Wanneer is het voor de man verplicht te trouwen?

33176

Vraag:

Is het voor de man verplicht de trouwen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het oordeel over het huwelijk voor mannen kan verschillen, afhankelijk van hun situatie en omstandigheid. Het huwelijk is verplicht voor de man die in staat is te huwen, ernaar verlangt om te trouwen en anders vreest voor moeilijkheden. Dit omdat het verplicht voor hem is om zich te beschermen tegen het begaan van verboden daden en om zich kuis te houden. Dit kan slechts bereikt worden met het huwelijk.

Al-Qoertoebie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Als een persoon in staat is om te trouwen en vreest dat hij zou kunnen worden geschaad of zijn religie negatief wordt beïnvloed als hij vrijgezel blijft, dan is het huwelijk de enige oplossing om deze schade te voorkomen. Er bestaat geen meningsverschil tussen de geleerden hierover. Zij zijn het erover eens dat het huwelijk voor zo een persoon verplicht is.”

Al-Mardaawie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Deel 3: ‘Degene die ‘moeilijkheden’ vreest’. In het geval van zo een persoon is het huwelijk verplicht. Dit is de unanieme mening van de geleerden. ‘Moeilijkheden’ betekent hier ontucht. Het kan ook worden geïnterpreteerd als dat men gedoemd is ontucht te plegen. ‘Tenzij hij bang is om verboden handelingen te verrichten’, hiermee wordt bedoeld dat hij weet of denkt dat hij dat zal doen. In al-Foeroec staat: “(Het huwelijk) wordt alleen verplicht als hij zeker weet dat hij ontucht zal plegen.”

(Al-Insaaf, deel 8, Kitaab un-Nikaah, Ahkaam un-Nikaah)

Als een persoon wilt huwen maar niet in staat is om een vrouw te kunnen onderhouden, dan moet hij zich houden aan de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En laat degenen die niemand (kunnen) vinden om mee te trouwen zich onthouden (van de verdorvenheden), todat Allah hen rijk maakt middels Zijn gunst.”

(Soerat al-Noer: 33)

Hij dient dus veel te vasten. Dit vanwege de overlevering die verhaald is door Ibn Mascoed. Hij zei dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “O jongeren, wie het van jullie kan veroorloven, laat hem trouwen. En wie dat niet kan, laat hem vasten, want het zal een schild voor hem zijn.”

(al-Boekhaarie)

cOmar zei tegen Aboel-Zawaacid: “Niets weerhoudt jullie van het trouwen behalve ongeschiktheid of verdorvenheid.”

(Fiqh us-Soennah, boekdeel 2, blz. 15-17)

Het huwelijk is verplicht voor eenieder die alleenstaand is en zondigt (door vrijgezel te blijven). Zoals het kijken of het kussen. Als een man of vrouw weet of denkt dat de kans groot is dat door niet te trouwen hij/zij in ontucht zal vervallen, dan is het huwelijk verplicht. Dit geldt ook voor alles wat hieronder valt of hieraan gelijk is, zoals het masturberen. Zelfs als een persoon weet dat hij zal blijven zondigen na het huwelijk, dan is het nog steeds verplicht voor hem om te trouwen. Het trouwen beperkt op zijn minst het zondigen. Dit in tegenstelling tot een persoon die alleenstaand blijft. Deze persoon zal constant in de zonde vervallen.

Eenieder die kijkt naar de situatie in onze tijd en de grote hoeveelheid aan verdorvenheden en verleidingen, zal overtuigd zijn dat de verplichting om te trouwen in onze tijd nog belangrijker is dan in het verleden.

We vragen Allah om onze harten te zuiveren, ons weg te houden van de verboden zaken en ons te helpen om kuis te zijn. Moge Allah onze Profeet Mohammed zegenen.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid