Vrouwen en hun foto op Facebook

88135

Vraag:

Wat is het oordeel over een vrouw die haar foto op Facebook plaatst? Zo zijn er een aantal van onze zusters die de Hidjaab dragen en die denken dat het plaatsen van een foto van henzelf in Hidjaab niet verboden is in de Shariecah (Islamitische wetgeving). Kunt u dit uitleggen zodat ik hun kan adviseren?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is Haraam (verboden) voor een meisje om een foto van zichzelf te plaatsen op Facebook, chatrooms of op andere websites. Dit is zo vanwege een aantal redenen:

1. Het is strijdig met de Koran en de Soennah die de vrouw opdragen om zich te bedekken en te verhullen. Allah, de Verhevene, zegt over de meest nobele vrouwen en die het verst verwijderd zijn van achterdocht; namelijk de vrouwen van de Profeet (vrede zij met hem), het volgende (interpretatie van de betekenis):

 “En wanneer jullie hun (d.w.z. de vrouwen van de Profeet) om iets vragen, vraag hun dan van achter een afscherming. Dat is reiner voor jullie harten en voor hun harten.”

(Soerat al-Ahzaab: 53)

“O Profeet (Mohammed), zeg tegen jouw echtgenotes en jouw dochters en de echtgenotes van de gelovigen dat zij hun Djilbaabs over zich heen dienen te laten hangen. Dat is beter, zodat zij herkend zullen worden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.”

(Soerat al-Ahzaab:59)

En Hij verbood de vrouwen om zacht te spreken zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“O vrouwen van de Profeet, jullie zijn niet zoals iedere andere vrouw, als jullie (Allah) vrezen. Spreek daarom niet op een zachte manier (d.w.z. op een verleidelijke manier), waardoor degene die een ziekte in zijn hart heeft begerig wordt. En spreek met goede woorden.”

(Soerat al-Ahzaab: 32)

Dus Allah, de Verhevene, droeg de vrouwen van de Profeet (vrede zij met hem) en de gelovige vrouwen in het algemeen op om de Hidjaab te dragen. Dit zodat de harten van de gelovige vrouwen worden gereinigd en om hun te beschermen tegen alles wat kan leiden tot verleiding of achterdocht. Eveneens om hun kuisheid te beschermen en die van Zijn dienaren.

Wanneer dit begrepen is, wordt het duidelijk dat het voor een vrouw tegenstrijdig is aan Allahs Voorschriften om een foto van haarzelf op dergelijke websites te plaatsen die zowel door vrome als verdorven personen wordt gezien.

2. Het opent de deur naar fitna (verleiding) en verdorvenheid voor zowel de vrouw als degenen die haar zien. Hoe vaak horen en lezen wij pijnlijke verhalen als gevolg hiervan?! Hoeveel reine en kuise vrouwen zijn gevallen in de listen van degenen die Allah niet vrezen. (In de listen van) de verdorven personen die hen hebben verleid met zoete woorden en beloftes. En wanneer zij hun behoeftes hebben bevredigd, keerden zij hun rug toe en lieten zij hun achter met niets anders dan spijt en verlies, en wellicht zelfs schande (vanwege verrichte onzedelijkheden) in deze wereld en het Hiernamaals. Allah verhoede!

Hoeveel verdorven personen hebben geknoeid met die foto’s en deze met moderne middelen bewerkt, waardoor het hoofd van een kuise vrouw op het lichaam van een onzedelijke vrouw wordt geplaatst? Vervolgens zal er grote spijt zijn voor wat zij zichzelf en haar familie heeft aangedaan op een moment waar spijt niet kan baten.

En Allah weet het het best.

Gebaseerd op een fatwa van Islamqa.com