Onderbrekingen bij het reciteren van de Koran

8979

Vraag:

Is het toegestaan om met iemand te praten tijdens het reciteren van de Koran?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wij kennen geen enkel oordeel dat het praten met anderen tijdens het reciteren van de Koran verbiedt. Er is niets op tegen dat een moslim praat tijdens het reciteren van de Koran. Het is echter beter dat men verder gaat met zijn recitatie en zich niet bezighoudt met het praten, zodat het hart aanwezig is en men de Koran kan overpeinzen en de betekenissen ervan begrijpt. Dit is namelijk het beste als het niet noodzakelijk is om te praten.

Als het echter noodzakelijk is om te praten, dan is er – met de Wil van Allah – niets op tegen om te praten en vervolgens terug te keren naar de recitatie. Een voorbeeld daarvan is dat men iemand teruggroet of de gebedsoproep nazegt en ernaar luistert. Dit zijn namelijk Soenan die een gelovige niet na moet laten. Hij dient deze juist na te leven en er niet laks mee om te gaan. Als men dus de gebedsoproep hoort, dan dient hij hiernaar te luisteren en de gebedsoproeper na te zeggen. Daarna kan hij weer terugkeren naar zijn recitatie. Dit is de beste manier.

Dit geldt ook voor iemand die gegroet wordt, terwijl hij de Koran reciteert. Hij kan deze persoon dan gewoon teruggroeten. Hetzelfde geldt voor iemand die niest. Ook hij kan gewoon terug antwoorden1. Ook geldt dit voor iemand die iets gevraagd wordt, terwijl hij de Koran reciteert. Hij kan hem dan gewoon datgene geven dat hem gevraagd wordt. Voor al deze zaken is er niets op tegen om de koranrecitatie stop te zetten.

Als het echter om een gesprek gaat dat niet noodzakelijk is, dan dient men dat na te laten zodat hij zich bezig kan houden met het reciteren van de Koran en deze kan overpeinzen en begrijpen. Dit is namelijk wat van ons gevraagd wordt. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden opdat zij Zijn Verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken.”

(Soerat Saad: 29)

Het is logisch dat het onnodig spreken het hart afleidt. Het onnodig spreken leidt af van het overpeinzen van de verzen in de Koran. Het belangrijkste is dus dat men dit nalaat.

Sheikh cAbdoel-cAziez ibnoe cAbdillaah ibn Baaz (Fataawa Noer calaad-Darb, boekdeel 1, blz. 335)

  1. Degene die niest, zegt altijd 'Alhamdoelillaah'. Wie hem dat hoort zeggen, dient met 'YarhamoekAllaah' te antwoorden.