Wat moet de man voor zijn vrouw doen tijdens de zwangerschap?

58799

Vraag:

We weten dat vrouwen hun echtgenoten dienen te gehoorzamen. Daarom wil ik graag middels bewijzen uit de Soennah weten wat de verantwoordelijkheid en het ideale gedrag van de echtgenoot zijn, zoals de Islam dat verplicht, ten tijde van de zwangerschap van zijn vrouw waarin zij ook lijdt aan stemmingswisselingen, emotionele spanningen, slaapstoornissen en lichamelijke pijnen.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is verplicht voor de vrouw om haar echtgenoot te dienen. Maar dat betekent niet dat hij geen aandacht hoeft te besteden aan de situatie en omstandigheden van zijn vrouw. De zaak kan verder als volgt worden besproken:

Ten eerste:

Zwangerschap is een tijd van uitputting en zwakte. Dat is beschreven in de Koran waarin Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis) :

“En wij hebben de mens opgedragen om goed te zijn voor zijn ouders. Zijn moeder droeg hem (in haar buik) in (een toestand van) zwakheid boven zwakheid, en het spenen (d.w.z. het spenen van het kind) geschiedt in twee jaar.”

(Soerat Loeqmaan: 14)

Moedjaahid zei: “Uitputting na uitputting”. En cAtaa’ zei: “Zwakte op zwakte.”

(Tafsier ul-Qoer’aan il-cAdhiem, boekdeel 6, blz. 336)

Het is bekend dat alle plichten in de Islam gelden tot in hoeverre men hiertoe in staat is. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah belast geen ziel boven haar vermogen.”

(Soerat al-Baqarah: 286)

Het dienen van de man is een plicht die opgelegd is door de Islam. Ook dit beperkt zich tot waartoe de vrouw in staat is. Het is niet toegestaan voor de man om zijn vrouw boven haar vermogen te belasten met de lasten van het leven in combinatie met het buitenshuis werken en het dragen van kinderen. De zwangerschap is een reden dat sommige verplichtingen worden opgeheven, zoals het vasten. Daarom zou het gepaster zijn voor de echtgenoot om voor haar te zorgen en medeleven met haar te hebben in de taak van het verzorgen van hem en het huis.

Ten tweede:

Het Islamitische basisprincipe waarover de geleerden het unaniem eens zijn is dat ‘tijdens tegenslagen zaken vergemakkelijkt dienen te worden’. Ook is er ondersteunend bewijs dat dit bevestigt. Daarnaast is het van belang dat het dienen van de echtgenoot door de vrouw niet mag leiden tot buitenproportionele moeilijkheden of een groter aantal tegenslagen. Allah, de Verhevene, wilt niet dat verplichtingen moeilijkheden veroorzaken voor zijn dienaar. Allah zegt dan ook (interpretatie van de betekenis):

“Allah wil het gemakkelijke voor jullie en Hij wil niet het moeilijke voor jullie.”

(Soerat al-Baqarah: 185)

En:

“Allah wil het voor jullie verlichten. En de mens is zwak geschapen.”

(Soerat an-Nisaa’: 28)

En:

“Allah wilt het jullie niet moeilijk maken, maar Hij wil jullie reinigen en (Hij wil) Zijn Gunst aan jullie vervolmaken, opdat jullie dankbaar zijn.”

(Soerat al- Maa’idah: 6)

De Profeet (vrede zij met hem) beval vriendelijkheid voor slaven en dienaren en verbood hun meesters om hen te belasten met alles wat moeilijk voor hen is, tenzij zij hen ermee hielpen. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Jullie slaven zijn jullie broeders en Allah heeft ze voor jullie ten dienste gesteld. Dus als iemand van jullie een broeder ten dienste heeft, dan moet hij hem voeden met wat hij eet en hem kleden met wat hij zichzelf kleedt. Vraag ze niet om zaken te doen, waartoe ze niet in staat zijn. En als zij het doen, help ze er dan bij.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Wat dan te denken van de echtgenote en levenspartner van een man?

Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “O Allah, ik benadruk de rechten van de twee die gekenmerkt worden door zwakheid; wezen en vrouwen.”

(Ahmad)

Ten derde:

Tenslotte adviseren we de vrouw zoveel mogelijk voor haar huis te zorgen, comfort te bieden aan eenieder en haar uiterste best te doen om een vredevolle sfeer van rust te creëren. Daarnaast dient ze ook Allah, de Verhevene, te vragen om haar hierbij te steunen. We vragen Allah dat Hij haar zal begunstigen met een vriendelijke behandeling van de kant van haar echtgenoot en zijn hulp, wanneer zij oprecht is met Allah en niet in tekortkomingen vervalt of (verplichte) zaken negeert.

Wij denken niet dat jij je man hoort te verlaten om bij je moeder thuis te gaan eten. Het heeft de voorkeur bij je man te blijven. Als jij je energiek en sterk voelt, dan dien je hem te dienen en te voldoen aan zijn behoeften. Zoals jij zwanger bent, zijn vele vrouwen zwanger. Zie jij al deze zwangere vrouwen het huis verlaten?

Hoewel wij begrip hebben voor jouw situatie willen wij je wel herinneren aan de rechten van je echtgenoot. Het betaamt je niet om dit als een excuus te nemen en zo zaken waartoe je in staat bent te ontlopen.

Wij begrijpen dat jij buitenshuis werkt tijdens je zwangerschap. Er bestaat geen twijfel dat het dienen van je man en het zorgen voor jouw gezondheid belangrijker zijn. Als je niet in staat bent om werk en het verzorgen van je huis te combineren, neem dan afscheid van je werk en focus jezelf op je huis en echtgenoot tijdens deze periode.

Als dat in jouw geval niet mogelijk is, huur dan iemand in om jou te helpen in de huishouding door een deel van jouw inkomen hiervoor te gebruiken.

Wij vragen Allah om jouw zaken recht te zetten en om jou te helpen je man vriendelijker te behandelen en verzoening tussen jullie te verwezenlijken.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com