Uitleg van Soerat al-Moeminoen, vers 14

7479
Vraag:
Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“Gezegend is daarom Allah, de beste der scheppers.”
(Soerat al-Moe’minoen: 14)
Kunnen wij hieruit concluderen dat er naast Allah andere scheppers zijn?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, diens familie en alle metgezellen.
De geleerden hebben ten aanzien van dit vers verschillende uitspraken gedaan. Enkele geleerden hebben gezegd dat met ‘scheppen’ in dit vers bedoeld wordt ‘vervaardigen’. Deze betekenis was welbekend bij de Arabieren. Dan zou de betekenis van het vers dus zijn: “Gezegend is daarom Allah, de beste vervaardiger.”
Andere geleerden hebben gezegd dat met het scheppen in dit vers gedoeld wordt op het voorbeschikken. De betekenis van het vers wordt dan: “Allah de Verhevene is de beste voorbeschikker.”
De meest correcte uitspraak echter is dat het geschapene ook in staat is om te scheppen. Hun schepping valt echter in het niet vergeleken met dat van Allah. De Schepper schept zaken namelijk uit het niets, terwijl de schepping van de schepselen slechts bestaat uit het veranderen en wijzigen van hetgeen Allah heeft geschapen.
Wat wijst op deze uitleg is de volgende overlevering van de Profeet (vrede zij met hem). Hij heeft gezegd dat op de Dag des Oordeels tegen de beeldend kunstenaars gezegd zal worden: “Wekt datgene tot leven wat jullie hebben geschapen.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Het is bekend dat een beeldend kunstenaar niet iets schept uit het niets, maar slechts klei of steen omvormt naar een beeld in de vorm van een mens. En klei en steen zijn door Allah geschapen.
Ook is het zo dat een schepsel niets kan doen buiten de Wil van Allah. Zowel de wil van de mens als zijn lot zijn geschapen door Allah. Dit is de overtuiging van Ahl us-Soennati wal Djamaacah. Wat ook tot de geloofsovertuiging van Ahl us-Soennati wal Djamaacah behoort is dat Allah de daden van de schepselen heeft geschapen. Zoals Allah de Verhevene heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):
“Terwijl Allah jullie heeft geschapen en wat jullie doen.”
(Soerat as-Saaffaat: 96)
De schepping van niets naar iets is dus slechts weggelegd voor Allah, zoals Hij heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):
“Is degene Die schept dan gelijk aan degene die niet schept? Zullen jullie je niet laten vermanen?”
(Soerat an-Nahl: 17)
Ook heeft de Verhevene gezegd (interpretatie van de betekenis):
“Is er een andere schepper dan Allah die jullie uit de hemelen en de aarde voorzieningen schenkt?”
(Soerat Faatir: 3)
Team al-Yaqeen