Aanzetten tot scheiden

12028

Vraag:

Een man is getrouwd zonder medeweten van zijn ouders en (eerste) echtgenote, en zij dachten dat de vrouw geen soennitische was. Dus stond zijn moeder erop dat hij van haar zou scheiden en drong bij zijn vader aan om dat ook te doen. Zodoende scheidde hij van haar om zijn ouders te gehoorzamen. Echter kreeg zijn moeder achteraf spijt dat ze haar zoon hiertoe heeft aangezet, en ze wil nu graag weten of er enige zonde op haar rust en zo ja, wat de Kaffaarah (boetedoening) daarvoor is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Volgens de meest correcte mening is het niet toegestaan om van een vrouw te scheiden zonder geldige reden, want het is onrechtvaardig tegenover de vrouw en het zorgt ervoor dat de zegening van het huwelijk zonder reden verloren gaat. Daarnaast breekt het het gezin op, terwijl Allah de zonen van Adam daar juist mee heeft gezegend, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.”

(Soerat ar-Roem: 21)

Het gehoorzamen van de ouders dient alleen plaats te vinden wanneer het gaat om zaken die juist en goed zijn, zaken die Allah en Zijn Boodschapper liefhebben. Hen gehoorzamen in iets wat Allah en Zijn Boodschapper verboden hebben is dus niet toegestaan, zoals de Profeet (vrede zij met hem) zei: Er is geen gehoorzaamheid aan iemand, als dit leidt tot ongehoorzaamheid aan Allah; gehoorzaamheid is alleen ten aanzien van wat goed en slecht is.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En als zij jou dwingen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er kennis over hebt: gehoorzaam hun dan niet. En vergezel hen vriendelijk op de wereld. En volg de Weg van degenen die zich tot Mij hebben gewend (in berouw en gehoorzaamheid).”

(Soerat Loeqmaan: 15)

Er is geen Kaffaarah vereist voor de moeder of de vader, afgezien van het tonen van berouw en het vragen om vergiffenis. Ook moeten ze proberen om de zaken recht te zetten en de mensen weer bij elkaar te brengen. Indien zij dit doen, zullen zij door Allah beloond worden. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Er is geen goed in veel van hun heimelijke gesprekken, behalve wie aanspoort tot liefdadigheid of wijsheid of verzoening tussen de mensen. En wie dat doet om het Welbehagen van Allah te bereiken, Wij zullen hem een geweldige beloning geven.”

(Soerat an-Nisaa’: 114)

En Allah weet het het best.

Sheikh Mohammed al-Mahmoed an-Nadjdie (Masaa’il war-Rasaa’il, blz. 59)