Zijn de Hemelen en de aarde binnen zes of acht dagen geschapen?

27399
Vraag:
In de Koran las ik de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, jullie Heer is Allah, Degene Die de hemelen en de aarde in zes dagen (perioden) heeft geschapen. Vervolgens zetelde Hij zich op de Troon. Hij doet de nacht de dag bedekken, die hem haastig najaagt. De zon, de maan en de sterren zijn aan Zijn Bevel onderworpen. Weet, dat scheppen en bevelen aan Hem is voorbehouden. Gezegend zij Allah, de Heer der Werelden.”
(Soerat al-Acraaf: 54)
Uit dit vers maak ik op dat Allah de Hemelen en de Aarde binnen zes dagen heeft geschapen. Echter, in een andere vers vertelt Allah over de schepping van de hemelen en de aarde, zeggende (interpretatie van de betekenis):
“Zeg (O Mohammed): ,,Jullie geloven zeker niet in Hem, Die de aarde in twee dagen (perioden) heeft geschapen? En kennen jullie Hem deelgenoten toe? Dat is de Heer der Werelden!” En Hij maakte bergen op haar en Hij zegende haar en Hij bepaalde de maat (van alle voorzieningen) in vier volledige dagen (perioden), voor de vragenden. Daarna wendde Hij Zich tot de hemel die een nevel was en Hij zei tot haar en tot de aarde: ,,Komt tot Ons, gewillig of ongewillig.” Zij (de hemelen en de aarde) zeiden: ,,Wij zijn gewillig gekomen.” En Hij vervolmaakte hen, de zeven hemelen, in twee dagen (perioden). En Hij openbaarde in alle hemelen hun beschikking. En Wij versierden de nabije hemel met sterren, als een bescherming (tegen de Satan). Dat is de ordening van de Almachtige, de Alwetende.”
(Soerat Foessilat 9-12)
Hier vertelt Allah ons dat Hij de aarde in twee dagen geschapen heeft, waarna Hij de bergen in vier dagen schiep. In totaal komen we dus uit op zes dagen. Verder zegt Allah dat hij ook nog eens de zeven hemelen binnen twee dagen schiep. Op deze wijze komen we uit op een totaal van acht dagen.
Hoe kunnen wij deze twee verzen met elkaar verzoenen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Het begrijpen en op de juiste wijze interpreteren van deze verzen is voor een enkeling een moeilijke zaak. Uit de bovenstaande verzen uit soerat Foessilat zou men kunnen opmaken dat Allah de hemelen en aarde binnen acht dagen heeft geschapen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Zeg (O Mohammed): ,,Jullie geloven zeker niet in Hem, Die de aarde in twee dagen (perioden) heeft geschapen? En kennen jullie Hem deelgenoten toe? Dat is de Heer der Werelden!” En Hij maakte bergen op haar en Hij zegende haar en Hij bepaalde de maat (van alle voorzieningen) in vier volledige dagen (perioden), voor de vragenden. Daarna wendde Hij Zich tot de hemel die een nevel was en Hij zei tot haar en tot de aarde: ,,Komt tot Ons, gewillig of ongewillig.” Zij (de hemelen en de aarde) zeiden: ,,Wij zijn gewillig gekomen.” En Hij vervolmaakte hen, de zeven hemelen, in twee dagen (perioden). En Hij openbaarde in alle hemelen hun beschikking. En Wij versierden de nabije hemel met sterren, als een bescherming (tegen de Satan). Dat is de ordening van de Almachtige, de Alwetende.”
(Soerat Foessilat 9-12)
Deze verzen uit soerat Foessilat lijken dan ook in tegenstrijd te zijn met een ander vers uit soerat al-Acraaf waarin Allah zegt dat Hij de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen. Dit is echter een misvatting! Hieronder zullen we het een en ander hieromtrent proberen te verduidelijken.
Om te beginnen is het relevant om te vermelden dat er geen tegenstrijdigheid is in de tijdsperioden die genoemd zijn in de voorgaande verzen. De Koran bevat immers geen tegenstrijdigheden!
In de verzen van soerat Foessilat vertelt Allah ons dat Hij“de aarde in twee dagen (perioden) heeft geschapen”. Daarna “maakte Hij bergen op haar en Hij zegende haar en Hij bepaalde de maat (van alle voorzieningen) in vier volledige dagen (perioden). Met andere woorden: Allah heeft eerst de aarde binnen twee dagen geschapen en daarna schiep Hij de bergen en bepaalde de maat binnen twee dagen. In totaal heeft Allah dus de aarde en de bergen binnen vier dagen geschapen. Hier wordt aldus niet bedoeld dat de schepping van de bergen en het bepalen van de maat in vier afzonderlijke dagen heeft plaatsgevonden.
Allah vertelt ons verder dat de zeven hemelen binnen twee dagen zijn geschapen, dit komt bij de eerder genoemde vier dagen waardoor we op een totaal van zes dagen uitkomen. Dit is in overeenstemming met het vers in soerat al-Acraaf.
Er kan verwarring ontstaan wanneer men denkt dat de vier dagen waarin de bergen zijn geschapen en de maat is bepaald, worden toegevoegd aan de eerder genoemde twee dagen waarin de aarde is geschapen. Als daar nog twee dagen bijkomenwaarin Hij de hemelen heeft geschapen, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis): “En Hij vervolmaakte hen, de zeven hemelen, in twee dagen (perioden), komen we inderdaad uit op een totaal van acht dagen. Dit is dus niet juist!
Verheven en Geprezen zij Allah.
Een aantal exegesegeleerden hebben op deze zogenaamde misvatting als volgt gereageerd:
Al-Qoertoebie heeft gezegd: “in vier dagen” – dit is alsof iemand zegt: “Ik ga van Basra naar Bagdad in tien dagen en naar Koefa in vijftien dagen. Met andere woorden het totaal aantal reisdagen is vijftien. (al-Jaamic li Ahkaam al-Qoer’aan, vol. 15, p. 343)
Al-Baghawi heeft gezegd: “in vier dagen” houdt de schepping van de aarde in. Het bepalen van de maat vond plaats op dinsdag en woensdag, die samen met de zondag en maandag vier dagen voltooien. Men kan bijvoorbeeld zeggen: “Ik trouwde gister een vrouw en vandaag trouwde ik twee.” Eén van de vrouwen is de tweede vrouw waarmee hij gisteren in het huwelijk trad. (Tafseer al-Bahgawi, 7/165)
Al-Zadjaadj heeft gezegd: “in vier dagen” wil zeggen twee dagen toegevoegd aan de twee eerdere dagen. (Al-Kashshaaf, vol.3, p. 444)
En Allah weet het best.
www.islamqa.com