Luisteren naar de Koran of zelf lezen?

15012
Vraag:
Wat verdient de voorkeur: het zelf reciteren van de Koran of het beluisteren ervan?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
In dit geval dient er gekeken te worden naar datgene wat het hart het meest beïnvloedt. Immers, de bedoeling van het reciteren van de Koran is dat men deze overpeinst, de betekenissen van de verzen begrijpt en ernaar handelt. Zo zegt Allah, de Verhevene (interpretatie van de betekenis):
(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden, opdat zij zijn verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken.”
(Soerat Saad: 29)
Ook zegt de Verhevene (interpretatie van de betekenis):
“Waarlijk, deze Koran leidt naar het meest juiste.”
(Soerat al-Israa’: 9)
Tevens zegt de Verhevene (interpretatie van de betekenis):
Zeg: ,,Hij (de Koran) is Leiding en Genezing voor degenen die geloven.”
(Soerat Foessilat: 44)
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Sheikh cAbd ul-cAziez Bin Baaz
Madjmoec Fataawaa wa Rasaa’il, boekdeel 10