Advies aannemen van je vrouw

10666

Vraag:

Ik zou graag iets willen weten met betrekking tot de manier waarop vrouwen behandeld dienen te worden. Ik wil weten of wij mannen geacht worden om adviezen en suggesties van de vrouwen ter harte te nemen. Ik stel deze vraag omdat ik zie dat vrouwen vanuit emoties en het hart adviseren en suggesties geven, in plaats van met het verstand. Ik wil weten in welke mate een man naar zijn vrouw moet luisteren.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah zegt over goedheid tegen de echtgenote (interpretatie van de betekenis):

“En ga op een goede wijze met hen om.”

(Soerat an-Nisaa’: 19)

De Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “En behandel vrouwen met goedheid, en behandel vrouwen met goedheid.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “De beste van jullie zijn degenen die goed zijn tegenover hun vrouwen, en ik ben de beste van jullie tegenover mijn vrouwen.”

(at-Tirmidhie)

Zonder twijfel is het raadplegen van de echtgenote, het luisteren naar haar advies en het ter harte nemen ervan, een onderdeel van het op goede wijze omgaan met haar en haar goed te behandelen. Het verzacht haar hart, geeft haar het gevoel dat zij een rol speelt in de familie en dat zij verantwoordelijk is voor haar familie. Vooral als de man vindt dat zijn echtgenote wijsheid, gezond verstand en intuïtie heeft en geen overhaaste conclusies trekt of zich laat leiden door emoties.

De voordelen die verkregen kunnen worden door het consulteren van de echtgenote en haar advies te accepteren, kunnen verschillen per onderwerp waarover de vrouw wordt geraadpleegd en haar mening over wordt gevraagd. Is haar emotionele aard van invloed op haar mening op deze zaak of niet?

Ook kan het variëren naar gelang de aard van elke echtgenote, hoeveel wijsheid zij heeft en gezond verstand dat eenieder van hen heeft.

Als de echtgenoot van mening is dat het zinvol is haar mening te verwerpen of denkt dat haar opvatting verkeerd is, dan dient hij vriendelijk te zijn in de manier waarop hij haar mening of advies afwijst. En hij dient haar niet te beschuldigen dwaas te zijn of te zeggen dat haar mening waardeloos is. Hij dient haar uit te leggen wat correct is, in zoverre hij dat kan.

Kijk naar het verhaal van al-Hoedaybiyah en wat daar is gebeurd. Je zult dan de waarde begrijpen van het raadplegen van een wijze slimme vrouw. Toen de Profeet (vrede zij met hem) een verdrag sloot met Qoeraysh en overeenkwam om terug te gaan en Mekka dat jaar niet te betreden, zei hij (vrede zij met hem) tegen zijn metgezellen: “Sta op en slacht je offer.” Tot hij het drie keer had gezegd, stond niet één van hen op. Toen niemand opstond ging hij naar Oem Salamah en vertelde haar wat er was gebeurd. Oem Salamah zei: “O Profeet van Allah, is dat wat u wilt? Ga naar buiten en spreek geen woord tot hen totdat u uw offer heeft geslacht, en roep uw kapper om uw hoofd te scheren.” Toen hij (vrede zij met hem) dit deed, stonden zij op en slachtten hun offers.

Al-Haafidh ibn Hadjar zei: “Dit duidt op de voortreffelijkheid van het raadplegen en dat het toegestaan is een goede vrouw te consulteren.”

Denk ook aan het verhaal van Moesa (vrede zij met hem) hoe Allah hem deed opgroeien in het huis van de Farao en hoeveel zegeningen het advies van Aasyaa, de vrouw van Fircawn, bevatte. Waarover Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En de vrouw van de farao zei: “(Dit kind zal) een verkoeling voor mijn en jouw oog zijn (d.w.z. een genot). Dood hem niet, wellicht dat hij ons zal baten of dat wij hem als kind zullen nemen.” En zij beseften niet (dat dit kind het einde van de farao zou inluiden).”

(Soerat al-Qasas: 9)

In hetzelfde hoofdstuk staat het verhaal van de twee vrouwen bij de bron van Madyan en hoe één van hen tegen hun vader zei (interpretatie van de betekenis):

“O vader, neem hem in dienst. Voorwaar, de beste (persoon) die u in dienst kunt nemen is degene die sterk en betrouwbaar is.”

(Soerat al-Qasas: 26)

Kijk hoe wijs zij was en hoe zij wist wie het meest geschikt was om in dienst genomen te worden en aan wie het werk kon worden toevertrouwd. En wat een grootse zegening heeft dit advies haar familie gebracht.

En Allah is de Bron van kracht.

Islamqa.com