|
05:43
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:43
Middel 6
07:36
Middel 5
13:40
Middel 2
16:43
Middel 4
19:29
Middel 3
21:15
Alle gebedstijden
Het schenken van leiding komt niemand anders toe dan Allah

Vraag:

Hoe kunnen wij de
volgende twee uitspraken van Allah met elkaar in overeenstemming brengen?
De één is waar Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, jij
kunt degene die jij liefhebt geen leiding geven.”                   
(Soerat
al-Qasas: 56)

En het andere vers
is (interpretatie van de betekenis):

“En voorwaar,
jij leidt zeker naar een recht Pad.”                                 

(Soerat:
ash-Shoeraa: 52)

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah heeft de
mensen met een verstand geschapen. Hij heeft op hen de Openbaring doen
neerdalen en Profeten naar hen gezonden die uitnodigden tot de Waarheid
en waarschuwden tegen valsheid. Vervolgens heeft Allah de mensen aan hun
vrije wil overgelaten. Allah zegt in de Koran (wat als volgt vertaald
kan worden):

“En zeg: ,,De
Waarheid is van jullie Heer: dus wie wil, laat hem geloven; en wie wil,
laat hem ongelovig zijn.”  
                                              

                                                
(Soerat al-Kahf: 29)

Allah heeft zijn
Profeet Mohammed (vrede zij met hem) de opdracht gegeven om de Waarheid
aan de gehele mensheid te verkondigen. De mensen zijn volledig vrij in
de keuzen die zij maken. Gehoorzamen zij de Profeet, dan baten zij
zichzelf. Volgen zij hem (vrede zij met hem) niet, dan schaden zij
zichzelf. Dit zoals Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de
betekenis):

“Zeg: ,,O mensen,
waarlijk, de Waarheid van jullie Heer is tot jullie gekomen. Wie dan de
Leiding volgt: voorwaar, hij volgt die slechts in zijn eigen voordeel.
En wie dwaalt: voorwaar, die dwaalt slechts ten nadele van zichzelf. En
ik ben geen bewaker over jullie.”                                                                   
        

                                
(Soerat Yoenoes: 108)

De Islam is het
geloof van verstand, ratio en natuurlijke aanleg. Allah heeft de
Waarheid duidelijk onderscheiden van de valsheid en spoort aan tot al
het goede en waarschuwt voor al het slechte. Hij heeft al het goede
toegestaan en al het slechte verboden. En er is geen dwang in het geloof,
want het voordeel en het nadeel komen slechts op conto van de schepping
en niet op die van de Schepper! Allah zegt in de Koran (wat als volgt
vertaald kan worden):

“Er is geen
dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk
onderscheiden van de dwaling, en Hij die de taaghoet verwerpt en in
Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet
breken kan.”                                                 
(Soerat
al-Baqarah: 256)

Ook zegt Allah (interpretatie
van de betekenis):

"Wie goede
werken heeft verricht, het is voor hemzelf; en wie kwade werken heeft
verricht, hij is er verantwoordelijk voor. En jouw Heer is niet
onrechtvaardig tegenover de dienaren.”                                       
                      

                                        
(Soerat Foessilat: 46)

En Allah is Degene
Die leidt. Als Allah het wil, leidt Hij de gehele mensheid. Er is niets
in de hemelen en op aarde dat voor Hem onmogelijk is en niets doet zich
voor in Zijn Koninkrijk, behalve met Zijn Wil. Allah zegt in de Koran (interpretatie
van de betekenis):

“Zeg: ,,Maar
Allah heeft het overdonderende bewijs. Als Hij het dan had gewild, dan
had Hij jullie allen geleid.”                                              
                                        
(Soerat
al-Ancaam: 149)

Maar tot de
Wijsheid van de Verhevene behoort dat Hij ons heeft geschapen met de
mogelijkheid om zelf keuzen te maken. Hiernaast heeft Hij ook de Leiding
en de Scheiding (tussen waarheid en valsheid) neergezonden. Degene die
Allah en Zijn Profeet gehoorzaamt, zal het Paradijs binnentreden en
degene die Allah en Zijn Profeet de rug toekeert, zal de Hel
binnentreden. Dit op basis van de volgende Uitspraak van Allah, de
Verhevene (wat als volgt vertaald kan worden):

“Waarlijk, tot
jullie zijn zichtbare bewijzen gekomen van jullie Heer. Wie goed ziet:
er is
(een
voordeel) voor hemzelf; en wie blind is: er is (een nadeel)
voor hem, en ik
(Mohammed) ben geen bewaker over jullie.”                
                                                                 
(Soerat al-Ancaam: 104)

Geen enkele aandeel
van het leiden komt toe aan de Profeet (vrede zij met hem). Op hem en
alle moslims rust slechts de plicht de Islam te verkondigen, te
verduidelijken en het Rechte Pad aan te wijzen, zonder de mensen hiertoe
te dwingen. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En als jouw
Heer het had gewild, dan zouden degenen die op aarde zijn, zeker allen
tezamen hebben geloofd. Wil jij

(O Mohammed) dan
de mensen dwingen zodat zij gelovigen worden?”                                      
                                                                  
(Soerat Yoenoes: 99)

En (interpretatie
van de betekenis):

"Maar als jullie
loochenen: waarlijk, vele gemeenschappen vóór jullie loochenden. En de
plicht van de Boodschapper is slechts de duidelijke verkondiging."                  
(Soerat
al-cAnkaboet: 18)

Het schenken van
leiding komt slechts toe aan Allah en niet aan

één van Zijn
schepselen. Zoals de Verhevene tegen Zijn Boodschapper heeft gezegd (interpretatie
van de betekenis):

“Voorwaar, jij
kunt degene die jij liefhebt niet leiden. Maar Allah leidt wie Hij wil,
en Hij kent degene die Leiding volgen het best.”                  
           
                               
(Soerat al-Qasas: 56)

Waarlijk, Allah
leidt wie Hij wil en doet afdwalen wie Hij wil. In het licht hiervan
vertelt de Verhevene ons ook dat Hij Leiding schenkt aan degenen die Hem
gehoorzamen en hen tegemoet treden, zoals Hij zegt (interpretatie van de
betekenis):

“Maar degenen
die de Leiding volgden: Hij vermeerderde hun Leiding en Hij verschafte
hen hun godsvrucht.”

           
                                                                           
(Soerat Mohammed: 17)

Wat betreft degene
die Hem ongehoorzaam is en zich afwendt van Hem; hem zal geen leiding
toekomen. Over hem zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Allah
leidt niet degene die een zeer ongelovige leugenaar is.”

(Soerat az-Zoemar:
3)

Allah is de
Alwetende, Hij weet wat er is geweest, wat er nu is en wat er komen zal.
Allah weet wie de gelovigen zijn en ook wie de ongelovigen zijn en is op
de hoogte van hun daden. Hij, de Verhevene, is bekend met hun
eindbestemming in het Hiernamaals en Hij heeft dit alles opgeschreven in
de Bewaarde Tafel, zoals Hij de Almachtige zegt (interpretatie van de
betekenis):

“En wij hebben
alle zaken in een boek vastgelegd.”                                     
 
(Soerat
an-Naba’: 29)

Allah heeft de mens
geschapen met een vrije wil en deze vatbaar gemaakt voor geloof of
ongeloof. Allah zegt hierover:

"Voorwaar, Wij
wezen hem de Weg: wordt hij dankbaar of wordt hij ondankbaar?"
                                                                                                        
                
(Soerat al-Insaan: 3)

Het maken van
keuzen gebeurt op basis van verstand. Wanneer het men ontbreekt aan
verstand en hij dus niet in staat is onderscheid te maken tussen het
goede en het kwade, tussen de waarheid en de valsheid, dan wordt hij van
iedere religieuze verantwoordelijkheid ontheven.

En daarom wordt een
krankzinnige niet verantwoordelijk gehouden voor zijn daden, totdat hij
bij zinnen komt, een kind totdat het volwassen is geworden en een
slapende, totdat hij ontwaakt. Er rust dus op deze personen geen
verantwoordelijkheid, totdat zij het verstand bezitten waarmee zij
onderscheid kunnen maken tussen geloof en ongeloof, en tussen de
waarheid en de valsheid, enzovoorts.

Tot welke richting
de mens zich ook wendt, hem staat beloning of bestraffing te wachten.
Degene die gehoorzaamt, zal het Paradijs betreden.

“Voorwaar, hij
die haar

(de ziel)
loutert, zal welslagen.”                              

(Soerat
ash-Shams: 9)

En degene die
ongehoorzaam is zal de Hel binnentreden.

“En waarlijk
verliest hij die haar bederft.”                                                  

(Soerat
ash-Shams: 10)

Het inslaan van één
van deze twee wegen, vormt het onderwerp van de verrekening bij Allah,
de Verhevene. Hiermee wordt het duidelijk dat geloof en ongeloof,
gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid door de mens uit vrije wil gekozen
wordt. En Allah beloont of bestraft op basis van datgene waar de dienaar
voor heeft gekozen.

“Wie goede
werken heeft verricht, het is voor hem zelf; en wie kwade werken
verricht, hij is er verantwoordelijk voor. En jouw Heer is niet
onrechtvaardig tegenover de dienaar.”
                                                                                                                         
(Soerat
Foessilat: 46)

En wie beweert van
Allah en Zijn Boodschapper te houden en verlangt naar gelukzaligheid in
dit leven en in het Hiernamaals, zal de Islam moeten accepteren. Wie
hiervan afziet en het wereldse leven verkiest boven het hiernamaals en
overgave aan Allah weigert, zijn eindbestemming zal het Hellevuur zijn.
Wie goed doet, goed ontmoet en wie kwaad doet, kwaad ontmoet. Er is per
slot geen dwang in beide gevallen. Zoals Allah, de Verhevene zegt (interpretatie
van de betekenis):

“Voorwaar, dit
is een Vermaning. Wie het dan wil, laat hij een Weg naar zijn Heer nemen.”
                             
                                                                                         
(Soerat
al-Insaan: 29)


Bron:
www.islamqa.com

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter