Belofte aan Allah verbreken

10583

Vraag:

Ik heb onlangs in woede een belofte gemaakt aan Allah om iets te doen. Nu wil ik deze belofte verbreken. Wat dien ik te doen om berouw te tonen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah heeft ons opgedragen om onze beloftes en verdragen na te komen, ongeacht of deze beloftes zijn gedaan richting Allah of de mensen. Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“En kom het Verbond van Allah na wanneer jullie dit (met Hem) aangaan.”

(Soerat an-Nahl: 91)

En (interpretatie van de betekenis):

“En onder hen zijn er (sommigen) die een verbond met Allah aangingen (zeggende): “Als Hij ons van Zijn Gunst zal schenken, dan zullen wij zeker liefdadigheid uitgeven en zullen wij zeker tot de rechtschapenen behoren. Maar toen Hij hun van Zijn Gunst schonk, waren zij daar gierig mee en wendden zij zich af, in staat van afkeer. Dus plaatste Hij (als gevolg hiervan) hypocrisie in hun harten tot aan de Dag waarop zij Hem zullen ontmoeten, omdat zij hun belofte aan Allah hadden verbroken en vanwege wat zij verloochenden.”

(Soerat at-Tawbah: 75-77)

Dit geldt voor de situatie waarin het een daad van aanbidding betreft. Zoals in het geval dat een persoon de belofte maakt aan Allah om eerlijk te zijn of een aalmoes uit te geven. Dit valt onder de categorie an-Nadhr1, ook al is dit woord niet specifiek uitgesproken. Wie een belofte maakt aan Allah om iets te doen, moet dit ook nakomen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie an-Nadhr heeft afgelegd om Allah te gehoorzamen, dient Hem te gehoorzamen. En wie an-Nadhr heeft afgelegd om Allah ongehoorzaam te zijn, dient Hem niet ongehoorzaam te zijn.”

(al-Boekhaarie)

Het is niet toegestaan voor een persoon om een belofte niet na te komen, behalve als men daartoe helemaal niet in staat is. In dat geval geldt dezelfde boetedoening als voor degene die zweert bij Allah en dit niet nakomt. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Wie een an-Nadhr aflegt die hij niet kan nakomen, dient Kaffaarat ul-Yamien (boetedoening voor het verbreken van een eed) te voldoen.”

(Aboe Daawoed)

Ibn Qoedaamah heeft gezegd: “Degene die an-Nadhr aflegt en niet in staat is om deze na te komen of daartoe wel in staat was, maar dat later niet meer is, dient Kaffaarat ul-Yamien te voldoen.”

(al-Moeghnie, boekdeel 10, blz. 72)

Wanneer men echter de belofte heeft gemaakt om een zonde te verrichten, dan is het niet toegestaan om de gelofte na te komen. Bijvoorbeeld als iemand de belofte maakt om niet meer met zijn broer te praten en niet meer bij hem op bezoek te gaan zonder een geldige Islamitische reden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “En wie an-Nadhr heeft afgelegd om Allah ongehoorzaam te zijn, dient Hem niet ongehoorzaam te zijn.”

In dit geval dient men berouw te tonen dat men de belofte heeft gemaakt om Allah ongehoorzaam te zijn en dient men de Kaffaarat ul-Yamien te voldoen. Dit is gebaseerd op de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Er is geen an-Nadhr in het ongehoorzaam zijn aan Allah en de boetedoening is Kaffaarat ul-Yamien.”

(Ahmad)

Ook in het geval dat een persoon een belofte heeft gemaakt om iets te doen maar er later achter komt dat een andere zaak beter is, dient zijn gelofte niet na te komen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Wie een belofte heeft gemaakt om iets te doen en daarna ziet dat iets anders beter is, dient datgene te doen wat beter is en Kaffaarat ul-Yamien te voldoen.”

(Moeslim)

Gebaseerd op een fatwa van islamqa.com

  1. Dit betekent dat de dienaar de belofte maakt om een bepaalde daad van aanbidding te verrichten die van oorsprong niet verplicht voor hem is.