|
07:30
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:36
Middel 6
07:30
Middel 5
13:42
Middel 2
16:50
Middel 4
19:39
Middel 3
21:26
Alle gebedstijden
Is Allah overal?

Vraag:

Een kind vroeg eens
aan zijn vader waar Allah is. Hierop antwoordde de vader dat Allah
overal is. Wat is het Islamitische oordeel over een dergelijk antwoord?

Antwoord:

Dit antwoord is
incorrect en behoort tot de uitspraken die gedaan worden door de
nieuwlichters
(ahl ul-bidac), zoals al-Djahmiyyah, al-Moectazilah
en degenen die in hun voetsporen traden. De correcte uitspraak waarop
Ahl us-Soennah wa al-Djamaacah hanteert, is dat Allah Zich
boven de hemelen, boven Zijn Troon en boven al Zijn schepselen bevindt.
Zijn kennis is daarentegen overal, zoals de verzen in de Koran, de
overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem) en de consensus van de
vrome voorgangers van de moslimgemeenschap ons duidelijk maken. Allah,
de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar,
jullie Heer is Allah, Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen
heeft geschapen. Vervolgens verhief Hij zich boven de Troon.” 

                          
(Soerat al- Acraaf: 54)

Dit herhaalt Allah
nog zes maal in andere verzen van de edele Koran.

Volgens Ahl us-Soennah
is de betekenis van ‘al-Istiwaa calaa’ het zich verheffen
boven de Troon, op een wijze die bij Zijn Majesteit past. Niemand
behalve Allah kent de hoedanigheid hiervan. Imaam Maalik antwoordde,
toen hij hierover gevraagd werd: “(de betekenis van) Het zich verheffen
is bekend, de hoedanigheid is onbekend, het geloven daarin is verplicht
en het vragen naar (de hoedanigheid) is nieuwlichterij.” En dit is de
gemeenschappelijke uitspraak van Ahl us-Soennah, waaronder de
metgezellen en de Islamitische geleerden na hen. Tevens bericht Allah,
de Verhevene, in andere verzen dat Hij Zich boven de hemelen bevindt.
Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Het oordeel
behoort aan Allah, de Verhevene, de Grootste.”

                      
(Soerat Ghaafir: 12)

En ook zegt Allah
de Verhevene (interpretatie van de betekenis):


“Tot Hem stijgt het
goede woord op, en de goede daad verheft dit

(woord).” 
                                                                                                                            
(Soerat Faatir: 10)

Tevens zegt Allah
in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“…En Zijn
Zetel strekt zich uit over de Hemelen en de Aarde en het waken over
beide vermoeit Hem niet. En Hij is de Verheven, de Almachtige.”                                      
(Soerat
al-Baqarah: 255)

Ook zegt de
Verhevene wat als volgt vertaald kan worden:

“Voelen jullie
je er veilig voor dat Hij Die in de hemel is, jullie niet zal doen
wegzinken in de aarde? Zij begint al te schudden! Of voelen jullie je er
veilig voor dat Hij Die in de hemel is, niet een vulkanische regen over
jullie zal zenden? Jullie zullen dan weten hoe

(terecht) Mijn
waarschuwing was.”                                                                                   
(Soerat al-Moelk: 16-17)

In vele verzen van
de edele Koran legt Allah uit dat Hij Zich verheven heeft boven de
hemelen. En dit is het enige wat Hem betaamt, zoals Hij te kennen geeft
in de verzen die dit onderwerp aanhalen. In het licht van het voorgaande
kunnen wij zeggen dat de uitspraak dat Allah Zich overal zou bevinden,
zoals ahl
ul-bidac beweren, de meest valse bewering is die maar bestaat.

Deze uitspraak is
de leer van al-Hoeloeliyyah (een afgedwaalde groepering die beweert dat
Allah Zich in al Zijn schepselen nestelt) die bekend staat als dwalende
nieuwlichters. Zij begaan hiermee ongeloof, dwalen, liegen over Allah de
Verhevene en verloochenen de uitspraken van de Profeet (vrede zij met
hem) waarin hij aangeeft waar Allah Zich bevindt. Zo zei hij (vrede zij
met hem): “Vertrouwen jullie mij niet, terwijl ik de vertrouweling
ben van Degene Die Zich boven de hemelen bevindt?”         
                                                                                                                  
(al-Boechaari en Moeslim)

En zoals hij (vrede
zij met hem) te kennen geeft in de overlevering inzake zijn nachtreis en
Hemelvaart
(al-Israa’ wal Micraadj) en in vele andere overleveringen.


Sheich ibnoe Baaz
Fataawa
cOelamaa’ il-bilaad il-haraam, blz. 219
 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter