|
12:42
Den Haag | Dhoehr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
06:28
Middel 6
08:31
Middel 5
12:42
Middel 2
14:19
Middel 4
16:38
Middel 3
18:34
Alle gebedstijden
Leeft de profeet nog?


Vraag:

Ik kom in bepaalde
kringen waar volgens mij een aantal verkeerde opvattingen worden gehanteerd.
Zo heb ik laatst vernomen dat de profeet (vrede zij met hem) nog leeft en
niet dood is, en dus is het ons toegestaan om hem naast Allah aan te
roepen. Kunt u mij iets vertellen over de waarheid van deze uitspraken?


Antwoord:

Niemand twijfelt aan
het feit dat de profeet (vrede zij met hem) de dood heeft ondervonden, want
zowel de Koran als de Soennah bevestigen dit laatste. Allah zegt namelijk (interpretatie
van de betekenis):


Waarlijk
jij

(O
Mohammed) zult sterven en zij zullen ook sterven.
”             
(soerat
az-Zoemar: 30)


En
Mohammed is slechts een boodschapper. Waarlijk, alle boodschappers vóór hem
zijn heengegaan. Zullen jullie dan op de hielen omkeren als hij(Mohammed) sterft of gedood wordt?”
                                                                                                    
(soerat Aali-cImraan: 144)

Dus de
dood van de profeet

(vrede zij met hem)
is iets dat vermeld staat in de koran en de
Soennah en waarover een consensus bestaat onder de geleerden. Degene die
zijn dood dan ook in twijfel trekt is Kaafir (ongelovig). Iedereen dient te
begrijpen dat alle zielen de dood zullen ervaren zoals in het volgende vers
staat aangegeven. (Interpretatie van de betekenis):


Elke
ziel zal de dood ondergaan. En voorzeker zal jullie op de Dag der Opstanding
jullie beloning ten volle worden uitbetaald.”                                                    

(soerat
Aali-cImraan: 185)

Wat
betreft het volgende vers dat misschien door sommige onwetende mensen kan
worden aangehaald als zogenaamd bewijs voor het voortleven van de martelaren
en de profeten (interpretatie van de betekenis):


“En denkt
niet over degenen, die omwille van Allah zijn gedood, als doden. Neen, zij
zijn levend en bij hun Heer worden zij van onderhoud voorzien.”                             

(soerat
Aali-cImraan: 169)

Hier
wordt gedoeld op het leven na de dood, namelijk de tijdspanne die ook wel
met de term Al-Barzakh wordt aangeduid, en niet een leven zoals wij
die hier kennen. Een leven waarvan de voorstelling ons onthouden is door
Allah, de Verhevene.

Wat
betreft het aanroepen van de profeet (vrede zij met hem) na zijn dood en hem
om hulp vragen inzake voorspraak, onderhoud, genezing enz. Dit valt allemaal
onder de categorie grote Shirk (veelgodendom) die de persoon buiten het
geloof doet plaatsen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):


“En
wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen: “Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed
van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept.”                                                       

(soerat
Al-Baqarah: 186)

En (interpretatie
van de betekenis):


“Dat is Allah, jullie
Heer, aan Hem behoort het Koningschap. En degenen
die jullie buiten Hem aanroepen zijn niet eens in het bezit van een Qitmier

(het
vlies rondom de pit van een dadel).”

(soerat
Faatir: 13)

Met deze verzen in het
achterhoofd plachte geen van de achtbare metgezellen ten tijde van
tegenspoed zich tot de profeet (vrede zij met hem) te wenden na zijn dood,
zij riepen slechts Allah aan. Ook zien wij dat toen zij het slachtoffer
werden van een extreme droogte tijdens het leven van de profeet (vrede zij
met hem), zij de profeet (vrede zij met hem) vroegen om een smeekgebed te
verrichten waarin hij Allah om regen moest vragen. Maar na zijn dood, is
geen van hen naar zijn graf gegaan om hem om iets te vragen en toen zij met
een soortgelijke droogte te maken kregen zoals vermeld staat in as-Sahieh,
hebben zij Al-cAbbaas, de oom van de profeet (vrede zij met hem),
gevraagd om het smeekgebed ten behoeve van de regen te leiden, omdat hij nog
in leven was.


Team al-Yaqeen
 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter