Koranrecitaties afspelen in cafés

6302

Vraag:

Wat is het oordeel over het afspelen van Koranrecitaties in een internetcafé? De klanten klagen namelijk over het feit dat het ten gehore brengen van de Koran niet overeenstemt met de gesteldheid van een café. Adviseer ons, moge Allah uw leeftijd verlengen in Zijn gehoorzaamheid.

Antwoord:

Alle lof zij de Heer der werelden. En vrede en zegeningen zij met degene die door Allah als genade naar de werelden is gestuurd, diens familie, metgezellen en broeders tot aan de Dag des Oordeels.

De gedragsnormen die een reciteur of een luisteraar dient te hebben tegenover de Koran, is dat zij de gedragsnormen in praktijk brengen. Een zaak die onder deze gedragsnormen valt, is het zitten op een reine en schone plek. Tevens dient men de noodzakelijke geestelijke aanwezigheid, nederigheid en kalmte in praktijk te brengen, in welke situatie hij zich dan ook bevindt. Dit kan staand, zittend, liggend, in zijn bed of in een andere positie. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip. Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde (zeggend):“Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen, glorie zij U, bescherm ons dus tegen de Bestraffing van de Hel.”

(Soerat Aali-cImraan: 190-191)

De meest voortreffelijke manier is dat men zit richting de Qiblah met zijn hoofd gebogen, net zoals de zithouding van een leerling ten opzichte van zijn leraar. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Alles heeft een meester. En de meester van de zittingen is het richten naar de Qiblah.”

(at-Tabaraanie)

Ook dient men een rustige plek uit te zoeken waar hij zichzelf kan terugtrekken om zichzelf voor te bereiden. Men zal immers een gesprek aangaan met zijn Heer en zijn hart luchten bij Hem. Men dient dus te reciteren of te luisteren (naar de Koran) net alsof hij Allah ziet, en als hij Hem niet kan zien, dan ziet Allah hem. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En als de Koran wordt voorgedragen, luister er dan naar en zwijg, hopelijk zullen jullie begenadigd worden.”

(Soerat al-Acraaf: 204)

Deze verzen (en andere verzen) – al gaan deze verzen over het gebed – zijn leerstellingen in het algemeen en niet per definitie voor een bepaalde reden.

Plaatsen en markten waar veel onrust is, zijn geen plaatsen om de Koran te reciteren of te beluisteren. Tot de gedragsnormen ten opzichte van de Koran behoort namelijk dat men de verzen overpeinst, overdenkt, begrijpt en geestelijk aanwezig is. Men dient zich bezig te houden met het nadenken over de betekenis die uitgesproken of waar naar geluisterd wordt. Tevens dient men de geboden en verboden waar te nemen en ervan overtuigd te zijn deze te accepteren.

Als vorm van respect moet men dus een geschikte zitting kiezen voor de Woorden van Allah. Tevens dient men zichzelf te behoeden voor het beledigen, het achteraan gaan van de lusten, ar-Riyaa’ en reputatie en liefde voor roem en bekendheid.

En de kennis is bij Allah, de Verhevene. En onze laatste smeekbeden zijn: alle lof zij Allah, de Heer der Werelden, en vrede en zegeningen zij met Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Sheikh Mohammed cAli Ferkous (Fataawa Moetanawwicah, 507)