De fitna van de vrouw

21894

Vraag:

Ik heb de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem) gelezen: “Ik heb geen fitna achtergelaten die schadelijker is voor de mannen dan (de fitna van) de vrouwen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Mijn vraag is: Hoe kan ik mezelf beschermen tegen deze fitna, terwijl ik het overal op straat, op tv, op het internet en op het werk tegenkom?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah, de Verhevene, heeft de mens geschapen in een wereld vol beproevingen en tests. En Hij heeft het Paradijs als verblijfplaats gemaakt voor Zijn bondgenoten en geliefden, die Zijn Welbehagen hebben verkozen over hun eigen verlangens, en die gehoorzaamheid aan Allah prefereerden boven hun eigen fysieke gemak. En Hij heeft de Hel als verblijfplaats gemaakt voor diegenen onder Zijn dienaren die Hem ongehoorzaam zijn en hun eigen grillen en verlangens verkozen boven het Welbehagen van hun Heer. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Dat is het Paradijs dat Wij laten erven door degene die (Allah) vreest onder Onze dienaren.”

(Soerat Maryam: 63)

En ook (interpretatie van de betekenis):

“En wat betreft degene die vreesde om tegenover zijn Heer te staan (voor de Rekenschap) en de (eigen) ziel afhield van de (slechte) begeerte, het Paradijs is dan (zijn) woonplaats.”

(Soerat an-Naazicaat: 40-41)

En Hij zegt over de mensen van de Hel (interpretatie van de betekenis):

“Daarna werden zij opgevolgd door een generatie die het gebed verwaarloosde en de begeerten volgde. Zij zullen daarom spoedig verlies tegemoet gaan.”

(Soerat Maryam: 59)

En (interpretatie van de betekenis):

“De Hel, dat is hun vergelding, omdat zij niet geloofden in Mijn Tekenen en Mijn Boodschappers als mikpunt van spotternij namen.”

(Soerat al-Kahf: 106)

En ook (interpretatie van de betekenis):

“En wat betreft degene die zich dan tiranniek opstelde. En het wereldse leven verkoos. Voorwaar, het Hellevuur is dan (zijn) woonplaats.”

(Soerat an-Naazicaat: 37-39)

De moslim moet er dus naar streven om Allah te aanbidden en wegblijven van datgene wat de Woede van Allah opwekt. Want Allah zal de Beloning van degenen die goed doen niet verloren laten gaan. Zo zegt Hij, de Verhevene (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die strijden omwille van Ons, zullen Wij zeker leiden naar Onze Wegen. En waarlijk, Allah is zeker met de weldoeners.”

(Soerat al-cAnkaboet: 69)

Eén van de fitna’s (verleidingen) waarmee wij beproefd worden, is de fitna van vrouwen. Zoals de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Ik heb geen fitna achtergelaten die schadelijker is voor mannen dan (de fitna van) de vrouwen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Er volgt nu een aantal manieren dat ervoor zorgt dat we deze verleiding kunnen vermijden. We vragen Allah om de zaken van de moslims recht te zetten.

1.     Geloof in Allah.

Het geloven in Allah en het vrezen van Hem bieden een veilig gevoel, en beschermen een persoon tegen het plegen van Haraam zaken en het najagen van zijn eigen grillen en verlangens.

Als de gelovige zich realiseert dat Allah hem altijd ziet en hij de betekenis van Zijn Namen en Eigenschappen overpeinst, zoals de Alwetende, de Alhorende, de Alziende, de Waakzame, de Afrekenaar en de Allesomvattende, dan zal dit de vrees voor Hem doen vermeerderen – zowel in het geheim als in het openbaar. Ook zal dit een einde maken aan ongehoorzaamheid tegenover Allah en zal het de kracht van het verlangen, dat veel mensen leidt naar Haraam zaken, doen verminderen.

2.     Het neerslaan van de blikken en het vermijden van het kijken naar Haraam zaken.

De blik kan slechte gedachtes in het hart voortbrengen, die daarna zullen leiden naar ideeën en dan naar verlangens. Vervolgens leiden deze naar een wil en een voornemen, en dan onvermijdelijk tot het verrichten van zaken die Haraam zijn. Denk eens na over de betekenis van het volgende vers dat een duidelijke verbinding maakt tussen de eerste stappen naar Haraam en het eindresultaat ervan. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun blikken moeten neerslaan en over hun geslachtsdelen (d.w.z. over hun kuisheid) moeten waken. Dat is reiner voor hen. Waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat zij (in het verborgene) doen.”

(Soerat an-Noer: 30)

Ibnoe Kathier zei: “Dit is een Bevel van Allah aan Zijn gelovige dienaren, om hun blik neer te slaan en te voorkomen dat zij kijken naar datgene wat verboden is. Dit zodat zij alleen zullen kijken naar datgene wat toegestaan is voor hen om naar te kijken. Als het gebeurt dat de blik van een persoon per ongeluk valt op iets wat Haraam is, dan moet hij zijn blik er weer snel van afwenden.”

3.     Het weren van slechte gedachtes.

Slechte gedachtes vormen een gevaar voor het hart. Als een persoon hieraan toegeeft en deze gedachtes niet wegdrukt, zullen ze zich ontwikkelen tot een idee. Dat idee zal vervolgens in een wil en voornemen uitmonden, en dan zal het onvermijdelijk leiden naar zaken die Haraam zijn. Waak er dus voor dat je niet opgaat in dergelijke passerende gedachtes. Wat je juist moet doen is deze passerende gedachtes tegenhouden en jezelf bezighouden met baatvolle gedachtes.

4.     Het huwelijk.

Er is overgeleverd dat cAbdoellaah ibn Mascoed verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “O jongeren, wie het van jullie kan veroorloven, laat hem trouwen. En wie dat niet kan, laat hem vasten, want het zal een schild voor hem zijn.”

(al-Boekhaarie)

5.     Vasten voor degenen die het zich niet kunnen veroorloven om te trouwen.

Dit vanwege de eerdergenoemde overlevering waarin staat: En wie dit niet kan, laat hem vasten, want het zal een schild voor hem zijn.”

(al-Boekhaarie)

Al-Qoertoebie zei: “Hoe minder een persoon eet, hoe zwakker zijn verlangen wordt. En hoe zwakker zijn verlangen is, hoe minder zondes hij begaat.”

6.     Wegblijven van slecht gezelschap.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Een man zal het pad volgen van zijn goede vrienden, dus laat eenieder van jullie goed kijken wie hij als goede vriend neemt.”

(Aboe Daawoed en Hasan verklaard door Sheikh al-Albaanie)

7.     Wegblijven van plaatsen van verleiding.

Het is duidelijk dat we leven in een samenleving die gevuld is met verleidingen: verschillende soorten media, tijdschriften, flirten op de marktplaatsen, satelliet-tv, internet, enzovoorts. Men moet dus vluchten voor al deze zaken om zijn religieuze toewijding correct te houden.

8.     Maak jullie huizen niet tot begraafplaatsen.

Zorg ervoor dat jouw huis een plek is waar je wordt herinnerd aan gehoorzaamheid, en niet aan de zonde. Als een kamer jou bijvoorbeeld herinnert aan de zonde, dan zal dit ervoor zorgen dat een persoon die daar binnenkomt herhaaldelijk zondes pleegt. Want iedere keer dat hij terechtkomt in die kamer, zal hij herinnerd worden aan de zonde en wordt hij wellicht uitgelokt om weer in de zonde te vervallen. Men moet er dus voor zorgen dat zijn kamer en zijn huis hem herinneren aan de gehoorzaamheid aan Allah. Dus wanneer hij de kamer binnenkomt, ziet hij de Koran waaruit hij leest, en herinnert hij zich het verrichten van het nachtgebed voor Allah en de reguliere Soennah gebeden die hij verricht in deze kamer. Het verrichten van veel daden van aanbidding in jouw huis, zal een associatie in jouw hersenen teweeg brengen tussen het huis en het verrichten van goede daden. Op die manier zal je meer doen en minder denken aan de zonde, waardoor de drang naar verlangen minder zal groeien.

9.     Het meeste van je tijd besteden aan aanbidding en het gehoorzamen van Allah.

Tijd is één van de grote zegeningen waar Allah Zijn dienaren mee heeft begunstigd, maar er zijn veel mensen die er niet het beste uit halen. Er is overgeleverd dat Ibn cAbbaas zei: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn twee zegeningen waar de mensen geen goed gebruik van maken: goede gezondheid en vrije tijd.”

(al-Boekhaarie)

10.  Het gedenken van de zegeningen van het Hiernamaals.

In het bijzonder wordt er in deze context gedoeld op de Hoor ul-cAyn (paradijselijke vrouwen die verheerlijkt zijn in schoonheid) en hun eigenschappen. Allah, de Verhevene, heeft hen gereedgemaakt voor degenen die geduldig en standvastig waren in het vermijden van de zonde. Dit kan helpen om anders te kijken naar deze vergankelijke verboden genietingen, die alleen maar leiden tot spijt en verlies.

We vragen Allah om ons te helpen deze verleidingen te weerstaan, zowel verborgen als openlijk. Alle lof zij Allah, de Heer der werelden.

Islamqa.com