Aanmoediging tot doorlopende liefdadigheid

27935

Vraag:

Ik zou graag wat informatie willen over wat bedoeld wordt met Sadaqah Djaariyah (doorlopende liefdadigheid) en een aanmoediging ertoe.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah heeft de mens geschapen om Hem te aanbidden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Ik (Allah) heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij (Alleen) te aanbidden.”

(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)

Allah heeft voor hem (de mens) daden van aanbidding voorgeschreven waarmee hij grote beloningen in deze wereld en het Hiernamaals kan verkrijgen.

Deze handelingen en daden van aanbidding zijn niet slechts beperkt tot deze wereld. Allah heeft daarentegen middelen voorgeschreven iemands goede daden na de dood te vermeerderen, namelijk middels doorlopende liefdadigheid (Sadaqah Djaariyah). Zo heeft de Boodschapper (vrede zij met hem) gezegd: “Als een man komt te overlijden, stoppen al zijn goede daden behalve drie: doorlopende liefdadigheid, baatvolle kennis en een rechtschapen zoon die voor hem bidt.”

(Moeslim)

An-Nawawie (moge Allah genadig met hem zijn) zegt in ‘Sharh Moeslim’: “De geleerden zeggen dat de betekenis van deze overlevering is dat de daden van een overledene ten einde komen bij diens overlijden. En het verkrijgen van beloningen komt tot een einde. Behalve in deze drie situaties, omdat hij de oorzaak ervan is. Zijn zoon wordt gezien als zijn verdienste. Zo ook de kennis die hij achterlaat middels onderwijs of schrijfwerken en doorlopende liefdadigheid.”

(Sharh Moeslim)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd: “De goede daden die een gelovige na zijn dood zullen bereiken, zijn: “Kennis die hij heeft opgedaan en heeft verspreid; een rechtschapen zoon die hij achterlaat; een exemplaar van de Koran die hij achterlaat als nalatenschap; een moskee die hij heeft gebouwd; een huis dat hij heeft gebouwd voor reizigers; een kanaal dat hij heeft gegraven; of liefdadigheid die hij tijdens zijn leven in goede gezondheid heeft gegeven.”

(Ibn Maadjah; Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Doorlopende liefdadigheid is datgene waar de beloning voor blijft doorlopen nadat een persoon is komen te overlijden. Veel van de geleerden noemen dit een Waqf (schenking), zoals bijvoorbeeld het bouwen van een moskee, omdat de beloning zal voortduren zolang de Waqf in stand blijft.

Dat wat geen voortdurende beloning met zich meebrengt (zoals het voeden van armen en behoeftigen), kan geen doorlopende liefdadigheid genoemd worden, ook al brengt dit grootse beloningen met zich mee.

Ibn Hazm zegt: “Doorlopende liefdadigheid is datgene waarvoor je beloning blijft verkrijgen, zelfs na de dood.”

(al-Moehalla; boekdeel 8, blz. 151)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien zegt: “Doorlopende liefdadigheid verwijst naar elke goede daad van de mens die voortduurt na zijn dood.”

(Sharh Riyaad usSaalihien; boekdeel 4, blz. 13)

Alles wat een persoon van zijn bezit aan liefdadigheid geeft, is zijn ware rijkdom die zal voortduren en hem profijt zal brengen.

At-Tirmidhie heeft overgeleverd dat er een schaap werd geofferd in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) en werd gegeven als liefdadigheid, behalve de schouder ervan. De Profeet (vrede zij met hem) vroeg cAa’ishah (moge Allah tevreden over haar zijn): “Wat is ervan over?” Zij antwoordde: “Niets is ervan over, behalve de schouder.” Hij (vrede zij met hem) zei hierop: “Alles ervan zal blijven, behalve de schouder.”

(at-Tirmidhie; Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Wat dit betekent is dat alles wat een persoon eet verdwijnt en niet langer voortduurt. Maar datgene wat in liefdadigheid wordt gegeven, zal voor hem bij Allah blijven en hem profijt brengen op de Dag der Opstanding. Deze overlevering is een verwijzing naar het vers waarin Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Datgene wat jullie bezitten, zal vergaan. En wat Allah bezit, is blijvend.”

(Soerat an-Nahl: 96)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons verteld dat elke man beschaduwd zal worden door zijn liefdadigheid op de Dag der Opstanding. De dag waarop de zon dicht bij de hoofden van de mensen zal worden gebracht, totdat Allah over hen zal oordelen.

(Ahmad)

Haast je dus in het geven van liefdadigheid en streef ernaar je liefdadigheid doorlopend te maken, zodat je er na de dood profijt van zal hebben. Wij vragen Allah ons te helpen om te doen waar Hij van houdt en Tevreden mee is.

Islamqa.com