Het annuleren van een verloving vanwege een droom

16261

Vraag:

Is het toegestaan een verloving na twee jaar te annuleren, omdat de verloofde een slechte droom heeft gehad na het verrichten van Salaat ul-Istikhaarah?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De moslim trekt zijn conclusies uit het leven door zijn ervaringen. Hij baseert deze op zijn verstand en zijn wijsheid, en gebruikt hierbij de middelen die Allah ons heeft toegewezen. Dit is wat de Islam ons leert. Het instrueert ons te onderzoeken, te overpeinzen en het verstand en de ervaringen af te wegen en vervolgens te beslissen. Allah, de Geprezene en Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zo maakt Allah Zijn Tekenen aan jullie duidelijk, opdat jullie zullen nadenken.”

(Soerat al-Baqarah: 242)

Er is niets in de religie dat suggereert dat we dienen te bouwen op dromen en visioenen, noch in wereldse of religieuze zaken. Kennis verkregen uit dromen is subjectief, niet betrouwbaar en onzeker. Sterker nog, het is juist onderworpen aan twijfel. En het is onmogelijk dat de Islam zou instrueren te bouwen op kennis van denkbeeldige bronnen die niet eens voldoen aan de minst geringste niveau van wetenschap.

Aboe Hoerayrah (moge Allah weltevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er zijn drie soorten dromen: een goede droom als blijde tijding van Allah. Een droom van de Shaytaan die onrust veroorzaakt. En een droom die veroorzaakt wordt door wat een persoon zichzelf wijsmaakt.”

(Moeslim)

De Shaytaan speelt een rol in wat mensen in hun droom zien, zo ook de persoon zelf. Het is moeilijk om altijd zeker te zijn van de bron van de droom. Hoe kan een moslim zich dan op zijn gemak voelen met een beslissing op basis van een droom, wetende dat de Shaytaan wellicht de grootste rol hierin heeft gespeeld?

Hetzelfde geldt ook in het geval van het huwelijk. De Profeet (vrede zij met hem) heeft de eigenschappen voor ons beschreven waarop wij een huwelijkskandidaat moeten beoordelen en die moeten accepteren of afwijzen, toen hij zei: “Als iemand over wiens geloof en karakter jullie tevreden zijn (om de hand van één van jullie dochters) vraagt, huw (jullie dochter) dan aan hem. Want als jullie dit niet doen, zal Fitnah (moreel verval) zich voordoen op aarde en zal zedeloosheid zich wijd verspreiden.” Zij vroegen: “O Boodschapper van Allah, zelfs als er bedenkingen over hem zijn?” Hierop antwoordde hij (vrede zij met hem) driemaal: “Als iemand over wiens geloof en karakter jullie tevreden zijn (om de hand van één van jullie dochters) vraagt, huw (jullie dochter) dan aan hem.”

(at-Tirmidhie)

Hij stelde karakter en religieuze toewijding als maatstaf waarop mensen hun beslissing moeten baseren in het afwijzen of accepteren van een huwelijkskandidaat. Daarom dient de vragensteller geen aandacht te besteden aan iets anders, of te reageren op wat zij in zijn droom ziet aan zaken waarin de Shaytaan wellicht een rol heeft gespeeld om echtgenoten te splitsen en scheiding en conflict te veroorzaken.

Sheikh Ibn ul-cOethaymien werd de volgende vraag gesteld: “Een man vroeg een vrouw ten huwelijk. In een droom zag ze hem gladgeschoren. Dient ze met hem te trouwen of niet? In het echt lijkt hij goed en scheert hij zijn baard niet en is hij religieus toegewijd. Maar Allah weet het het beste over hem.”

Hij antwoordde: “Als een vrouw de man die haar ten huwelijk heeft gevraagd in een droom gladgeschoren ziet, terwijl hij in het echt zijn baard niet scheert, dan doet het er niet toe wat zij in haar droom ziet. En dit dient haar niet te beletten om met hem te trouwen, zolang hij deugdzaam is in zijn religieuze toewijding en karakter.”

(Liqaa’ ul-Baab il-Maftoeh; boekdeel 5, nr. 17)

Bovendien dienen wij erop te wijzen dat al-Istikhaarah niets te maken heeft met het krijgen van dromen, zoals veel mensen denken. Het doel van al-Istikhaarah is om Allah te vragen om het betere tussen twee keuzes te vergemakkelijken. Al-Istikhaarah is een Doecaa' (smeekgebed). Als Allah deze verhoort, dan maakt Hij datgene dat een persoon heeft gekozen na het denken en overpeinzen gemakkelijk. De Doecaa' heeft niets te maken met dromen.

Ons advies aan de zuster is om opnieuw na te denken en niet haar huwelijksband te verbreken vanwege een droom. Daarentegen dient zij haar religie en rede de kwestie van haar verloving te laten leiden en daarna een juiste positie in te nemen.

En Allah weet het het best.

Islamqa.com