Is scheiden toegestaan?

24787
Vraag:
Wanneer iemand meent aan een nieuwe partner toe te zijn – wetende dat dit nadelige gevolgen met zich mee kan brengen – mag hij op basis hiervan dan scheiden van zijn huidige partner?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Het scheiden in de Islam is oorspronkelijke afkeurenswaardig. Wel heeft een aantal geleerden de mening erop nagehouden dat het scheiden oorspronkelijk verboden zou zijn. Deze uitspraak is er één die niet ver van de waarheid ligt. Desondanks is de meest correcte uitspraak dat dit afkeurenswaardig is.
Ook kunnen we uit de volgende Woorden van Allah aan degenen die hebben gezworen geen gemeenschap te hebben met hun vrouwen opmaken dat verzoening tussen de echtgenoten Hem behaagt (interpretatie van de betekenis):
“Als zij dan terugkeren (naar hun vrouwen): waarlijk, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”
(Soerat al-Baqarah: 226)
Deze Woorden duiden erop dat Allah ervan houdt wanneer een man, na de gelofte te hebben gedaan geen gemeenschap meer te hebben met zijn vrouw, alsnog terugkeert en met zijn vrouw verzoent. Vandaar dat Allah afsluit met de Woorden (interpretatie van de betekenis):
“Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.”
(Soerat al-Baqarah: 226)
De Woorden van Allah waarmee Hij het vers eindigt, richting degenen die vastbesloten zijn tot scheiding, duiden op Zijn Ontevredenheid hierover (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, Allah is Alhorend, Alwetend.”
(Soerat al-Baqarah: 227)
Er is ook overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het meest afkerige onder de toegestane zaken bij Allah, is het scheiden.” De overlevering is weliswaar zwak, maar de betekenis ervan is wel degelijk correct. Namelijk dat Allah een afkeer heeft van echtscheidingen. Daarentegen heeft Hij Zijn dienaren dit niet verboden ten einde hen hier ruimte in te bieden.
Wanneer de echtscheiding gebaseerd is op Islamitische gronden, dan is dit toegestaan. Ingeval de vrouw tekortkomingen heeft in het belijden van haar geloof of tekortkomingen in haar eergevoel kent, terwijl je als echtgenoot niet bij machte bent hier invloed op uit te oefenen, dan is een scheiding gewenst.
Is de scheiding echter niet gebaseerd op Islamitische gronden, dan is het scheiden op zijn minst afkeurenswaardig.
Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Fataawaa Kibaar cOelamaa al-Oemmah, blz. 846