De ideale echtgenoot

24583

Vraag:

Ik ben een vrouw van achttien jaar die tot nu toe vijf keer een huwelijksaanzoek heeft gehad. Ik heb ze allemaal geweigerd, omdat ik jong was. Echter overweeg ik nu een huwelijk. Mijn vraag is waar ik op moet letten om een goede moslimechtgenoot te krijgen? Wat zijn de belangrijkste zaken? Moge Allah u belonen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wij waarderen jouw nieuwsgierigheid om de eigenschappen te weten die je helpen een deugdzame echtgenoot te kiezen, met de Wil van Allah. Hier volgt een beschrijving van de belangrijkste eigenschappen die in een man aanwezig moeten zijn. Hij die jij kiest en accepteert als jouw echtgenoot en vader van jouw kinderen, als Allah voorbeschikt dat jullie kinderen zullen krijgen.

Religieuze toewijding

Dit is belangrijkste zaak die de man die jij wilt huwen, moet bezitten. De echtgenoot dient een moslim te zijn die vasthoudt aan alle wetten en leerstellingen van de Islam in zijn dagelijkse leven. De Waliy (voogd) van de vrouw dient ernaar te streven deze zaak te controleren en niet te vertrouwen op uiterlijke verschijningen. Eén van de belangrijkste zaken om te vragen is het gebed van de man. Degene die onachtzaam is in de Rechten van Allah, zal naar alle waarschijnlijkheid ook de rechten van anderen verwaarlozen. De ware gelovige onderdrukt of mishandelt zijn vrouw niet. Hij houdt van haar en eert haar. En als hij niet van haar houdt, dan mishandelt of vernedert hij haar niet. Het is zeer zeldzaam om deze eigenschap te vinden bij degene die geen oprechte moslims zijn. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En een gelovige slaaf is beter dan een veelgodenaanbidder, ook al behaagt hij jullie.”

(Soerat al-Baqarah: 221)

“Voorwaar, de meest eervolle (persoon) van jullie bij Allah is degene die (Allah) het meest vreest.”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 13)

“En de goede mannen zijn (bestemd) voor de goede vrouwen; zij zijn niet schuldig aan dat wat zij (d.w.z. de leugenaars) zeggen.”

(Soerat an-Noer: 26)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als er bij jullie iemand van wie de religieuze toewijding en gedrag jullie tevreden stelt, huw hem dan (aan jullie vrouwelijke familieleden die onder jullie zorg vallen). Als jullie dat niet doen, zal er rampspoed op aarde zijn en veel verderf.”

(at-Tirmidhie;
Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie in Sahieh Soenan at-Tirmidhie)

Goede familie

Naast religieuze toewijding verdient het de voorkeur dat hij van een goede familie en bekende afstamming komt. Als twee mannen één vrouw een huwelijksaanzoek doen en zij gelijk zijn wat betreft religieuze toewijding, dan zou de voorkeur gegeven moeten worden aan degene die van een goede familie komt, die bekendstaat zich te houden aan de Bevelen van Allah. Deugdzaamheid van de naaste verwanten van de echtgenoot kunnen namelijk worden overgegeven aan zijn kinderen. En zijn goede oorsprong en afstamming kunnen hem afhouden van dwaze acties. De deugdzaamheid van een vader en opa zijn profijtvol voor kinderen en kleinkinderen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wat betreft de muur; deze behoorde toe aan twee weesjongens in de stad. En daaronder bevond zich een schat van hen(d.w.z. van de twee weesjongens). En hun vader was rechtschapen. Daarom wilde jouw Heer dat zij hun volle kracht zouden bereiken (d.w.z. fysiek en mentaal rijp zouden zijn) en zij hun schat eruit zouden halen als Genade van jouw Heer.”

(Soerat al-Kahf: 82)

Kijk hoe Allah het bezit van de vader beschermt voor de twee jongens, nadat de vader is overleden. Als een eer aan hem vanwege zijn deugdzaamheid en Taqwa (godsvrucht). Zo zal het ook zijn als een echtgenoot van een deugdzame familie komt en zijn ouders goed zijn. Allah zal de zaken makkelijk voor hem maken en hem beschermen als een eer aan zijn ouders.

Financieel capabel

Het is goed als hij voldoende bezit heeft zodat hij en zijn familie niet genoodzaakt zijn te vragen aan de mensen. Toen Faatimah bint Qays de Profeet (vrede zij met hem) advies vroeg over de mannen die haar een aanzoek hadden gedaan, zei hij: “Moecaawiyah is een arme man zonder bezit…”

(Moeslim)

Het is niet noodzakelijk dat hij een zakenman of rijk is. Het is genoeg als hij inkomsten heeft die voorkomen dat hij en zijn familie de mensen om iets hoeven te vragen. Als er een keuze is tussen een man die religieus toegewijd is en iemand die rijk is, dan wordt de voorkeur gegeven aan de religieuze persoon boven de rijke persoon.

Het verdient de voorkeur dat hij vriendelijk en zachtaardig is tegenover vrouwen. De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen Faatimah bint Qays in de hierboven genoemde overlevering: “Wat betreft Aboe Djahm, zijn stok verlaat nooit zijn schouder.” Dit wijst erop dat hij gewoon was zijn vrouwen veelvuldig te slaan (en haar adviseerde hem daarom niet te huwen, red.).

Goed gesteld

Ook is het goed als hij goed is qua lichaam en gezondheid, vrij van tekortkomingen, ziekte, etc., niet gehandicapt of onvruchtbaar is.

Het verdient de voorkeur dat hij kennis heeft van de Koran en Soennah. Als je iemand vindt die hieraan voldoet, dan is dit goed. Realiseer je wel dat dit iets schaars is.

Het is voor de vrouw toegestaan om te kijken naar de man die haar een huwelijksaanzoek doet en voor hem om naar haar te kijken. Dit dient in aanwezigheid van een Mahram te zijn. Het is niet toegestaan om meer te kijken dan noodzakelijk is. Evenmin is het voor hen toegestaan om elkaar alleen te zien, alleen weg te gaan of elkaar veelvuldig te ontmoeten zonder reden.

In de Islam dient de Waliy (voogd) van de vrouw de man, die een huwelijksaanzoek heeft gedaan aan de vrouw die onder zijn voogdij valt, te onderzoeken. Hij dient degene die hij vertrouwt en met hem omgaan, over zijn toewijding aan de Islam en betrouwbaarheid te vragen. Ook dient hij hen om een eerlijke mening en oprecht en goed advies te vragen.

Hiervoor en gedurende dit alles, dient jij je richting Allah te wenden en Hem te smeken de zaken gemakkelijk voor je te maken, je te helpen een goede keus te maken en je wijsheid te schenken. Als je na al deze zaken een beslissing hebt genomen, verricht je Salaat ul-Isthikaarah en vraag je Allah het goede. Als je daarna je uiterste best hebt gedaan, stel je vertrouwen dan in Allah. Hij is namelijk de Beste Helper, de Geprezene.

(gebaseerd op Djaamic Ahkaam un-Nisaa’ van Sheikh Moestafa al-cAdawie)

Wij vragen Allah, de Verhevene, de Krachtige, de zaken makkelijk voor je te maken, jou te helpen een verstandige keus te maken en het te zegenen met een deugdzame echtgenoot en goed nageslacht. Hij is hiertoe in staat. Moge zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid