Roeqya voor het krijgen van een kind

7303

Vraag:

Eén van mijn broers is ruim vijf jaar getrouwd en heeft tot de dag van vandaag geen kinderen. De reden hiervoor weet Allah, de Almachtige, het best. Het echtpaar heeft verschillende medische onderzoeken laten verrichten. De artsen bevestigen dat alles goed is met hen beiden en dat zij moeten wachten tot Allah een kind voor hen voorbeschikt. Echter hebben zijn ouders geen geduld en zeggen zij het volgende tegen het echtpaar: “Er wordt gezegd dat je 21 dagen moet vasten en één van de Schone Namen van Allah zeven keer moet opnoemen, te weten al-Moesawwir (de Vormgever van het gezicht). Vervolgens blaas je in een glas water. En dit zal je een kind geven, met de Wil van Allah.”

Ik wil graag weten of dit correct is in het licht van de Koran en Soennah.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Deze vorm van Roeqya die aan de echtgenoot en zijn ouders wordt geadviseerd, is niet iets dat wordt voorgeschreven in de Islamitische Wetgeving. Voor zover wij weten is er namelijk geen bewijs in de Koran of authentieke Soennah.

Het aanroepen van Allah middels Zijn Namen voor genezing van ziekten (waaronder onvruchtbaarheid) is toegestaan, vanwege de algemene betekenis van het vers (interpretatie van de betekenis):

“En aan Allah behoren de Schone namen toe. Roep Hem daarmee aan.”

(Soerat al-Acraaf 180)

Het is bewezen dat de Profeet (vrede zij met hem) dit heeft gedaan. Zo verrichtte hij Roeqya voor sommige mensen door te zeggen: “Adhhib il-Ba’s Rabban-Naas, Washfie Antash-Shaafie, laa Shiefaa’a illaa Shiefaa’oek, Shifaa’an laa yoeghaadiroe Saqaman.” (Neem de pijn weg, o Heer van de mensheid, en schenk genezing, want U bent de Genezer, en er is geen genezing behalve Uw Genezing die geen sporen van ziekte achterlaat.)

(al-Boekhaarie en Moeslim)

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah;nummer 9120
in Madjallat ul-Boehoeth il-Islaamiyyah, nummer 27, blz. 64)

Het specificeren van een specifieke Naam van Allah, zoals het kiezen van de Naam al-Moesawwir voor het vragen om genezing, is iets dat bewijs vereist. Als hiervoor geen bewijs is, dan is het gebruik van een specifieke naam in een smeekgebed iets dat niet voorgeschreven is in de Islamitische Wetgeving.

Wat met betrekking tot het smeekgebed is voorgeschreven, is dat een persoon die een smeekgebed verricht de Naam van Allah kiest die past bij zijn verzoek. Zoals bijvoorbeeld het zeggen van al-Ghaffaar (de Vergevingsgezinde) als men vraagt om vergeving, etc.

Er dient opgemerkt te worden dat het onderwerp van het krijgen van kinderen en andere zaken, afhankelijk is van de Wil en Voorbeschikking van Allah. Allah heeft ons hierover in Zijn Boek verteld, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“Aan Allah behoort het Koningschap van de hemelen en de aarde toe. Hij schept wat Hij wil. (En) Hij schenkt dochters aan wie Hij wil en Hij schenkt zonen aan wie Hij wil. Of Hij schenkt hun zowel zonen als dochters. En Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.”

(Soerat ash-Shoera: 49-50)

Dit is iets dat alleen door Allah wordt voorbeschikt.

Het echtpaar dient zich tot Allah te wenden en Hem te vragen om vroom nageslacht. Zij dienen zich tot Hem te wenden middels Doecaa' (smeekbede) en Dhikr (gedenking van Allah). Hierover zegt Allah in Zijn Boek (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die zeggen: “Onze Heer, schenk ons van onze echtgenotes en ons nageslacht een verkoeling voor de ogen(d.w.z. een genot) en maak ons tot leiders van de godsvruchtigen.”

(Soerat al-Foerqaan: 74)

Als er sprake is van een bepaalde ziekte die het probleem heeft veroorzaakt, dan is er niets op tegen het met toegestane medicatie te behandelen. Dit vanwege de algemene betekenis van de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) die zijn overgeleverd door Oesaamah ibn Shariek: “Behandel ziekten, want waarlijk, Allah heeft geen ziekte geschapen of Hij heeft ook de genezing ervoor geschapen. Behalve voor één ziekte, namelijk ouderdom.”

(Aboe Daawoed;
authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Ook zei hij (vrede zij met hem): “Allah heeft geen ziekte doen neerdalen, of Hij heeft er ook de genezing voor neergezonden.”

(Ibn Maadjah;
authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Wat het probleem ook is, de moslim dient altijd te steunen op Allah, zijn vertrouwen in Hem te stellen en Zijn Wil en Voorbeschikking met geduld te accepteren. Hij dient een rotsvast geloof te hebben dat het beloning en veel goeds bevat, met de Wil van Allah. Hij dient te denken aan de situatie en levens van andere mensen. Sommige mensen zijn beproefd met slecht nageslacht die hen ellende en moeilijkheden bezorgen. Anderen met gehandicapt nageslacht die zij niet kunnen dragen. En er zijn andere situaties zoals ouders die lijden onder de ongehoorzaamheid van hun kinderen, het verbreken van de familiebanden, etc.

Allah bepaalt niets voor de gelovige of het is goed voor hem. Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Hoe geweldig is de staat van een gelovige, want alles is goed. En dit geldt alleen voor de gelovige. Als hem iets goeds overkomt, dankt hij hiervoor en dat is goed voor hem. En als iets slechts hem treft, dan draagt hij dat met geduld en dat is goed voor hem.”

(Moeslim)

Islamqa.com