Tien fouten bij het doen van Roeqya – deel 2

9838

Vraag 6:

Is het toegestaan om tijdens de Roeqya sessie Koran te reciteren door een microfoon? En is het toegestaan om van een afstand door de telefoon te reciteren? Mag er ook over een grote groep gereciteerd worden?

Antwoord:

De zieke moet aanwezig zijn wanneer er Roeqya gedaan wordt. Het mag niet gebeuren met tussenkomst van een microfoon of een telefoon. Dit strookt namelijk niet met de werkwijze van de Profeet (vrede zij met hem), zijn metgezellen en hun volgelingen. De Profeet heeft namelijk gezegd: "Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons wat hiertoe niet behoort, het zal verworpen worden."

(al-Boekhaari en Moeslim)

Vraag 7:

Is het toegestaan om een Djinn hulp te vragen om erachter te komen of iemand is getroffen door tovenarij of het boze oog?

Antwoord:

Het is niet toegestaan om hulp te zoeken bij Djinns en te vragen naar de toedracht en genezing van de zieke. Het hulp vragen aan Djinns is niets anders dan Shirk. Allah, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

"En dat er mannen onder de mensen waren die hulp zochten bij mannen van de Djinns, wat hun zondigheid vermeerderde."

(Soerat al-Djinn: 6)

En Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

"En op de Dag waarop Hij allen bijeen zal brengen (zal Hij zeggen): "O gemeenschap van Djinns, jullie hebben velen onder de mensen misleid." En hun bondgenoten van onder de mensen zullen zeggen: "Onze Heer, wij hebben van elkaars diensten gebruik gemaakt, en wij hebben de termijn bereikt die U voor ons had gesteld." Hij (Allah)zal zeggen: "De Hel is jullie Bestemming, eeuwig levenden zijn jullie daarin, tenzij Allah (anders)wil." Voorwaar, jouw Heer is Alwijs, Alwetend."

(Soerat al-Ancaam: 128)

De betekenis van het gebruik maken van elkaars diensten in dit vers slaat op het feit dat de mensen de Djinns hebben vereerd. Ook hebben zij zich aan hen onderworpen en zochten zij hun toevlucht tot hen. En de Djinns deden op hun beurt wat de mensen wilden en brachten datgene waar ze om vroegen. Ook betekent het dat de Djinns berichtgevingen doen over de soort en de toedracht van de zieke. Zij kunnen ervan op de hoogte zijn en de mensen niet. De Djinns kunnen namelijk leugens vertellen vanwege hun ongeloof en het is daarom niet toegestaan om hen te geloven.

Vraag 8:

Is het toegestaan om een paar uur lang koranrecitaties die zijn opgenomen af te spelen bij een zieke? En is het toegestaan om verzen uit te kiezen die specifiek gaan over tovenarij en het boze oog?

Antwoord:

Het afspelen van koranrecitaties die zijn opgenomen is geen vervanging van Roeqya. Dit komt doordat Roeqya een daad is waarbij de intentie en overtuiging aanwezig moeten zijn. Tevens wordt er over de zieke geblazen. Een apparaat waarmee men Koran afspeelt doet dit niet.

Vraag 9:

Is het toegestaan om Koranverzen en Adhkaar op papier te schrijven en dit altijd met je mee te dragen? Dit papiertje wordt dan aan een ketting gehangen en op de borst of andere plekken gedragen. En mag je het opvouwen en erop bijten? Mag je op dit papiertje ook bepaalde spreuken schrijven die bestaan uit islamitische smeekbeden? En mag je dit in leer wikkelen en onder het bed plaatsen of op een andere plek? En tot slot, mag je amuletten dragen als ze bestaan uit Koranverzen, Dhikr of smeekbeden?

Antwoord:

Het is niet toegestaan om blaadjes waarop Koranverzen of smeekbeden zijn geschreven aan je lichaam te dragen of deze op een plek te bewaren zoals onder het bed. De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons dit namelijk verboden door te zeggen: "Moge Allah degene die een amulet ophangt niet voorzien in zijn behoefte." En hij (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: "Waarlijk, ar-Roeqaa, amuletten en at-Tiwaalah (riten waardoor een man van een vrouw gaat houden) zijn Shirk."

(Ahmad en Aboe Daawoed)

Vraag 10:

Er zijn sommige smeekbeden waarin men zegt: 'Hadjar Yaabis, Shihaab Qaabis…'. Dit zegt men als er sprake is van jaloezie of bij mensen die hij liefheeft.

Antwoord:

Deze smeekbede kent geen grondslag in het geloof. Daarnaast verricht je ook kwaad tegen iemand die jou niets aandoet. Het is daarom niet toegestaan om deze smeekbede te gebruiken volgens de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): "Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het zal verworpen worden."

(Moeslim)

En vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed en zijn metgezellen.

<<< Vorig artikel