Alcoholist in de moskee

12314

Vraag:

Gisteren kwam er een man die alcohol drinkt de moskee binnen. Hij heeft dit vaker gedaan. Sommige broeders adviseerden hem te stoppen met drinken. Hij luistert hier elke keer naar, maar blijft dit vervolgens toch doen. Gisteren verloor een aantal mensen hun geduld en ze probeerden hem de moskee uit te zetten. Echter zijn er anderen die zeggen: “Laat hem binnen komen, wellicht zal Allah hem leiden.”

Wat is het oordeel hierover? Hoe dienen wij met deze kwestie om te gaan? Moeten wij hem de moskee binnen laten komen of niet?

Antwoord:

Alle lof zij Allah. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, nader het gebed niet in staat van dronkenschap, totdat jullie weten wat jullie zeggen. En (nader het gebed) niet in staat van Djanaabah, behalve als jullie op reis zijn (en geen water kunnen vinden dan dienen jullie uit te wijken naar Tayammoem), totdat jullie de (grote) wassing hebben verricht. En als jullie ziek zijn of op reis zijn, of (als) iemand van jullie (terug)komt van het toilet (na het doen van de behoefte), of (als jullie) gemeenschap hebben gehad met de vrouwen, en jullie (vervolgens) geen water kunnen vinden, verricht dan Tayammoem met schone aarde en veeg hiermee over jullie gezichten en handen. Waarlijk, Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Genadeschenkend.”

(Soerat an-Nisaa’: 43)

Meerdere geleerden hebben dit vers aangehaald als bewijs voor het niet binnenlaten van een dronken persoon in een moskee.

Al-Qoertoebie zei: “De geleerden verschillen van mening over de betekenis van het woord “het gebed” hier. Sommigen zeggen dat dit verwijst naar de daad van aanbidding zelf. Dit is de mening van Aboe Haniefah, omdat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Totdat jullie weten wat jullie zeggen.”

(Soerat an-Nisaa’: 43)

Anderen zeggen dat het gaat om de gebedsplaatsen. Dit is de mening van onder meer Imam ash-Shaafiʿie. Omdat Allah, de Verhevene, ergens anders zegt (interpretatie van de betekenis):

“En als Allah een deel van de mensen niet door een ander deel (middels de strijd) liet tegenhouden, dan zouden kloosters, kerken, synagogen en moskeeën waarin de Naam van Allah veelvuldig wordt verheerlijkt zeker zijn vernietigd. En Allah helpt zeker degene die Hem helpt. Voorwaar, Allah is zeker Sterk, Almachtig.”

(Soerat al-Haddj: 40)

Hier worden de gebedsplaatsen (moskeeën), Salawaat (letterlijk “gebeden”) genoemd. Deze interpretatie wordt ook ondersteund door het feit dat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En (nader het gebed) niet in staat van Djanaabah, behalve als jullie op reis zijn (en geen water kunnen vinden dan dienen jullie uit te wijken naar Tayammoem), totdat jullie de (grote) wassing hebben verricht.”

(Soerat an-Nisaa’: 43)

Dit geeft aan dat het toegestaan is voor iemand die in staat van Djanaabah verkeert een moskee te betreden, maar er niet mag bidden. Andere geleerden zeggen dat het zowel om de plaats als het gebed gaat, omdat men op dat tijdstip alleen naar de moskee komt om te bidden en het gebed alleen in gezamenlijkheid verricht. Daarom zijn deze twee zaken onafscheidelijk.”

(Djaamiʿ li Ahkaam il-Qoer’aan, boekdeel 6, blz. 333)

Dit wordt ondersteund door het feit dat hij de moskee betreedt zonder enig doel. Het is niet toegestaan voor hem om te bidden in staat van dronkenschap. Als hij de moskee betreedt dan zal dit een aantal negatieve gevolgen met zich mee brengen:

1.     Degenen die dronken zijn, spreken vaak ongepaste woorden uit.

2.     Dronken personen veroorzaken vaak irritaties, vervuilen plaatsen, hebben een vieze geur en gedragen zich vaak op een vreemde manier. De moskee dient beschermd te worden van zulke zaken.

3.     Dronken personen kunnen de mensen in de moskee afleiden van hun aanbidding door dingen te zeggen of te doen.

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

(Dit licht bevindt zich) in huizen (d.w.z. in moskeeën) waarvoor Allah Toestemming geeft om deze te verheffen (d.w.z. te eren) en Zijn Naam daarin te gedenken. Hierin (d.w.z. in de moskeeën) wordt Hij (Allah) verheerlijkt in de ochtend en de namiddag.”

(Soerat an-Noer: 36)

Allah heeft bevolen de moskeeën te eren en te reinigen van alle onreine zaken, achteloos gepraat, en ongepaste woorden en daden. ʿAli ibn abie Talhah heeft overgeleverd dat Ibn ʿAbbaas zei over het vers: (Dit licht bevindt zich) in huizen (d.w.z. in moskeeën) waarvoor Allah Toestemming geeft om deze te verheffen (d.w.z. te eren) en Zijn Naam daarin te gedenken” dat“Allah, de Verhevene, ijdel en achteloos gepraat hierin heeft verboden.

Iets soortgelijks werd gezegd door ʿIkrimah aboe Saalih, ad-Dahhaak, Naafiʿibn Djoebayr, Aboe Bakr ibn Soelaymaan ibn abie Hathmah, Soefyaan ibn Hoesayn en andere geleerden en Moefassirien.”

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah zei: “Het gebed van iemand die dronken is en niet weet wat hij zegt, is ongeldig volgens de consensus van de geleerden. In feite is het niet toegestaan om hem de moskee te laten betreden, vanwege dit vers en andere verzen. Het verbod gaat namelijk over het naderen van het gebed en het naderen van de gebedsplaatsen. En Allah weet het het beste.”

(Madjmoeʿ ul-Fataawa, boekdeel 22, blz. 6)

De auteur van Mataalib Oelin-Noeha fi Sharhi Ghaayat il-Moentaha zei: “Degenen die net als de dronkaards zijn, zoals de krankzinnigen, dienen weggehouden te worden. In andere woorden: de moskee dient beschermt te worden.”

(Mataalib Oelin-Noeha fi Sharhi Ghaayat il-Moentaha, boekdeel, 2, blz. 256)

Wij adviseren jou echter om je zacht en vriendelijk op te stellen tegenover hem als je hem vraagt de moskee te verlaten om daarmee de moskee te beschermen van ijdel en achteloos gepraat, en splitsing en discussie tussen de moslims in de moskee probeert te vermijden. In de hoop dat dit zijn hart doet verzachten en hij zich op zijn gemak voelt in de moskee en zichzelf gaat schamen voor zijn verwerpelijke daden als hij weer nuchter is en zich realiseert hoe vriendelijk deze mensen tegenover hem waren. Zelfs toen hij zich in zo’n slechte staat bevond.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com