Wanneer de echtgenote tekortschiet in aanbidding

19788

Vraag:

Als een vrouw regelmatig het gebed niet verricht, niet vast en/of andere verplichte daden niet nakomt, is haar man hier dan verantwoordelijk voor op de Dag des Oordeels? Zal hij hiervoor gestraft worden en wat is zijn verantwoordelijkheid met betrekking tot deze situatie in dit leven?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"De mannen zijn de onderhouders van de vrouwen, omdat Allah de één boven de ander heeft bevoorrecht, en omdat zij van hun bezittingen uitgeven (om de vrouw te onderhouden)."

(Soerat an-Nisaa': 34)

Dit vers geeft aan dat de man voogd is van de vrouw en verantwoordelijk voor haar is. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Eenieder van jullie is een hoeder en is verantwoordelijk voor zijn onderdanen. De leider is een hoeder en is verantwoordelijk voor zijn onderdanen. De man is de hoeder van zijn gezin en hij is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen."

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De meest belangrijke plicht van de "hoeder" is om zijn "onderdanen" te leiden naar de Bevelen van Allah. Dit door te doen wat Allah heeft bevolen en zich te onthouden van dat wat Hij heeft verboden. Door te bevelen wat goed is en te verbieden wat slecht is, vervult men zijn plicht. De man dient zijn vrouw te vertellen dat zij moet doen wat Allah haar heeft bevolen. Ook dient hij haar te verbieden om dat te doen wat Allah heeft verboden.

De belangrijkste verplichtingen die een moslim moet vervullen zijn de vijf dagelijkse gebeden en het vasten in de maand Ramadan. Dit zijn twee pilaren van de Islam. De man moet zijn vrouw aansporen om deze verplichtingen na te komen en dient hierop toe te zien. Het is voor hem niet toegestaan om hierin onverschillig te zijn. Hetzelfde geldt voor alle andere verplichte daden. Tevens dient hij haar te verbieden wat Allah heeft verboden, zowel in woord als in daad. Als hij ziet dat zij hieraan gehoor geeft en dat zij gehoorzaamt, dan volstaat dat. Maar als zij volhardt in het niet gehoorzamen, dan zou de man niet met haar moeten blijven. Hij zou van haar moeten scheiden. Hoe kan een moslim tevreden zijn met een vrouw die niet bidt, gebeden mist of in de maand Ramadan niet vast? Dit is iets wat niet past bij een moslim. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars helpers. Zij bevelen het goede, verbieden het slechte, onderhouden het gebed, dragen de Zakaat (armenbelasting) af en zij gehoorzamen Allah en Zijn Boodschapper. Zij zijn degenen die door Allah begenadigd zullen worden. Voorwaar, Allah is Almachtig, Alwijs."

(Soerat at-Tawbah: 71)

Wie zijn verplichting nakomt in het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte treft geen blaam en is veilig voor de Straf van Allah. Maar degene die nalatig en onachtzaam is, stelt zichzelf bloot aan de Bestraffing van Allah die Hij heeft voorbereid voor degene die zijn verplichtingen verwaarloost. Allah, zegt (interpretatie van de betekenis):

"Vervloekt zijn degenen die niet geloofden onder de kinderen van Israël door de tong van Daawoed en cIesa, de zoon van Maryam. Dat was omdat zij ongehoorzaam waren en de regels overtraden. Zij verboden elkaar het slechte niet (onrecht, kwaad doen, zondes, polytheïsme, ongeloof)dat zij verrichtten. Slecht is datgene wat zij deden."

(Soerat al-Maa'idah: 78-79)

"O jullie geloven, waak over julliezelf. Degene die afdwaalt, kan jullie geen schade berokkenen wanneer jullie de Leiding volgen. Tot Allah zullen jullie allen terugkeren en Hij zal jullie dan berichten over dat wat jullie hebben verricht."

(Soerat al-Maa'idah: 105)

De exegesegeleerden zeiden: "Wanneer jullie de Leiding volgen" betekent, als jullie je verplichtingen vervullen in het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte.

Sheikh cAbdoer-Rahmaan al-Barraak