Bezit van echtgenoot nemen

7645

Vraag:

Is het voor de vrouw toegestaan om van het bezit van haar echtgenoot te nemen zonder zijn toestemming? Zo niet, wat is dan de boetedoening voor degene die zich hieraan schuldig maakt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is voor een vrouw niet toegestaan om iets te nemen van het vermogen van haar echtgenoot zonder zijn toestemming, tenzij hij tekortschiet in zijn uitgaven ten opzichte van haar. In dat geval is het voor haar wel toegestaan om datgene te nemen wat voldoende is voor haar en haar kinderen, op redelijke basis.

Toen Hind bintoe cOetbah bij de Profeet (vrede zij met hem) haar beklag kwam doen over haar echtgenoot Aboe Soefyaan – die tekortschoot in zijn uitgaven jegens haar en haar kinderen – zei hij (vrede zij met hem) tegen haar: “Neem wat voldoende is voor jou en jouw kinderen, op een redelijke basis.”

Als de situatie dus is zoals we hebben beschreven, dan is er geen sprake van een boetedoening. Wanneer dit echter niet het geval is en zij neemt van zijn bezittingen terwijl hij niet tekortschiet jegens haar, dan dient ze dat wat zij heeft genomen terug te geven aan haar man. Als ze vreest dat hij boos wordt op haar wanneer ze hem hiervan op de hoogte stelt, dan kan ze dit ook buiten zijn weten om doen.

En vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, diens familie en metgezellen.

Permanente commissie voor het geven van Fatawaa (Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, Boekdeel 21, blz. 167)