Onwettige Roeqya veroorzaakt schade

7305

Vraag:

Een vrouw heeft Roeqya verricht voor haar man zonder dat zij hiervan bewust was. Vervolgens werd zij ziek en verbeeldde zij zich zaken, zoals het zien van een salamander. Nadien is zij gescheiden. Was deze Roeqya hierop van invloed?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wanneer deze Roeqya conform is aan het Boek van Allah en de genezingsspreuken bevestigd staan in de Soennah, dan is hier niets op tegen. Sterker nog, dit is dan aanbevolen in de Soennah en het heeft geen enkel verband met wat is gebeurd. Als het echter een Roeqya was die niet Islamitisch is, zoals Roeqya die Bidcah (religieuze innovatie) en Shirk bevat, dan betreft het hier Roeqya die slecht, schadelijk en nutteloos is. Dit geldt zowel voor degene die Roeqya verricht als voor degene bij wie Roeqya wordt verricht. Voornamelijk als één van hen zich schuldig maakt aan een vorm van Bidcah of Shirk.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft toestemming gegeven om Roeqya te verrichten met de Koran, de Adhkaar (gedenkingen) en smeekbedes, als deze vrij zijn van Shirk en woorden waarvan de betekenis niet begrepen wordt.

cAwf ibnoe Maalik zei: “Wij verrichtten de Roeqya in al-Djaahiliyyah (pre-islamitisch tijdperk). Later vroegen wij de Profeet (vrede zij met hem): “Hoe ziet u dit?” De Profeet (vrede zij met hem) zei toen: “Laat mij jullie Roeqya zien. Er is niets mis met Roeqya als deze vrij is van Shirk.”

De geleerden zijn het er unaniem over eens dat Roeqya toegestaan is als dit geschiedt zoals is beschreven. Men dient echter de overtuiging te hebben dat dit slechts een oorzaak is en dat dit geen invloed zal hebben, behalve met de Wil van Allah, de Verhevene.

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 1, blz. 244)

Degene die Roeqya heeft verricht die niet islamitisch gebonden is, dient berouw te tonen tegenover Allah. Tevens dient men dan de Islamitische Roeqya te leren die vermeld staat in de Soennah.

Zoals de Islamitische Roeqya – met de Wil van Allah – een oorzaak is voor genezing, kan de onwettige Roeqya een oorzaak zijn voor vermoeidheid en beproeving voor de mens. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel.”

(Soerat ash-Shoeraa: 30)

Datgene wat zich heeft voorgedaan, is een zaak die aan Allah is. Niemand kan vol overtuiging zeggen dat wat er ook gebeurt, dat het gebeurd is door de Roeqya, een andere reden of een beproeving is van Allah. Een dienaar dient voor al zijn zondes berouw te tonen tegenover Allah. De zondes van een dienaar zijn de zaken die hem treffen. Men dient zich te wenden tot Allah om datgene te onthullen wat hem schade toebrengt. Dit dient men te doen door de nodige maatregelen te nemen.

Kortom, men dient genezing te zoeken door middel van de voorgeschreven Islamitische Roeqya. Dit kan men doen door het regelmatig gedenken van Allah middels de aangedragen Adhkaar (gedenkingen) voor de verschillende situaties. Onder andere het verrichten van de ochtend en avond Adhkaar, het verrichten van de Adhkaar voor het slapen gaan en de Adhkaar voor het binnentreden en het verlaten van het huis. De dienaar wordt nergens van meer beschermd tegen de Shaytaan, dan door het veelvuldig bijhouden van het gedenken van Allah.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com