De schepping en het Bevel behoren toe aan Hem

14121

Vraag:

Wat is de uitleg van het vers (interpretatie van de betekenis):

“Weet dat de schepping en het Bevel aan Hem toebehoren.”

(Soerat al-Acraaf: 54)

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah heeft alles geschapen, waaronder de hemelen en de aarde en alles dat zich ertussen bevindt. Hij schiep de ene hemel boven de andere en maakte de aarde wijd uitgestrekt. Hij heeft schitterende planeten en sterren geschapen, solide bergen, verschillende mineralen en bomen, profijtvol water, verschillende soorten dieren, de steeds vernieuwende wind, de machtige Engelen, de mensheid, de djinn, de vogels, dieren, levenloze objecten en planten (interpretatie van de betekenis):

“Dit is de Schepping van Allah. Toon mij wat degenen naast Hem hebben geschapen.”

(Soerat Loeqmaan: 11)

Deze grootse scheppingen wijzen op de Grootsheid van de Schepper. Hun grote aantallen wijzen op de Macht van de Schepper. Hun kleuren en soorten wijzen op het Vermogen van de Schepper. De diversiteit van wat de zaken doen en het profijt dat zij brengen, wijzen op de Wijsheid van de Schepper en hoe Hij hen beschermt en bestuurt. Dit alles wijst op het Bestaan van de Schepper, Zijn Kennis, Macht en Kracht en dat het gaat om (interpretatie van de betekenis):

“Allah, er is geen god dan Hij, de Levende, de Onderhouder.”

(Soerat al-Baqarah: 255)

Hij is onze Heer die alles weet, die de Heerschappij over alles heeft en alles heeft geschapen (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, jullie Heer is Allah, Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen. Vervolgens heeft Hij Zich boven de Troon verheven. Hij laat de nacht de dag bedekken. Het (d.w.z. de nacht) volgt deze (d.w.z. de dag) snel op. En de zon, de maan en de sterren zijn op Zijn Bevel dienstbaar gemaakt (aan jullie). Weet dat de schepping en het Bevel aan Hem toebehoren. Gezegend is Allah, de Heer van de werelden.”

(Soerat al-Acraaf: 54)

Alle lof is aan Hem. Aan Hem behoren de meest Schone Namen en de meest Verheven Eigenschappen toe. Wat Hij wilt gebeurt en wat Hij niet wilt, gebeurt niet. Niets op aarde en in de hemelen ligt buiten Zijn Vermogen (interpretatie van de betekenis):

“Zijn Bevel, wanneer Hij iets wil, is slechts dat Hij ertegen zegt: “Wees”, en het is.”

(Soerat Yaa-Sien: 82)

Onze Heer is tot alles in staat. Hij creëert wat Hij wilt en hoe Hij wilt (interpretatie van de betekenis):

“En het is Allah Die elk schepsel(dat zich op aarde voortbeweegt) uit water heeft geschapen. Onder hen zijn er (sommigen) die zich op hun buik voortbewegen en onder hen zijn er (sommigen) die op twee benen lopen. En onder hen zijn er (sommigen) die op vier (poten) lopen. Allah schept wat Hij wilt. Voorwaar, Allah is tot alles in staat.”

(Soerat an-Noer: 45)

Onze Heer is Krachtig en Almachtig (interpretatie van de betekenis):

“Hij heeft de hemelen geschapen zonder (gebruik te maken van) pilaren die jullie kunnen zien, en Hij maakte stevige bergen op aarde, zodat deze (d.w.z. de aarde) niet zou schudden met jullie (erop), en Hij verspreidde daarop verschillende schepsels (die zich daarop voortbewegen). En Wij zonden water vanuit de hemel neer, waarmee Wij allerlei soorten goede gewassen (uit de aarde) hebben voortgebracht.”

(Soerat Loeqmaan: 10)

Onze Heer is Alwetend (interpretatie van de betekenis):

“Heb jij niet gezien dat Allah op de hoogte is van datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich op de aarde bevindt? Er zal geen heimelijk gesprek plaatsvinden tussen drie (personen), of Hij is hun vierde (Die meeluistert), en niet (tussen) vijf (personen), of Hij is hun zesde (Die meeluistert). En niet minder of meer dan dat, of Hij is met hen waar zij zich ook bevinden. Vervolgens zal Hij hun op de Dag der Opstanding berichten over datgene wat zij deden. Voorwaar, Allah is op de hoogte van alles.”

(Soerat al-Moedjaadilah: 7)

Onze Heer is Degene die ons en onze voorzieningen heeft geschapen (interpretatie van de betekenis):

“O mensen, gedenk de Gunst van Allah aan jullie. Is er een andere schepper dan Allah die jullie vanuit de hemel en de aarde voorziet? Er is geen god dan Hij. Dus hoe kunnen jullie zo afgedwaald zijn (van Zijn aanbidding).”

(Soerat Faatir: 3)

Onze Heer is Zachtaardig en op de hoogte (interpretatie van de betekenis):

(Loeqmaan zei:) “O mijn zoon, waarlijk, al bevindt er zich iets ter grootte van een mosterdzaadje in een rots, of in de hemelen of in de aarde, dan nog zal Allah daarmee komen. Voorwaar, Allah is Meest Zachtaardig, Alwetend (over het verborgene).”

(Soerat Loeqmaan: 16)

Onze Heer is Alwetend en in staat alles te doen (interpretatie van de betekenis):

“Aan Allah behoort het Koningschap van de hemelen en de aarde toe. Hij schept wat Hij wil. (En) Hij schenkt dochters aan wie Hij wil en Hij schenkt zonen aan wie Hij wil. Of Hij schenkt hun zowel zonen als dochters. En Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.”

(Soerat ash-Shoera: 49-50)

Onze Heer is de meest Edelmoedige, meest Vriendelijk (interpretatie van de betekenis):

“Allah is Degene Die de aarde tot een verblijfplaats voor jullie heeft gemaakt, en de hemel tot een overkapping. En Hij heeft jullie vorm gegeven en dit in de beste gestalte gedaan. En Hij voorzag jullie van het goede. Dat is Allah, jullie Heer. Gezegend is Allah dus, de Heer van de werelden.”

(Soerat Ghaafir: 64)

Onze Heer is de Alwijze, de Alwetende (interpretatie van de betekenis):

“En Hij is Degene Die voor jullie de nacht als een bedekking heeft gemaakt, en de slaap als (een vorm van) rust. En Hij heeft de dag gemaakt om (daarin) te ontwaken. En Hij is Degene Die de winden heeft gestuurd als aankondiging van verheugende tijdingen, voorafgaand aan Zijn Genade (d.w.z. de regen). En Wij zonden rein water vanuit de hemel neer. Om daarmee droge aarde tot leven te brengen en (om) degenen die Wij geschapen hebben, van het vee en de vele mensen, te drinken te geven.”

(Soerat al-Foerqaan: 47-49)

Onze Heer is Degene Die de hele mensheid heeft geschapen uit één ziel (interpretatie van de betekenis):

“O mensen, vrees jullie Heer Die jullie heeft geschapen uit één ziel (d.w.z. Adam), en daaruit heeft Hij zijn echtgenote (Eva) geschapen. En uit hen beiden heeft Hij vele mannen en vrouwen geschapen.”

(Soerat an-Nisaa’: 1)

Onze Heer is Machtig en in staat alles te doen (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Allah houdt de hemelen en de aarde vast, zodat zij niet van hun plaatsen zullen gaan. En als zij van hun plaatsen zouden gaan, dan zou niemand naast Hem ze kunnen vasthouden. Voorwaar, Hij is Meest Verdraagzaam, Meest Vergevingsgezind.”

(Soerat Faatir: 41)

Onze Heer heeft alle zaken geschapen (interpretatie van de betekenis):

“Allah is de Schepper van alle zaken. En Hij is de Zaakwaarnemer over alle zaken.”

(Soerat az-Zoemar: 62)

Onze Heer omvat alle zaken (interpretatie van de betekenis):

“En aan Allah behoort datgene wat zich in de hemelen en datgene wat zich op de aarde bevindt toe. En Allah omvat alle zaken.”

(Soerat an-Nisaa’: 126)

Het oordeel over alle zaken ligt bij Allah (interpretatie van de betekenis):

“Aan Allah behoort (het oordeel over) de zaak toe, ervóór en erna. En op die dag zullen de gelovigen verblijd zijn.”

(Soerat ar-Roem: 4)

De controle van alle zaken bevindt zich in de Handen van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En aan Allah behoort (de Kennis over) het onwaarneembare van de hemelen en de aarde toe en tot Hem keren alle zaken terug.”

(Soerat Hoed: 123)

Allah heeft ons opgedragen niemand te aanbidden, behalve Hem. En bij niemand een oordeel te zoeken behalve bij Hem, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“Het oordeel is alleen aan Allah. Hij heeft jullie bevolen dat jullie alleen Hem aanbidden.”

(Soerat Yoesoef: 40)

Allah heeft ons bevolen Hem en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) te gehoorzamen, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“En gehoorzaam Allah en de Boodschapper, opdat jullie begenadigd zullen worden.”

(Soerat Aali cImraan: 132)

Allah draagt ons goed gedrag op en verbiedt ons om ons op een slechte manier te gedragen. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Allah beveelt rechtvaardigheid, het goede en het geven (van hulp) aan de verwanten. En Hij verbiedt de verdorvenheid, het slechte en de overtreding. Hij vermaant jullie, opdat jullie er lering uit zullen trekken.”

(Soerat an-Nahl: 90)

Allah heeft ons bevolen elkaar te helpen in het goede en heeft ons het slechte verboden, zeggende (interpretatie van de betekenis:)

“Maar help elkaar in het goede en in godsvrucht. En help elkaar niet in zonde en overtreding.”

(Soerat al-Maa’idah: 2)

Het creëren, bevelen en heersen, behoren slechts aan Allah (interpretatie van de betekenis):

“Aan Allah behoort het Koningschap van de hemelen en de aarde toe, en datgene wat zich daarin bevindt. En Hij is tot alles in staat.”

(Soerat al-Maa’idah: 2)

Onze harten zijn geschapen met de natuurlijke aanleg om te bevestigen dat het heersen en creëren alleen aan Allah toebehoren en aan niemand anders (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “Aan Wie behoort de aarde en wat zich daarin bevindt toe? Als jullie (het maar)weten.” Zij zullen zeggen: “Aan Allah.” Zeg: “Trekken jullie er dan geen lering uit?” Zeg: “Wie is de Heer van de zeven hemelen en de Heer van de geweldige Troon?” Zij zullen zeggen: “Aan Allah (behoort al datgene toe).” Zeg: “Zullen jullie (Allah) dan niet vrezen?” Zeg: “In Wiens Hand is de Heerschappij over alle zaken, en Hij beschermt (alles), terwijl er tegen Hem geen beschermer is? Als jullie (het maar) weten.” Zij zullen zeggen: “Aan Allah (behoort al datgene toe).” Zeg: “Dus hoe kunnen jullie zo misleid zijn (van Zijn aanbidding)?” Welnee! Wij zijn met de Waarheid tot hen gekomen. En voorwaar, zij zijn zeker leugenaars.”

(Soerat al-Moe’minoen: 84-90)

O mensen, zullen jullie dan niet antwoorden? (Interpretatie van de betekenis):

“Zeg (tegen de ongelovigen): “Vertel mij, als Allah jullie gehoor en jullie zicht zou wegnemen en jullie harten zou verzegelen, is er dan een god naast Allah die het jullie kan teruggeven?”

(Soerat al-Ancaam: 46)

Zal je het dan niet begrijpen? (Interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “Vertel mij, als Allah de nacht voor jullie zou laten voortduren tot aan de Dag der Opstanding, is er dan een god naast Allah die voor jullie met een licht kan komen? Luisteren jullie dan niet?” Zeg (o Mohammed): “Vertel mij, als Allah de dag voor jullie zou laten voortduren tot aan de Dag der Opstanding, is er dan een god naast Allah die voor jullie met een nacht kan komen, waarin jullie je rust kunnen vinden? Zien jullie dan niet?”

(Soerat al-Qasas: 71-72)

Zal je dan niet nadenken? (Interpretatie van de betekenis):

“Hebben jullie gezien wat jullie afscheiden (aan zaadcellen)? Hebben jullie dit geschapen of zijn Wij de Scheppers?”

(Soerat al-Waaqicah: 58-59)

Zal je dan niet zien? (Interpretatie van de betekenis):

“Hebben jullie gezien wat jullie (in de grond) zaaien? Laten jullie het groeien, of laten Wij het groeien?”

(Soerat al-Waaqicah: 63-64)

Zal je dan niet begrijpen? (Interpretatie van de betekenis):

“Hebben jullie het water dat jullie drinken gezien? Zijn jullie degenen die het (water) laten neerdalen uit de wolken of zijn Wij Degenen Die het laten neerdalen? Als Wij het zouden willen, dan zouden Wij het (water) zout maken (waardoor het onbruikbaar wordt). Dus zouden jullie maar dankbaar zijn. Hebben jullie het vuur gezien dat jullie ontsteken? Zijn jullie degenen die de boom daarvan hebben geschapen? Of zijn Wij de Scheppers (daarvan)? Wij hebben het gemaakt als een herinnering (aan het Hellevuur) en als een genieting voor de reizigers. Dus verheerlijk de Naam van jouw Heer, de Meest Grandioze.”

(Soerat al-Waaqicah: 68-74)

Realiseer jij het niet? Wie heeft de nacht en de dag, de zon, maan, planeten en sterren onderworpen? Het is alleen Allah. Zo zegt Hij (interpretatie van de betekenis):

“En Hij heeft de nacht en de dag, en de zon en de maan aan jullie dienstbaar gemaakt. En (ook) de sterren zijn op Zijn Bevel dienstbaar gemaakt (aan jullie). Voorwaar, daarin bevinden zich zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.”

(Soerat an-Nahl: 12)

Aangezien Allah Degene is Die creëert, Degene is Die voorziet, alles bepaalt, en Degene is Die alles weet, is hij dus Degene Die alleen het recht heeft om aanbeden te worden. Hij is namelijk de Levende, de Zelfvoorzienende, de Schepper, de Voorziener, de Alwetende, de Almachtige. Eenieder naast Hem is onbekwaam en zwak, niet in staat te creëren of te voorzien. En zonder macht om voordeel te brengen of schade te veroorzaken (interpretatie van de betekenis):

“En Allah weet wat jullie verbergen en wat jullie tonen. En degenen die zij naast Allah aanroepen, hebben niets geschapen, maar zij zijn zelf geschapen. Dood en levenloos (zijn zij), en zij beseffen niet wanneer zij opgewekt zullen worden. Jullie God is één God (Allah). Maar degenen die niet in het Hiernamaals geloven, hun harten zijn in ontkenning (van de Waarheid) en zij zijn hoogmoedig.”

(Soerat an-Nahl: 19-22)

Sheikh Moehammad ibn Ibraahiem at-Toewadjrie
Fragment genomen uit het boek ‘Oesoel ud-Dien il-Islaamie’