Ontbinding huwelijk bij ontucht?

26011

Vraag:

Als een getrouwde vrouw overspel pleegt, is zij dan nog steeds een echtgenote (voor haar man)? Of wordt haar huwelijkscontract nietig verklaard en wordt er van haar gescheiden (vanwege deze daad)?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Als een getrouwde vrouw overspel pleegt, wordt haar huwelijkscontract niet ontbonden en er wordt niet van haar gescheiden vanwege het verrichten van deze zonde. Echter als zij geen berouw toont en volhardt in het verrichten van deze verwerpelijke daad, dan is haar man opgedragen om van haar te scheiden zodat hij zijn eer en kinderen beschermt.

Ibn Qoedaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Als een vrouw overspel pleegt met een man, of haar man pleegt overspel, dan is de huwelijkscontract niet ontbonden. Het maakt niet uit of dit voor of na het consumeren van het huwelijk gebeurt. Dit volgens de mening van de meerderheid van de geleerden. Dit was ook de mening van Moedjaahid, cAtaa’, an-Nakha’ie, ath-Thawrie, ash-Shaaficie, Ishaaq en Ashaab ar-Ray’ (de geleerden van de Hanafie wetschool). Maar Ahmad beschouwde het als aanbevolen (Moestahab) voor de man om zijn vrouw te verlaten als zij overspel pleegt en zei: “Ik denk niet dat hij zo’n vrouw moet houden. Het is namelijk geen garantie dat zij hem niet nog eens ontrouw zal zijn en een kind aan hem toeschrijft dat niet van hem is.”

Ibn ul-Moendhir zei: “Wellicht dat degenen die menen dat het behouden van deze vrouw afgeraden (Makroeh) is, niet meenden dat dit Haraam is. Dit geldt eveneens voor de mening van Ahmad.”

Ahmad zei: “En hij dient geen geslachtsgemeenschap met haar te hebben, totdat het door het wachten van drie menstruatieperioden bevestigd is dat zij niet zwanger is.”

Maar het is aannemelijker dat dit al bij het afwachten van één menstruatieperiode kan worden vastgesteld.

(al-Moeghnie, boekdeel 9, blz. 565)

In ‘Kasshaaf ul-Qinaac’ wordt het volgende gezegd: “Als een vrouw voor of na het consumeren van het huwelijk overspel pleegt, dan is het huwelijkscontract niet ontbonden. Ook als een man voor of na het consumeren van het huwelijk met zijn vrouw overspel pleegt, dan is het huwelijk niet ongeldig geworden hierdoor. Dit omdat het geen zonde is die je uit het geloof doet treden. Net zoals dit ook voor het stelen geldt. Maar als zij diegene is die overspel heeft gepleegd, dan dient hij geen geslachtsgemeenschap met haar te hebben totdat zij een cIddah volbrengt.”

(Kasshaaf ul-Qinaac, boekdeel  5, blz. 2)

Sheikh ash-Shanqitie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Er moet worden opgemerkt dat als een man met een vrouw trouwt van wie hij denkt dat ze kuis is, en zij vervolgens toch overspel pleegt na het trouwen, dan is het huwelijk niet ontbonden. Dit is de meest correcte mening van de twee (onder de geleerden). Het is niet Haraam (verboden) voor hem om verder te gaan met het huwelijk. Dit was ook de mening van sommige (geleerden) die een huwelijk met een overspelige niet toestonden. (Zij hadden deze mening) omdat zij onderscheid maakten tussen het voortzetten van zo’n huwelijk (nadat de echtgenote overspel heeft gepleegd) en het beginnen van een huwelijk (met een overspelige vrouw).”

Degenen die deze mening hadden, halen als bewijs de overlevering aan van cAmr ibn ul-Ahwas al-Djashaamie die met de Profeet (vrede zij met hem) aanwezig was tijdens zijn Afscheidsbedevaart. Hij (vrede zij met hem) prees en verheerlijkte Allah, herinnerde en vermaande (de mensen) en zei vervolgens: “Ik adviseer (jullie) om de vrouwen goed te behandelen, want zij zijn als gevangenen met jullie (d.w.z. aan jullie verbonden middels het huwelijk)en jullie hebben geen recht om hun anders te behandelen, behalve als zij met een duidelijke verdorvenheid komen (d.w.z. ontucht begaan). Als zij dat doen, verlaat ze in hun bed en tucht hen, maar zonder verwondingen te veroorzaken of een teken (van het tuchtigen) achter te laten. Als zij jullie gehoorzamen, zoek dan geen middel tegen hen om hun te ergeren…”

(Soenan ibn Maadjah)

Omtrent deze overlevering van cAmr ibn ul-Ahwas, zei ash-Shawkaanie: “Het is overgeleverd door Ibn Maadjah en at-Tirmidhie die het als authentiek verklaarden.

Ibnoe cAbdil-Barr zei in (zijn boek) ‘al-Isticaab’ in de biografie van cAmr ibn ul-Ahwas: “Zijn overlevering over de Afscheidsbedevaart is authentiek.”

(al-Isticaab)

Zijn overlevering over de Afscheidsbedevaart is deze overlevering. Deze is gebaseerd op de woorden (van de Profeet) waarin hij Allah prees en verheerlijkte en (de mensen) vermaande en herinnerde. Deze herinnering en vermaning verwijst naar de preek, zoals bekend is.

Je kunt nu begrijpen dat de mening van een persoon die zegt dat het huwelijk ongeldig is als iemands vrouw overspel pleegt en zij verboden voor hem wordt, in strijd is met de correcte mening.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com