Hoe moet ik Roeqyaa verrichten?

87703

Vraag:

Wat houdt de Roeqyaa (genezingsspreuk) in en welke verzen dienen daarbij gereciteerd te worden?

Antwoord:

De juiste Roeqyaa dient te volden aan de volgende drie zaken:

  1. Het moet geschieden middels de Woorden van Allah, Zijn Namen, Zijn Eigenschappen en hetgeen overgeleverd is van onze Profeet (vrede zij met hem).
  2. Sheikh ul-Islaam ibnoe Taymiyah heeft als voorwaarde genoemd dat de Roeqyaa in het Arabisch moet gebeuren. De woorden moeten duidelijk en te begrijpen zijn. Niemand mag Roeqyaa verrichten met onbegrijpelijke woorden. Laat staan het aanroepen van Allah middels deze onbekende woorden. Zelfs als deze woorden een betekenis zouden hebben, dan is het nog steeds afgeraden om een smeekbede te verrichten in een andere taal dan het Arabisch. Uitzondering op deze regel is alleen voor degenen die de Arabische taal niet machtig zijn.
  3. Men moet weten dat het niet de Roeqyaa is die geneest, maar Allah.

Alleen als voldaan wordt aan deze drie zaken, dan kan er gesproken worden van een juiste Roeqyaa. Over Roeqyaa zegt de Profeet (vrede zij met hem):“Er is niets tegen Roeqyaa, mits het geen Shirk bevat.”

(Moeslim)

De Roeqyaa is het krachtigst wanneer men deze bij zichzelf verricht, zoals de bewijzen aangeven. Dit in tegenstelling tot wat we tegenwoordig zien, namelijk dat mensen zoeken naar een Raaqie (gebedsgenezer). Er wordt niet eens gekeken naar de betrouwbaarheid van deze Raaqie en of hij niet een leek of waarzegger is.

Soerat al-Faatihah is het efficiëntst om bij een zieke te lezen. Dit vanwege de gewichtige inhoud van dit hoofdstuk, welke bestaat uit zuivere aanbidding tot Allah, lofuitingen, het stellen van vertrouwen op Allah en het vragen om Zijn Hulp.

De volgende smeekbede kan opgenoemd worden bij een zieke: “Bismillaahi oerqiek, min koelli Shay’in yoe’dhiek, wa min Sharri koelli Nafsin aw cAyni Haasid, Allaahoe yashfiek, bismillaahi oerqiek.”

“In de Naam van Allah verricht ik Roeqyaa bij jou tegen ieder kwaad dat jou schaadt, en tegen het kwaad van iedere (slechte)ziel en afgunstige oog. Moge Allah jou genezen, in de Naam van Allah verricht ik Roeqyaa bij jou.”

(Moeslim)

Als de persoon ergens pijn voelt op zijn lichaam, dan plaatst hij zijn hand op die plek en zegt drie keer ‘Bismillaah’ (in de Naam van Allah), daarna zeven keer ‘Acoedhoe bi cIzzatillaahi wa Qoedratihi min Sharri maa adjidoe wa oehaadhir’ (ik zoek mijn toevlucht tot de Verhevenheid en Macht van Allah tegen het kwaad dat mij getroffen heeft).

(Moeslim)

Roeqyaa helpt tegen het boze oog, tovenarij, bezetenheid en lichamelijke aandoeningen. Over het boze oog zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Het boze oog is waar, en als er iets bestaat dat de Voorbeschikking vóór kan zijn, dan was het wel het boze oog.”

(al-Boekhaari)

cAa’ishah heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft (mij) bevolen om Roeqyaa te verrichten tegen het boze oog.”

(al-Boekhaari)

Toen de Profeet ( vrede zij met hem) op een dag een meisje in het huis van Oemmoe Salamah zag met een bevlekt gezicht zei hij: “Verricht Roeqyaa voor haar. Zij is getroffen door het boze oog.”

(al-Boekhaari)

Als de veroorzaker van het boze oog bekend is, doe dan wat de Profeet (vrede zij met hem) ons heeft bevolen. Toen cAamir ibnoe Rabiecah naar Sahl Ibn Hoenayf keek en hem de wassing zag doen zei hij: “Ik heb nog nooit zo’n huid gezien.” Waarna Sahl onmiddellijk in mekaar stortte.

Toen cAamir bij de Profeet kwam, liet de Profeet zijn woede blijken en zei tegen hem: “Voor wat vermoordt iemand van jullie zijn broeder? Was het niet beter geweest om ‘BaarakAllaah’ te zeggen? Verricht de wassing ten behoeve van hem.” Hierna waste cAamir in een gerei zijn gezicht, handen, ellebogen, knieën, de uiteinden van zijn voeten en de binnenkant van zijn kleding. Hij goot het water vervolgens over Sahl heen, waarna hij opstond alsof er niets aan de hand was.

(Maalik)

Ook helpt tegen het boze oog het regelmatig verrichten van de ochtend- en middaglofuitingen en het stellen van vertrouwen in Allah. Tegen tovenarij en ieder andere kwaad kan men zich eveneens wenden tot de ochtend- en middaglofuitingen, en ook het reciteren van Aayat ul-Koersiy, Soerat al-Ikhlaas, al-Falaq en an-Naas na ieder gebed en vóór het slapen gaan. En iedere avond kan men ook de laatste twee verzen van Soerat al-Baqarah reciteren.

Gebaseerd op een Fatwa van islamweb.net