over de bezetene heen gegoten worden. Dit kan ook gedaan worden bij iemand die hinder ondervindt bij het bedrijven van gemeenschap met zijn vrouw.
Ook is het mogelijk gebruik te maken van zeven lotusbladen (Sidr ul-Akhdar). Deze kunnen fijngemalen worden en in water gedompeld. Ook dit schijnt profijtvol te zijn, zoals Sheikh cAbd ur-Rahmaan ibn Hassan te kennen geeft in zijn boek Fath ul-Madjied, hoofdstuk “Maa djaa’a fin-Noeshrah”. Ook wordt men geadviseerd veelvoudig Soerat Al-Ikhlaas, al-Falaaq en An-naas te reciteren, iedere keer in drievoud.
Door het voorgaande in acht te nemen, kan een persoon geholpen worden die getroffen is door Sihr of belemmerd wordt in het hebben van gemeenschap. Velen hebben dit namelijk geprobeerd en vonden er met de Wil van Allah baat bij.
Wat verder belangrijk is, is dat degene die Roeqyaa verricht en bij wie het gedaan wordt rechtschapen personen zijn. Zij moeten beiden hun vertrouwen in Allah stellen en weten dat Allah Degene is Die geneest.
Wij vragen Allah om ons succes te schenken in datgene wat Hem behaagt.
Sheikh cAbd ul-cAziez ibnoe Baaz
(Majmoec ul-Fataawaa wa Maqaalaat ul-Moetanawwicah, blz.70)
1O Allah, de Heer der mensheid. Laat de slechtheid verdwijnen en genees. Er is geen genezing behalve de Uwe. Een genezing die geen ziekte achterlaat.
2 In de naam van Allah verricht ik Roeqyaa bij jou tegen al hetgeen jou schaadt en tegen elke afgunstige ziel of oog. Moge Allah jou genezen. In de Naam van Allah verricht ik Roeqyaa bij jou.