Wat is eerst geschapen, de hemelen of de aarde?

13940

Vraag:

Heeft Allah de hemelen eerst geschapen of de aarde? Ik stel deze vraag, omdat de volgende verzen mij in verwarring brengen (interpretatie van de betekenis):

“Hij is Degene Die voor jullie alles wat op aarde is, geschapen heeft. Daarna wendde Hij Zich tot de hemel en vormde deze tot zeven hemelen. En Hij is Alwetend over alle zaken.”

(Soerat al-Baqarah: 29)

En (interpretatie van de betekenis):

“Is de schepping van jullie moeilijker dan die van de hemel die Hij gebouwd heeft? Hij verhief haar (de hemel) en vervolmaakte haar. En Hij maakte haar nacht duister en Hij maakte haar dag licht. En daarna spreidde Hij de aarde uit.”

(Soerat an-Naazicaat: 27-30)

Antwoord:

Alle lof zij Allah, vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

De verheven Koran verwijst op twee plaatsen naar het feit dat de aarde is geschapen vóór de hemelen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij is Degene Die voor jullie alles wat op aarde is, geschapen heeft. Daarna wendde Hij Zich tot de hemel en vormde deze tot zeven hemelen. En Hij is Alwetend over alle zaken.”

(Soerat al-Baqarah: 29)

En Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (O Mohammed): ,,Geloven jullie niet in Hem Die de aarde in twee dagen (perioden) heeft geschapen? En kennen jullie Hem deelgenoten toe? Dat is de Heer der werelden!” En Hij maakte bergen op haar en Hij zegende haar en Hij bepaalde de maat (van alle voorzieningen) in vier volledige dagen (perioden), voor de vragenden. Daarna wendde Hij Zich tot de hemel die een nevel was en Hij zei tot haar en de aarde: ,,Komt tot Ons, gewillig of ongewillig.” Zij (de hemelen en de aarde) zeiden: ,,Wij zijn gewillig gekomen.”

(Soerat Foessilat: 9-11)

Dit vers is niet in tegenstrijd met het vers (interpretatie van de betekenis):

“Is de schepping van jullie moeilijker dan die van de hemel die Hij gebouwd heeft? Hij verhief haar (de hemel) en vervolmaakte haar. En Hij maakte haar nacht duister en Hij maakte haar dag licht. En daarna spreidde Hij de aarde uit.”

(Soerat an-Naazicaat: 27-30)

De aarde is vóór de hemelen geschapen. Allah heeft echter bij het scheppen van de aarde, deze nog niet uitgespreid. Vervolgens ging Hij over tot het scheppen van de hemelen om vervolgens weer de aarde uit te spreiden door water, bomen en gewassen uit haar te doen voortkomen.

Met het vers (interpretatie van de betekenis):

“Hij is Degene Die voor jullie alles wat op aarde is, geschapen heeft.”

(Soerat al-Baqarah: 29)

wordt de oorsprong van de aarde bedoeld en de beschikking van haar proviand. En dit strookt uiteraard met de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En Hij bepaalde de maat.”

(Soerat Foessilat: 10)

De weledele geleerde Mohammed al-Amien ash-Shanqietie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Weet dat Ibnoe cAbbaas ook gevraagd is over het verenigbaar maken van de verzen die genoemd zijn in Soerat Foessilat en Soerat an-Naazicaat. Hij antwoordde toen dat Allah de aarde vóór de hemelen heeft geschapen, zonder de aarde uit te spreiden. Vervolgens wendde Hij Zich tot de hemel en vormde deze in twee dagen (perioden) tot zeven hemelen. Daarna spreidde Hij de aarde uit en voorzag haar van proviand.”

Samengevat kunnen wij zeggen dat de aarde vóór de hemelen is geschapen. Na het scheppen van de hemelen heeft Allah de bergen, de bomen en de resterende zaken op aarde geplaatst. Het volgende vers dient dan ook als bewijs hiervoor (interpretatie van de betekenis):

“En daarna spreidde Hij de aarde uit.”

(Soerat an-Naazicaat: 30)

Allah zegt hier niet: “En daarna heeft Hij de aarde geschapen.” Hij legt ons daarentegen uit wat het uitspreiden van de aarde precies betekent door te zeggen (interpretatie van de betekenis):

“En Hij bracht uit haar haar water en haar planten tevoorschijn. En Hij verstevigde de bergen.”

(Soerat an-Naazicaat: 31)

Deze uitleg van Ibnoe cAbbaas brengt de verzen op een heldere wijze samen en laat geen ruimte over voor enige twijfel.

En Allah weet het beste.

Islam-qa.com