Geen tegenstrijdigheid tussen twee verzen

5912
Vraag:
Hoe kunnen we de volgende verzen (interpretatie van de betekenis) met elkaar verzoenen?
“Waarlijk Allah vergeeft het niet dat er deelgenoten aan Hem worden toegekend, en Hij vergeeft buiten dit (alles) aan wie Hij wil.”
(Soerat an-Nisaa’: 48)
En:
“En voorwaar, Ik ben zeker een Vergevensgezinde voor degene die berouw toonde en geloofde en goede daden verrichtte en vervolgens Leiding volgde.”
(Soerat Taahaa: 82)
Is er een tegenstrijdigheid tussen beiden?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Er is geen tegenstrijdigheid tussen beiden. Het eerste vers refereert naar degene die komt te overlijden in staat van Shirk (het toekennen van deelgenoten aan Allah), zonder hiervoor berouw te hebben getoond. Diegene zal niet vergeven worden en zijn verblijfplaats zal de Hel zijn. Dit zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Waarlijk, wie deelgenoten aan Allah toekent, Allah heeft het Paradijs voor hem verboden gemaakt en zijn verblijfplaats is het Vuur en voor de onrechtplegers zijn er geen helpers.”
(Soerat al-Maa’idah: 72)
En (interpretatie van de betekenis):
“Maar als zij deelgenoten (aan Allah) toegekend hadden, was wat zij plachten te doen vruchteloos geworden.”
(Soerat al-Ancaam: 88)
En zo zijn er vele soortgelijke verzen. Het tweede vers refereert naar degene die berouw toont. Evenzo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: “O Mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah. Waarlijk, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige.”
(Soerat az-Zoemar: 53)
Dit behoort tot het gemak dat Allah heeft geplaatst in deze tolerante Wetgeving. De kinderen van Israël kregen voorgeschreven dat de onschuldigen onder hen de zondaren dienden te vermoorden, zodat hun berouw geaccepteerd zou worden. Hierna hief Allah deze zware last op voor deze natie met wie Hij Genade had (interpretatie van de betekenis):
“En (gedenkt) toen Moesa (Mozes) tot zijn volk zei: “O mijn volk! Waarlijk, jullie hebben jullie zelf onrecht aangedaan doordat jullie het kalf (ter aanbidding) hebben genomen. Wendt jullie daarom in berouw tot jullie Schepper en doodt dan jullie zelf (het doden van schuldigen door onschuldigen), dat is beter voor jullie bij jullie Schepper.” Toen aanvaardde Hij jullie berouw. Waarlijk, Hij is de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Barmhartige.”
(Soerat al-Baqarah: 54)
De geleerden zijn het er unaniem over eens dat dit vers refereert naar degene die berouw heeft getoond.
En Allah is de Bron van kracht.
Sheikh Ibn Baaz
(Majmoec Fataawaa, boekdeel 4, blz. 419)