Voorwaarden van een huwelijksakte

115869

Vraag:

Wat zijn de pilaren (Arkaan) en voorwaarden (Shoeroet) van een huwelijksakte?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Een Islamitische huwelijksakte kent drie pilaren:

1. Aanwezigheid (Woedjoed uz-Zawdjayn): Beide huwelijkspartners die vrij van zaken zijn die het huwelijk belemmeren moeten aanwezig zijn. Voorbeelden van belemmeringen zijn dat zij Mahaarim (zoals broer en zus) van elkaar zijn, of borstvoeding hebben genoten bij dezelfde vrouw, of dat de man een ongelovige is en de vrouw een gelovige.

2. Weggeven (Hoesoel ul-Iedjaab): De Waliy (voogd) of degene die zijn plek inneemt, moet de bruid weggeven door bijv. te zeggen: “Ik huw jou die en die.”

3. Aanvaarden (Hoesoel ul-Qaaboel): De bruidegom geeft te kennen dat hij instemt met dit huwelijk, zeggende: “Ik stem hiermee in.”

De voorwaarden van een correct huwelijk zijn:

1. Zowel de bruid als de bruidegom moeten duidelijk worden geïdentificeerd, hetzij door vermelding van hun namen, door hen te beschrijven, enz.

2. Zowel de bruid als de bruidegom dienen in te stemmen met het huwelijk. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: Een weduwe of gescheiden vrouw wordt niet gehuwd, totdat zij daarmee instemt. En een maagd wordt niet gehuwd, totdat zij dit goedkeurt.” Hierop werd de Profeet (vrede zij met hem) gevraagd: “Hoe moet (een maagd) dan goedkeuring geven (vanwege haar schaamte)?” Hierop zei de Profeet (vrede zij met hem): Door te zwijgen.

(al-Boekhaari)

3. De Waliy (voogd) van de vrouw draagt de verantwoordelijkheid van het huwelijkscontract. Allah heeft tegen de voogden gezegd (interpretatie van de betekenis):

“En huwt degenen onder jullie die ongetrouwd zijn.”

(Soerat an-Noer: 32)

Ook zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Op het moment dat een vrouw zichzelf huwt zonder instemming van haar Waliy; dan is haar huwelijk ongeldig, dan is haar huwelijk ongeldig, dan is haar huwelijk ongeldig.”

(at-Tirmidhie)

4. De aanwezigheid van getuigen. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Er is geen sprake van een huwelijk zonder Waliy (voogd) en twee getuigen.”

(at-Tabaraanie en Sahieh al-Djaamic, 7558)

Verder is het van belang dat er bekendheid wordt gegeven aan het huwelijk. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Geef bekendheid aan het huwelijk.”

(Ahmad en correct bevonden in Sahieh al-Djaamic, 1072)

De voorwaarden van een Waliy (voogd) zijn:

1. Een goede geestesgesteldheid;

2. Volwassenheid;

3. Vrijheid (dus geen slaaf);

4. Hetzelfde geloof. Een niet-moslim kan niet als voogd optreden van een moslimman of -vrouw, noch kan een gelovige als voogd optreden voor niet-moslims…;

5. Integriteit. Een persoon dient gevrijwaard te zijn van Fisq (grote zonde). Meningen verschillen of dit slechts uiterlijke integriteit behelst of ook innerlijke. Sommigen zijn van mening dat het volstaat dat de Waliy debelangenvande vrouw inziet;

6. Mannelijkheid. Dit op basis van de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Een vrouw wordt niet weggeven door een vrouw, noch geeft zij zichzelf weg. Het is slechts een overspelige vrouw die zichzelf weggeeft.”

(Ibn Maadjah en Sahieh al-Djaamic)

7. Ar-Roeshd. Dit houdt in dat hij in staat is om te bepalen wie de juiste huwelijkskandidaat is en de voordelen van dit huwelijk inziet.

De geleerden hebben ook een volgorde opgesteld bij de aanstelling van een Waliy. Bij afwezigheid van de eerst-gerechtigde of bij het ontbreken van één van de voorwaarden gaat de voogdij naar de volgende in rang.

De volgorde wat betreft voogdij is:

 • De vader;
 • Degene die de vader als voogd heeft aangesteld;
 • De opa van vaderskant of de overgrootvader;
 • De zoon, en zijn zonen;
 • De volbloedbroer;
 • De halfbroer van de kant van de vader;
 • De zonen van haar broer van beide ouders;
 • De zonen van de volbloed- en halfbroers;
 • De volbloedbroer van de vader;
 • De halfbroer van de vader;
 • De zonen van de volbloed- en halfbroers van de vader;
 • De meest nabije mannelijke verwant van vaderskant;
 • De moslimleider en daarna zijn plaatsvervanger is de Waliy van elke vrouw die geen Waliy heeft.

En Allah weet het best.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid