De stap naar de hoofddoek

22438

Vraag:

Hoe kan ik het makkelijker maken voor mijzelf om de Hidjaab te dragen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wij waarderen jouw verlangen om de Verplichtingen van Allah na te komen, om de status van de echte dienstbaarheid jegens de Heer der Werelden te bereiken en om het rechte Pad te volgen. Het Pad waarvan Allah, de Verhevene, wil dat iedere persoon het volgt. Hij beveelt om altijd te zoeken naar leiding, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“Leid ons naar het rechte Pad.”

(Soerat al-Faatihah: 6)

Wij adviseren jou om je te haasten naar datgene wat goed is en om te wedijveren in het verrichten van goede daden. Allah spoort daartoe aan in het vers waarin Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“En haast jullie naar Vergiffenis van jullie Heer, en naar een Paradijs ter breedte van de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de godsvruchtigen.”

(Soerat Aali cImraan: 133)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Wedijver daarom met elkaar in het verrichten van het goede.”

(Soerat al-Baqarah: 148)

Het Bevel van Allah voor alles

Degene die werkelijk een dienaar is van Allah, is degene die tevreden is met Allah als zijn Heer, de Islam als zijn religie en Mohammed (vrede zij met hem) als zijn Profeet. Hij die niet aarzelt en niet het advies van mensen zoekt of hen raadpleegt met betrekking tot alles wat Allah hem opdraagt te doen (interpretatie van de betekenis):

“En het schikt een gelovige man een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een besluit over een zaak hebben genomen, om een (andere) keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam is, is zeker duidelijk afgedwaald.”

(Soerat al-Ahzaab: 36)

Aboe az-Zinaad (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Wat is voorgeschreven als Soennah, is er niet om betwist te worden en is niet onderworpen aan persoonlijke meningen. Als mensen dat zouden doen, dan zou er geen dag voorbij gaan waarbij zij zich verplaatsen van de ene religie naar de andere. Het moet echter aangehangen en opgevolgd worden. Of dit nu strookt met iemands mening of niet. Inderdaad, wat voorgeschreven staat in de Soennah en andere aspecten van de waarheid, kunnen vaak verschillen met iemands mening, maar de moslims hebben geen alternatief dan het volgen ervan en zichzelf eraan te onderwerpen.”

(al-Faqieh wal-Moetafaqqih; boekdeel 1, blz. 222)

Moehammad ibn Nasr al-Mirwaziy zei: “Wie dan ook de religie van Mohammed (vrede zij met hem) volgt, laat hem accepteren wat hij heeft gebracht. Of het nu in overeenstemming is met zijn mening of niet. En laat hem geen twijfel ontwikkelen over iets dat hij heeft gezegd. Want het twijfelen over de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) wordt beschouwd als ongeloof.”

(Tacdheem Qadr us-Salaah)

Volg geen bevliegingen of verlangens

Dit is de grootsheid van de Manier van Allah om degene die in Hem geloven te waarschuwen. Namelijk dat het volgen van Zijn Religie niet gebaseerd is op bevliegingen, verlangens en persoonlijke belangen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zij (d.w.z. de hypocrieten) zeggen: “Wij geloven in Allah en in de Boodschapper en wij gehoorzamen.” Vervolgens wendt een groep van hen zich daarna af. En zij zijn geen gelovigen. En wanneer zij naar Allah en Zijn Boodschapper worden uitgenodigd om tussen hen te oordelen, dan wendt een groep van hen zich af. Maar als de waarheid aan hun kant staat, dan komen zij in staat van gehoorzaamheid op hem (d.w.z. op de Boodschapper) af. Is er een ziekte in hun harten of verkeren zij in twijfel? Of vrezen zij dat Allah en Zijn Boodschapper hun onrecht zullen aandoen? Nee! Zij zijn zelf de onrechtplegers. De woorden van de gelovigen wanneer zij uitgenodigd worden naar Allah en Zijn Boodschapper om tussen hen te oordelen, zijn slechts dat zij zeggen: “Wij luisteren en wij gehoorzamen.” En zij zijn degenen die succesvol zijn. En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt, en Allah vreest en ontzag voor Hem heeft, zij zijn dan degenen die succesvol zijn.”

(Soerat an-Noer: 47-52)

Sheikh as-Sacdie (moge Allah hem genadig zijn) zei in zijn uitleg over de bovenstaande verzen: “Hier vertelt Allah, de Verhevene, ons over de situatie van de onrechtplegers; degenen in wiens harten ziekten, zwakte van geloof, hypocrisie, twijfel of gebrek aan kennis zit. Zij spreken de woorden uit en tonen betrokkenheid tot het geloof en gehoorzaamheid aan Allah, maar handelen niet volgens dat wat zij zeggen. Sommigen van hen keren zich uitdrukkelijk weg van gehoorzaamheid. Dit op basis van het feit dat Allah hier zegt (interpretatie van de betekenis): “dan wendt een groep van hen zich af.”

Degenen die zich afwenden, kunnen de intentie hebben om terug te keren naar datgene waar zij zich van hebben afgewend. Maar in dit geval wordt er gerefereerd naar degene die zich afwendt en helemaal niet terugkeert. Hij kijkt niet naar datgene waar hij zich van heeft afgewend. Je zult zien dat dit toepasselijk is op velen die claimen dat zij geloven in Allah en gehoorzaam zijn aan Hem, maar zwak zijn in het geloof. Je zult zien dat zij niet veel daden van gehoorzaamheid verrichten. Vooral datgene wat moeilijk is voor veel mensen, zoals het geven van Zakaat, het uitgeven op manieren die verplicht of aanbevolen zijn, strijden omwille van Allah enzovoorts.

“En wanneer zij naar Allah en Zijn Boodschapper worden uitgenodigd om tussen hen te oordelen”, dat is als een geschil ontstaat tussen hen en iemand anders waarbij een oordeel vereist is en zij uitgenodigd worden tot het Oordeel van Allah en Zijn Boodschapper, “dan wendt een groep van hen zich af.” zoekend naar wat hun verlangens hun influisteren in plaats van de Regels van Allah. Want zij weten dat zij fout zitten en dat de Regels van Allah gebaseerd zijn op de werkelijkheid.

“Maar als de waarheid aan hun kant staat, dan komen zij in staat van gehoorzaamheid op hem (d.w.z. op de Boodschapper) af.” Dat is dat zij zich ineens wel keren naar de Regels van Allah. “Dan komen zij in staat van gehoorzaamheid op hem (d.w.z. op de Boodschapper) af.” Maar dat is niet omdat het de Regels van Allah zijn; het is eerder omdat het overeenstemt met hun bevliegingen en verlangens. Dus doen zij in dit geval niets wat prijzenswaardig is, zelfs wanneer zij het bereidwillig doen. Want degene die in ware zin een dienaar van Allah is, is degene die de waarheid volgt. Of hij dat nu leuk vindt of niet, en of het bij hem past of niet. Maar degene die de Regels van Allah volgt wanneer het overeenstemt met zijn bevliegingen en verlangens en het verwerpt wanneer dat niet het geval is, en zijn bevliegingen en verlangens verkiest boven de Regels van Allah, is geen gehoorzame dienaar van Allah.

Allah zegt, hen bekritiserend voor het afwenden van Zijn Regels (interpretatie van de betekenis): “Is er een ziekte in hun harten?” Dit ondermijnt de gezonde staat van het hart en het zet het gezonde verstand buiten spel. Dus dat hij zoals een zieke persoon wordt die zich afwendt van datgene wat hem van nut zal zijn, en hij zich wendt tot datgene dat schadelijk voor hem is. “Of verkeren zij in twijfel?” en dat heeft hen angstig gemaakt over het Oordeel van Allah en Zijn Boodschapper, dus beschuldigden zij hem van het niet oordelen volgens de waarheid?

“Of vrezen zij dat Allah en Zijn Boodschapper hun onrecht zullen aandoen?” Dat is als zij bang zijn dat een oneerlijk en onrechtvaardig oordeel gegeven wordt aan hen. Het zegt meer iets over hoe zij zijn: “Nee! Zij zijn zelf de onrechtplegers.” Het Oordeel van Allah en Zijn Boodschapper is gebaseerd op uiterste rechtvaardigheid en is in overeenstemming met wijsheid.

“En wie is er beter in het oordelen dan Allah voor een volk dat overtuigd is (van de Eenheid van Allah)?”

(Soerat al-Maa’idah: 50)

Deze verzen tonen aan dat geloof niet slechts uit woorden bestaat, tenzij deze woorden gepaard gaan met daden. Daarom heeft degene die zich afwendt van gehoorzaamheid geen geloof. Het is verplicht om je te onderwerpen aan de Regels van Allah en Zijn Boodschapper in alle zaken. Als een persoon zich niet onderwerpt aan dat oordeel, dan duidt dat op een ziekte in zijn hart en zwakheid in zijn religie. Het is verboden om negatief te denken over de Regels van Allah of om te denken dat deze in strijd zijn met rechtvaardigheid en wijsheid.

Na te hebben beschreven wat de conditie is van degenen die zich afwenden van de oordelen van Allah, beschrijft Allah nu de conditie van de prijzenswaardige gelovigen (interpretatie van de betekenis): “De woorden van de gelovigen wanneer zij uitgenodigd worden naar Allah en Zijn Boodschapper om tussen hen te oordelen” dat zijn de ware gelovigen wiens daden hun geloof bevestigen. Wanneer zij opgeroepen worden tot Allah en Zijn Boodschapper zodat middels hen tussen hen geoordeeld kan worden, of het in overeenstemming is met bevliegingen en verlangens of niet, is “slechts dat zij zeggen: “Wij luisteren en wij gehoorzamen.” Dat is, wij horen het Oordeel van Allah en Zijn Boodschapper, wij geven gehoor aan datgene waartoe wij zijn opgeroepen en wij gehoorzamen hem compleet, zonder enige aarzeling.

“En zij zijn degenen die succesvol zijn.” Het zijn slechts zij die succesvol zullen zijn, want succes betekent het krijgen van wat je zoekt en veilig zijn voor wat je vreest. En niemand zal succesvol zijn behalve degene die verwijst naar Allah en Zijn Boodschapper voor een oordeel, en Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt.

Nu de deugd van het gehoorzamen met betrekking tot de oordelen in het bijzonder is benoemd, benoemt Allah nu de deugden van gehoorzaamheid in algemene zin, in alle situaties: “En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt” door te geloven in wat zij zeggen en het naleven van hun bevelen, en Allah vreest dat is angst vergezeld met kennis. Dus hij houdt zichzelf in bedwang voor wat verboden is voor hem en bedwingt zichzelf voor het volgen van bevliegingen en verlangens. Daarom zegt Allah: “en ontzag voor Hem heeft” door zich in bedwang te houden voor dat wat verboden is. Want het houden aan de verplichting ten opzichte van Allah, wanneer het genoemd is in algemene termen, behelst ook datgene te doen wat bevolen is en je te onthouden van wat verboden is. Wanneer dit wordt benoemd naast rechtschapenheid of gehoorzaamheid, zoals in dit geval, wordt het geïnterpreteerd als verwijzing tot het afweren van de Bestraffing van Allah (Taqwa) door je te onthouden van het ongehoorzaam zijn aan Hem.

“Zij”, namelijk degenen die gehoorzaamheid tot Allah combineren met gehoorzaamheid aan de Boodschapper, vrees voor Allah en aandachtig zijn naar Hem “zijn dan degenen die succesvol zijn.” Zij zullen bespaard worden van de bestraffing, want zij vermeden de oorzaken die daar naartoe zouden leiden. En zij zullen een beloning verkrijgen, want zij deden datgene wat naar deze beloning leidde. Dus de triomf is slechts voor hen. Degene die niet zo waren, zullen de triomf missen, omdat zij er niet in slaagden deze prijzenswaardige karaktereigenschappen te verkrijgen.”

(Tafsier as-Sacdie)

Kies voor het eeuwige en niet voor het tijdelijke

Onthoud dat jouw tijd in deze wereld erg kort is. Niemand weet wanneer zijn tijd voorbij zal zijn. Het is dus beter om je voor te bereiden om Allah te ontmoeten met datgene wat Hem tevreden stelt en niet met datgene wat Zijn Toorn en Woede opwekt.

Onthoud dat de Shaytaan jou constant aanspoort om uit te stellen en te vertragen, tot datgene naar jou komt wat je ervan zal weerhouden om Allah te gehoorzamen. De Shaytaan wijdt al zijn inspanningen toe om mensen te verleiden en hij zal nooit een kans missen om de gelovige deugd te ontnemen. Hij kijkt altijd uit naar zulke kansen. Daarom zei iemand van de eerdere generaties: “Pas op voor het zeggen van: “Ik zal…” want dit is één van de troepen van Iblies!”

De Hidjaab als aanbidding

De Hidjaab is een eer en een bron van trots voor de moslimvrouw. Maar boven dit alles is het een middel om de genade en het goddelijke Welbehagen te verkrijgen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“O Profeet (Mohammed), zeg tegen jouw echtgenotes en jouw dochters en de echtgenotes van de gelovigen dat zij hun djilbabs over zich heen dienen te laten hangen. Dat is beter, zodat zij herkend zullen worden en niet lastig worden gevallen. En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.”

(Soerat al-Ahzaab: 59)

Denk niet klein over dat stukje stof. Erachter schuilen kuisheid, eerbaarheid, nette manieren en een goede houding. Het is de praktijk van de Moeders van de gelovigen en de rechtschapen vrouwen; het is de praktijk van Khadiedjah, cAa’ishah, Hafsah, Oem Salamah, en alle rechtschapen vrome vrouwen die bewaken wat Allah hen heeft gegeven om te bewaken.

Het doet ons erg veel pijn om te zien dat groepen meiden maar al te graag zichzelf willen tonen en hun Hidjaab afdoen. Niet één van hen schenkt aandacht aan goede manieren of schaamte voor mensen, tonen onbeschaamd hun charmes en versieringen, wat indruist tegen de natuurlijke karaktereigenschappen van bescheidenheid die Allah heeft ingeboezemd in vrouwen. Maar slechts doordat de Shaytaan het rechtvaardig laat lijken, zijn zij in staat om dat te doen.

Na dat gezegd te hebben; is er een enkele reden om je te schamen voor het dragen van de Hidjaab? Kunnen wij de situatie waarin openlijk en schaamteloos wordt gezondigd goedkeuren, terwijl degenen die Allah willen gehoorzamen zich schamen voor hun daden van gehoorzaamheid, hun kuisheid en hun reinheid? Zijn de Bevelen van Allah zo onbelangrijk geworden in onze gedachten dat wij ze onderwerpen aan de bevliegingen en verlangens van de mensen en hun meningen?

Wees overtuigd en leg je neer bij Allahs Bevel

De eerste en belangrijkste stap in het dragen van de Hidjaab is om er overtuigd van te zijn dat het verplicht is en je te onderwerpen aan het Bevel van Allah als iets dat voldongen is. De gelovige vrouw heeft hierin geen keuze, want Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En het schikt een gelovige man een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een besluit over een zaak hebben genomen, om een (andere) keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper ongehoorzaam is, is zeker duidelijk afgedwaald.”

(Soerat al-Ahzaab: 36)

Daarna dien jij jezelf te trainen om de blikken en het commentaar van de mensen te negeren, want het tevreden stellen van mensen is een doel dat je nooit zult bereiken. Degene die let op de reacties van mensen zal wegkwijnen door de zorgen. Wees erop gerust dat Allah tevreden zal zijn met jouw gehoorzaamheid. Hij kan zien waar jij mee te maken krijgt met jouw inspanningen om het rechte Pad te volgen en Hij zal jou voorzien van gemak na ongemak.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die zoekt naar het tevreden stellen van Allah ten koste van het ondergaan van de woede van de mensen; Allah zal voldoende zijn voor hem en zal hem beschermen tegen de mensen. Maar degene die de tevredenheid van de mensen zoekt door het ondergaan van de Toorn van Allah; Allah zal hem overlaten aan de mensen.”

(at-Tirmidhie;
geclassificieerd als Sahieh door Sheikh al-Albaanie in as-Silsilat us-Sahiehah)

cAa’ishah (moge Allah tevreden over haar zijn) schreef deze overlevering in een brief naar Moecaawiyah, nadat hij haar om advies had gevraagd. Zij schreef opnieuw naar hem en zei: “Om verder te gaan: vrees Allah, want als jij Allah vreest, zal Hij voldoende voor jou zijn tegen de mensen. Maar als jij de mensen vreest; zij zullen jou helemaal niet baten voor Allah. Was-Salaam.”

Onthoud dat het lot van een individu gekoppeld is aan zijn daden. En dat wanneer de mensen hem dragen naar zijn graf en zij zand over zijn lichaam gooien, hij nooit iets zal vinden dat voor gemak zal zorgen behalve zijn rechtvaardige daden. Want hij zal dan afgesloten worden van alle middelen, behalve de middelen die hem koppelen met de Schepper, de Verhevene. Laten wij ons dus voorbereiden op die belangrijke Dag. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Op de Dag dat een persoon zal vluchten van zijn broer. En van zijn moeder en zijn vader. En van zijn vrouw en zijn kinderen. Op die Dag zal er voor iedere persoon onder hen een zaak zijn die hem bezighoudt.”

(Soerat cAbasa: 34-37)

En Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“De boezemvrienden (d.w.z. degenen die elkaar in de wereld aanspoorden tot het verrichten van verdorven zaken) zullen elkaars vijanden zijn op die Dag, behalve de godsvruchtigen.”

(Soerat az-Zoekhroef: 67)

Pas dus op om onder de achtelozen te zijn en pas op voor uitstelgedrag en vertraging. Haast je naar het verrichten van het goede voor het te laat is. Deze wereld bestaat slechts uit een paar vergankelijke dagen en haar blijdschap is kortstondig.

Wij vragen Allah om jou en ons te leiden en om ons standvastig te maken in deze wereld en in het Hiernamaals.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com