De tien geboden

15043

Vraag:

Ik probeer erachter te komen of er gelijkenissen zijn in de Koran met de tien geboden van het Oude Testament. Vooral wat betreft de zin “Gij zult niet doden”. Ik heb zoekfuncties op verschillende sites met Koranvertalingen gezocht, maar ben niets tegengekomen. Hartelijk dank.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Bedankt voor uw vraag en interesse in de Koran. Wij beantwoorden graag uw vraag.

Er zijn in de Koran bepaalde verzen die sommige geleerden de verzen van de Tien Geboden noemen. Dit omdat ze tien belangrijke geboden bevatten die Allah aan de mensheid heeft bevolen. Deze verzen kunnen gevonden worden in twee passages van de Koran.

De eerste passage is die waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “Kom, ik zal jullie voordragen wat jullie Heer voor jullie heeft verboden: ken Hem geen enkele deelgenoot toe, en wees goed voor de ouders, en dood jullie kinderen niet (uit vrees)voor armoede. Wij voorzien jullie en hen. En nader de verdorvenheden niet, zowel het zichtbare als het verborgene daarvan. En dood niet de ziel, die Allah verboden heeft (om te doden), behalve rechtmatig (d.w.z. in overeenstemming met het Islamitische rechtssysteem). Dit is wat Hij jullie heeft opgedragen, opdat jullie zullen nadenken.

En nader het bezit van de wees niet, behalve op een goede wijze, totdat hij (of zij) de volle kracht heeft bereikt (d.w.z. fysiek en mentaal rijp is). En geef de volle maat en het volle gewicht op een rechtvaardige manier. Wij belasten geen ziel boven haar vermogen. En wanneer jullie een uitspraak doen, wees dan rechtvaardig, zelfs als het een bloedverwant betreft. En kom het Verbond met Allah na. Dit is wat Hij jullie opdraagt, opdat jullie er lering uit zullen trekken.

En voorwaar, dit is Mijn rechte Pad. Volg het dus. En volg de (andere)wegen niet, want die zullen jullie van Zijn Weg scheiden (d.w.z. van Zijn Weg doen afdwalen). Dit is wat Hij jullie heeft opgedragen, opdat jullie (Allah) zullen vrezen.”

(Soerat al-Ancaam: 151-153)

De tweede passage bevindt zich in Soerat al-Israa’ en kan worden beschouwd als een uitleg van de eerder beschreven passage. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En jouw Heer heeft bepaald dat jullie niets, behalve Hem Alleen aanbidden, en goed voor de ouders zijn. Als één van hen of beiden in jouw bijzijn de ouderdom bereiken, zeg dan geen “oef” tegen hen en snauw hen niet af en spreek zachte woorden tot hen.

En verlaag voor hen de vleugel van nederigheid (d.w.z. wees zachtaardig voor hen) als blijk van genade en zeg: “Mijn Heer, heb genade met hen, zoals zij mij hebben opgevoed toen ik klein was.”

Jullie Heer weet wat er in julliezelf is. Als jullie rechtschapen zijn, waarlijk, dan is Hij Meest Vergevensgezind voor degenen die berouwvol terugkeren (naar Hem).

En geef de verwanten hun recht en (ook) de behoeftige en de reiziger, en verkwist niet overvloedig.

Waarlijk, de verkwisters zijn de broeders van de satans, en de satan is ondankbaar jegens zijn Heer.

En als jij (o Mohammed) je van hen afwendt, strevend naar de Genade van jouw Heer die jij wenst, spreek dan zachte woorden tot hen.

En maak jouw hand niet vastgebonden aan jouw nek (d.w.z. wees niet gierig) en strek het niet volledig uit (als een verkwister), anders blijf jij vol verwijt en spijt achter.

Voorwaar, jouw Heer vermeerdert het levensonderhoud voor wie Hij wil en Hij vermindert (voor wie Hij wil). Waarlijk, Hij is Alwetend (over het onwaarneembare) en Alziend over Zijn dienaren.

En dood jullie kinderen niet uit vrees voor armoede. Wij voorzien hen en jullie. Waarlijk, het doden van hen is een grote zonde.

En nader de ontucht niet. Waarlijk, het is een verdorvenheid en een slechte weg.

En dood niet de ziel die Allah verboden heeft (om te doden), behalve rechtmatig (d.w.z. in overeenstemming met het Islamitische rechtssysteem). En wie onrechtvaardig gedood wordt, Wij hebben zeker zijn voogd bevoegdheid gegeven (om beroep te doen op de wet van vergelding). Laat hem dus niet buitensporig zijn in het doden. Waarlijk, hij wordt geholpen (aan een overwinning).

En nader het bezit van de wees niet, behalve op een goede wijze, totdat hij (of zij) de volle kracht heeft bereikt (d.w.z. fysiek en mentaal rijp zijn). En kom de belofte na. Waarlijk, er zal (op de Dag des Oordeels) over de belofte gevraagd worden.

En geef de volle maat wanneer jullie wegen en weeg met de betrouwbare weegschaal. Dat is beter en (leidt naar)het beste Einde.

En volg niet datgene waar jij geen kennis over hebt. Voorwaar, het gehoor en het gezichtsvermogen en het hart: deze zullen allemaal daarover ondervraagd worden.

En loop niet hoogmoedig op aarde. Waarlijk, jij kunt de aarde niet doorboren, noch kun jij de hoogte van de bergen bereiken.

Dit alles is slecht, (en) afkeurenswaardig bij jouw Heer.

Dit is (een deel) van wat jouw Heer aan jou (o Mohammed) heeft geopenbaard van de Wijsheid. En neem geen andere god (ter aanbidding) aan naast Allah, anders zul jij in de Hel geworpen worden, vol verwijt, (en) verstoten (van de Genade van Allah).

(Soerat al-Israa’: 23-39)

Wellicht dat u na het lezen van deze verzen een beter beeld heeft van de Koran dan voorheen. Dit zal het begin van een fundamentele verandering in uw leven zijn. De start van uw weg naar de Islam. Moge Allah u leiden en u altijd helpen. Vrede met degenen die de ware leiding volgen.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid