Gebed op de huwelijksnacht

39788

Vraag:

Ik vroeg me af hoe het gebed verricht dient te worden op de huwelijksnacht. Dient de recitatie hardop of zacht gedaan te worden? Welke verzen moet men reciteren tijdens dit gebed, en wanneer dient men de smeekbede te verrichten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ten eerste: Sommige geleerden beschouwden het als aanbevolen om twee gebedseenheden te verrichten vóór het consumeren van het huwelijk met de vrouw. Dat is echter niet overgeleverd in de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Wel is overgeleverd dat sommige van de metgezellen dat deden.

1.     Aboe Sacied, de bevrijde slaaf van Aboe Oesayd, zei: “Ik trouwde toen ik een slaaf was, en ik nodigde een aantal metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) uit, waaronder Ibn Mascoed, Aboe Dharr en Hoedhayfah. En zij onderwezen mij en zeiden: “Wanneer jouw vrouw bij je binnenkomt, bid dan twee gebedseenheden en vraag Allah, de Verhevene, om het goede van wat bij je is binnengekomen en zoek toevlucht bij Hem tegen het kwade ervan. Ga vervolgens je gang en benader je vrouw.”

Bovengenoemde overlevering is verhaald door Abie Shaybah in al-Moesannaf (boekdeel 3, blz. 401) en cAbdoer-Razzaaq in al-Moesannaf (boekdeel 6, blz. 191). Sheikh al-Albaanie heeft gezegd: “De Isnaad (keten) naar Aboe Sacied is Sahieh.”

(Adaab uz-Zafaaf, blz. 22)

2.     Het is overgeleverd dat Shaqieq zei: “Er kwam een man, die Aboe Djarier werd genoemd, naar cAbdoellaah ibn Mascoed en zei: “Ik ben getrouwd met een jonge vrouw en ik ben bang dat ze een afkeer van me zal hebben.” cAbdoellaah zei: “Liefde is van Allah, en afkeer is van de satan. Hij probeert jullie te doen haten wat Allah heeft toegestaan. Wanneer ze dus naar je toe komt, vertel haar dan dat ze twee gebedseenheden achter jou moet verrichten.”

Deze overlevering is verhaald door Ibn abie Shaybah in al-Moesannaf (boekdeel 3, blz. 402), cAbdoer-Razzaaq in al-Moesannaf (boekdeel 6, blz. 191) en at-Tabaraanie in al-Moecdjam ul-Kabier (boekdeel 9, blz. 204). Sheikh al-Albaanie zei: “De Isnaad is Sahieh.”

(Adaab uz-Zafaaf, blz. 24)

Sheikh Ibn Baaz werd gevraagd: “Er wordt gezegd dat er een gebed is voor het huwelijk en ze noemen het ‘Soennah’ of ‘Soennat uz-Zawaadj’ (de Soennah van het huwelijk). Dit gebed wordt verricht vóór het consumeren van het huwelijk, en ze zeggen: “Verricht twee gebedseenheden, en daarna volgt het consumeren van het huwelijk.” Kunt u ons adviseren?

Hij antwoordde: “Het is verhaald in een aantal overleveringen van sommige van de metgezellen, dat men twee gebedseenheden dient te verrichten alvorens het huwelijk wordt geconsumeerd. Echter is daarover geen authentieke overlevering bekend. Maar als men twee gebedseenheden verricht zoals sommigen van de vroegere generaties deden, dan is er niets mis mee. En ook als men dat niet doet, is daar niets mis mee. De kwestie kan breed opgevat worden, maar ik ben niet bekend met een betrouwbare authentieke overlevering met betrekking tot de kwestie.”

Ten tweede: Met betrekking tot het oordeel over de vraag of de recitatie in dit gebed hardop of zacht gedaan moet worden, het volgende: Als dit gebed in de avond wordt verricht, dan moet dat hardop gereciteerd worden, en als het overdag is dan moet er zacht gereciteerd worden. En men kan elke passage uit de Koran reciteren tijdens dit gebed.

Ten derde: Wat betreft de smeekbede; de man dient zijn hand op haar voorhoofd te plaatsen en te zeggen: “Allahoemma innie as’aloeka Khayrahaa wa Khayra maa djabaltahaa calayhi, wa acoedhoe bika min Sharrihaa wa min Sharri maa djabaltahaa calayh. (O Allah, waarlijk, ik vraag U om haar goede en het goede van wat U in haar geschapen hebt, en ik zoek mijn toevlucht bij U tegen haar kwaad en het kwaad van wat U in haar geschapen hebt).”

(Aboe Daawoed en Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Voor zover wij weten is er geen overlevering in de Soennah die aangeeft wanneer deze smeekbede opgezegd moet worden. Men kan dus zelf kiezen om het vóór of na de twee gebedseenheden te reciteren.

En Allah weet het het best.

Islamqa.com