Bemoeizuchtige schoonfamilie

24273

Vraag:

Als wij samen komen met onze familieleden vergeet mijn man mij altijd. Hij besteedt bijvoorbeeld al zijn aandacht aan zijn familieleden en laat mij vaak alleen of met mijn kinderen zitten. Mijn man zit dan voornamelijk met zijn zussen of nichten en dat maakt mij erg verdrietig. Ik klaag hierover bij hem, maar hij zegt dan dat ik jaloers ben. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn man bij mij aan tafel komt zitten?

Daarnaast is mijn schoonmoeder altijd actief bezig om zich in ons huwelijk te mengen. Zij reist bijvoorbeeld verschillende landen af en geeft haar geld uit om een offer namens mij uit te geven. Dit terwijl ik hier niet om gevraagd heb en ik dit zelf zou kunnen doen als ik dat wil. Ook wil zij mij veel dingen leren, terwijl ik daar niet om heb gevraagd. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn schoonmoeder zich niet bemoeit met ons huwelijk?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Een goede relatie tussen de echtgenoten houdt in dat zij rekening moeten houden met elkaars gevoelens en dat zij elkaar proberen gelukkig te maken. Het betekent ook dat de echtgenoten rekening moeten houden met elkaars omstandigheden en relaties die zij verplicht zijn te onderhouden met degenen die recht op hen hebben. De echtgenoten dienen elkaar te helpen om dit soort rechten te vervullen. Denk hierbij aan de rechten die de ouders hebben op hun kinderen, de rechten van de familieleden en de rechten van de buren. De basis hiervoor bestaat uit begrip, liefde en mededogen.

Ten tweede dient de zuster die deze vraag stelt voorzichtig te zijn met het trekken van conclusies. Dat haar man tijdens bepaalde gelegenheden met zijn zussen zit kan een goede reden hebben. Hij ziet hen niet zo vaak en het kan zijn dat zij hem willen vragen over bepaalde kwesties of dat zij een probleem hebben. Als hier geen rechtvaardiging voor is, en haar man in feite niet bewust is van de gevolgen van zijn handelen en hierdoor de rechten van zijn vrouw verwaarloost, dan dient de echtgenote daar op een gepaste wijze mee om te gaan. Dit om de impact ervan te verminderen en de zaken niet groter te maken dan ze zijn.

De echtgenote weet welke zaken invloed op haar man hebben en wat hij wel of niet leuk vindt. In het algemeen zeggen wij tegen deze zuster dat zij haar man vriendelijk moet behandelen en zijn slechte gedrag moet negeren of erop moet reageren met een goede behandeling. Dit zal de harten dichter tot elkaar brengen en het vervangt eenzaamheid met comfort en liefde. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En het goede en het kwade zijn niet gelijk: beantwoord (het kwade) met wat beter is, dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden. Maar dit wordt slechts gegeven aan degenen die geduldig zijn en dit wordt slechts gegeven aan de bezitter van een geweldig geluk.”

(Soerat Foessilat: 34-35)

Imam as-Sacdiy heeft gezegd:“Vervolgens beveelt Allah ons om een speciale vorm van vriendelijkheid te tonen die een grote impact heeft. Dit type vriendelijkheid is het goed behandelen van degene die jou slecht behandelt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Beantwoord (het kwade) met wat beter is…”

Dus als iemand jou slecht behandelt, vooral als het personen zijn die rechten op jou hebben zoals familieleden en vrienden, behandel hen dan op een manier die beter is (zowel in woord als daad). Als hij de banden met jou verbreekt, onderhoud jij dan de banden wel met hem. Als hij jou onrecht aandoet, vergeef hem dan. Als hij over jou roddelt of over jou praat in jouw aanwezigheid, reageer hier dan niet op dezelfde manier op, maar vergeef hem en spreek hem op een zachtaardige manier toe. Als hij jou ontwijkt en niet tegen jou praat, spreek jij hem dan vriendelijk aan en groet hem met de vredesgroet. Wanneer jij een slechte behandeling beantwoordt met vriendelijkheid, dan zul je grote voordelen verkrijgen.

“…dan zal degene met wie je in vijandschap leefde als een oprechte vriend worden.”

Dat wil zeggen, alsof hij een nabije en geliefde vriend is.

“Maar dit wordt slechts gegeven aan…”

Dit betekent dat niemand deze prijzenswaardige kwaliteit toegekend wordt, behalve:

“…aan degenen die geduldig zijn.”

Dit houdt in dat deze eigenschap alleen gegeven wordt aan degenen die geduldig zijn in het verdragen van datgene waar zij een afkeer van hebben en hierop reageren op een manier waar Allah van houdt. Mensen zijn van nature geneigd om een slechte behandeling te beantwoorden op een nóg slechtere wijze en zijn niet bereid om te vergeven. Hoe zit het dan met het reageren met een vriendelijke behandeling?

Wanneer iemand geduldig is, de Bevelen van zijn Heer nakomt, zich bewust is van de grote Beloning en weet dat wanneer hij een slechte behandeling op dezelfde wijze beantwoordt, dat hem dat op geen enkele wijze voordeel op zal brengen en dat de vijandigheid er alleen door toeneemt. Deze wetenschap zal ervoor zorgen dat hij deze zaak dan makkelijker kan verrichten. Het reageren op een vriendelijke manier zal zijn eigenwaarde niet doen verminderen. Integendeel, het is juist zo dat de degenen die nederig zijn omwille van Allah, door Allah in status verhoogd zullen worden. Als men dit allemaal beseft, dan zal dit makkelijker voor hem zijn en zal hij het met plezier doen.

“…en dit wordt slechts gegeven aan de bezitter van een geweldig geluk.”

Met geluk wordt hier het geluk in het Hiernamaals en het wereldse leven bedoeld, namelijk het Paradijs en een verheven morele karakter in dit leven. Dit omdat het één van de kenmerken is van de meest bevoorrechte groep onder de mensheid, waarmee een persoon een hoge status bereikt in deze wereld en in het Hiernamaals. En dit zijn de meest nobele kenmerken.”

(Taysier ul-Kariem ar-Rahmaan, blz. 749)

Het is overgeleverd datcOeqbah ibnoe cAamir zei: “Ik ontmoette de Boodschapper van Allah (vrede en zij met hem) en nam hem bij de hand, waarna ik zei: “O Boodschapper van Allah, vertel mij over de meest deugdzame daden.” Hij zei: “OcOeqbah, onderhoud de banden met degenen die jou afsnijden, geef aan degenen die jou ontzegden en wend je af van degenen die jou slecht behandelen.”

(Ahmed en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Deze morele principes in de omgang met anderen zullen jou helpen in je relatie met jouw schoonmoeder en andere familieleden en kennissen.

De bemoeienis van familieleden en anderen in het leven van een echtpaar, op een manier die problemen en verderf veroorzaken, is niet acceptabel volgens de Shariecah en het fatsoen van de mensen. Dit is een zaak waar men verstandig en voorzichtig mee moet omgaan. Men moet proberen de negatieve gevolgen te verminderen en datgene na te streven wat in het belang is van iedereen.

De basis hiervoor is het bereiken van wederzijds begrip en samenwerking tussen de echtgenoten in de omgang. Hier zal soms geduld voor nodig zijn. Zolang de zaken maar niets te maken hebben met Halaal of Haraam, zoals het voorbeeld die de zuster aanhaalde betreffende haar schoonmoeder die een offer brengt in haar naam. Zij kan hierop reageren door haar te vragen of zij de kosten voor het offerdier zelf mag betalen, zodat zij dit offer kan aanbieden namens haar. Als iemand het zich kan permitteren, dan is het gepast om zo te reageren op dergelijke verzoeken. Anders kan zij op een gepaste manier aangeven dat zij dit voor zichzelf wil doen in de komende jaren.

En Allah weet het het best.

islamqa.com