Naar buiten gaan in scheidingsperiode

13294

Vraag:

Ik wil graag lessen volgen om de Koran te memoriseren. Is het voor mij toegestaan om naar buiten te gaan, terwijl ik mij in mijn cIddah (wachtperiode) bevindt?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wij begrijpen uit deze vraag dat hier de cIddah wordt bedoeld die volgt na een echtscheiding. Op basis hiervan dient de zuster die de vraagt stelt erop gewezen te worden dat de cIddah na een echtscheiding uit twee aspecten bestaat:

1. cIddah die volgt uit een herroepelijke scheiding;

2. cIddah die volgt uit een onherroepelijke scheiding.

In het eerste geval is het haar toegestaan naar de moskee of Koranlessen te gaan op de voorwaarde dat haar echtgenoot haar hier toestemming voor geeft. Dit omdat de vrouw die zich in een herroepelijke scheiding bevindt nog altijd een echtgenote is met dezelfde rechten en plichten als andere echtgenotes.

Het is overgeleverd van Ibnoe cOmar dat hij gewoon was om te zeggen: “Indien een man één of twee keer van zijn vrouw scheidt, dan dient zij het huis niet te verlaten behalve met zijn toestemming.”

(Overgeleverd door Ibnoe abie Shaybah in zijn Moesannaf, boekdeel 4, blz. 142)

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien heeft gezegd: “De meest correcte mening als het gaat om een herroepelijke echtscheiding, is dat zij als een vrouw is die niet gescheiden is. Met andere woorden, het is haar toegestaan om naar buiten te gaan om haar buren en familieleden te bezoeken of om naar de moskee te gaan, etc. Zij is niet zoals degene wiens echtgenoot is overleden.” Met betrekking tot het vers (interpretatie van de betekenis):

(En) zet hen niet uit hun huizen, noch moeten zij (d.w.z. de vrouwen uit zichzelf) vertrekken.”

(Soerat at-Talaaq: 1)

Wat wordt bedoeld met uitzetten is het verlaten van het huis om vervolgens ergens anders te gaan wonen.

(Fataawa Noer calad-Darb)

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “Als zij zich bevindt in een herroepelijke scheiding, dan is zij nog steeds een echtgenote en dient hij haar nog steeds te onderhouden. Zij zou niet naar buiten moeten gaan behalve met zijn toestemming.”

(Rawdat ut-Taalibien, boekdeel 8, blz. 416)

In het tweede geval is zij definitief, ofwel volledig gescheiden en kan zij niet terugkeren naar haar echtgenoot. Tenzij ze een andere man huwt in een oprecht huwelijk, hij vervolgens van haar scheidt of hij komt te overlijden (Baynoenah Koebrah). Hetzelfde geldt wanneer het aantal keren toegestane scheidingen gebruikt zijn en zij volledig van hem gescheiden is, maar pas naar hem mag terugkeren met een nieuw huwelijkscontract (Baynoenah Soeghrah). Of wanneer zij hem om Khoelc heeft gevraagd in ruil voor een tegemoetkoming en het huwelijk is nietig verklaard vanwege een gebrek. In dit geval is het haar toegestaan om naar buiten te gaan ook al is dit zonder zijn toestemming. Dit omdat zij niet langer een echtgenote is.

Het is overgeleverd door Ibnoe cOmar dat hij gewoon was om te zeggen: “Als een vrouw gescheiden is, dan is het haar toegestaan om naar de moskee te gaan en dit is haar recht om te doen. Maar zij dient nergens te overnachten, behalve in haar huis totdat de cIddah is geëindigd.”

(al-Moedawwanah, boekdeel 2 blz. 42)

De cIddah van de vrouw die volledig gescheiden is middels Khoelc of drie echtscheidingen, heeft geen recht op enig onderhoud of kledij. Zij is immers niet meer een echtgenote. In dit geval is haar situatie gelijk aan degene wiens echtgenoot is overleden.

(Moeghnie al-Moehtaadj, boekdeel 5, blz. 174)

Met betrekking tot degene die recht heeft op onderhoud, zoals degene die gescheiden is maar zich nog steeds bevindt in haar cIddah of degene die volledig gescheiden is maar zwanger is, dient niet naar buiten te gaan hiervoor, behalve met de toestemming van haar echtgenoot zoals elke andere echtgenote dat nodig heeft. Dit omdat nog steeds de verplichting op de man rust om haar te voorzien in haar onderhoud. Echter, degene die zwanger is mag naar buiten gaan voor andere doeleinden dan opzoek gaan naar onderhoud, zoals genoemd door as-Soebkie en anderen.

(Haashiyat ul-Baydjoermie, boekdeel 4, blz. 90)

Samengevat is het voor een vrouw die zich in haar cIddah-periode bevindt niet toegestaan om naar buiten te gaan, behalve met de toestemming van haar echtgenoot. Maar indien zij zich in een cIddah-periode bevindt ten gevolge van een onherroepelijke scheiding, dan is het haar wel gegeven om naar buiten te gaan als het nodig is. Ook zonder toestemming, want zij is niet langer een echtgenote.

En Allah weet het het best.

Islamqa.com