De Schaduw van Allah

15599

Vraag:

Welke mensen zullen worden beschaduwd op de Dag des Oordeels wanneer de zon dichter bij de aarde wordt gebracht?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er zijn zeven groepen (mensen) die door Allah met Zijn Schaduw zullen worden beschaduwd op de Dag dat er geen schaduw zal zijn behalve de Zijne. Deze groepen zijn genoemd in een authentieke overlevering.

Aboe Hoerayrah verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er zijn zeven die Allah zal beschaduwen met Zijn Schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve Zijn Schaduw: de rechtvaardige leider, een jonge man die opgroeit in de aanbidding tot zijn Heer, een man wiens hart is verbonden aan de moskeeën, twee mensen die van elkaar houden omwille van Allah en elkaar op basis daarvan ontmoeten en uit elkaar gaan, een man die door een vrouw van stand en schoonheid wordt geroepen (om onzedigheid te begaan) en dan zegt: “Ik vrees Allah.”, een man die liefdadigheid geeft (en het) in zoverre (verbergt) dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft gegeven, en een man die in afzondering Allah gedenkt en zijn ogen zich vullen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Dit is één van de gunsten die Allah Zijn gelovige dienaren schenkt. Op de geweldige Dag dat de mensheid zal lijden onder ellende en moeilijkheid, en de zon dichtbij de mensen zal worden gebracht tot de afstand ertussen gelijk zal zijn aan de lengte van een “Miel”, oftewel een stokje om Koehl (een soort oogpotlood) aan te brengen. Het woord “Miel” kan ook mijl betekenen. En de mensen zullen zweten naar gelang hun daden, behalve enkele gelovigen die Allah zal uitzonderen om hen te beschaduwen met Zijn schaduw. En Hij zal hen beschermen van de zon en van het zweten.

cOeqbah ibn cAamir zei: “Ik hoorde de Profeet (vrede zij met hem) zeggen: “De zon zal dicht bij de aarde worden gebracht en de mensen zullen zweten. Bij sommige mensen zal het zweet tot hun hielen komen; bij sommige halverwege hun scheenbeen; bij sommige zal het tot hun knieën komen; bij sommige zal het tot hun achterwerk komen; bij sommige tot hun heupen; bij sommige zal het komen tot hun schouders; bij sommige komt het tot hun nek; bij sommige tot het midden van hun mond en sommige zullen compleet ondergedompeld zijn in hun zweet.”

(Ahmad)

Ibn Hadjar zegt het volgende over de overlevering (over de Schaduw van Allah):

“Zijn Schaduw”; het feit dat de schaduw is verbonden aan Allah is een eer. Want elke schaduw behoort aan Hem. Er wordt gezegd dat dit verwijst naar Zijn Eer en Bescherming. Net zoals (in het Arabisch) gezegd wordt dat een persoon zich bevindt in de schaduw van de koning. Ook is gezegd dat het verwijst naar de schaduw van zijn Troon. Dit is het meest correct.

“De rechtvaardige leider”;hiermee wordt degene die de positie van kalief bekleedt bedoeld en eenieder die is aangesteld in een positie in Islamitische zaken en zijn taken rechtvaardig uitoefent. De beste definitie van “rechtvaardig” is “degene die de Bevelen van Allah nakomt en alles op de juiste plaats zet zonder hierin extreem te zijn in overdrijving of onachtzaamheid. De rechtvaardige leider is als eerste genoemd, omdat zijn voordelen verstrekkend zijn.

“Een jonge man”;jongemannen worden specifiek genoemd, omdat zij meestal meer verlangens voelen waaraan zij zich toegeven. Het feit dat een jongeman dit in dit geval niet doet, is een indicatie van zijn mate van Taqwa (godsvrucht).

“Met de aanbidding van zijn Heer”; in de overlevering van Salmaan staat vermeld dat hij “zijn jeugd en energie besteedde aan de aanbidding van Allah.”

“Verbonden aan de moskee”;de schijnbare betekenis van het verbonden zijn, is in de zin van ‘hangend’. Alsof zijn hart wordt vergeleken met iets dat in de moskee hangt, zoals een lamp. Dit duidt erop dat zijn hart sterk met de moskee is verbonden. Al verlaat hij de moskee, dan nog is zijn hart nog daar. Ook kan het verbondenheid betekenen in de zin van een diepgewortelde liefde.

“Die van elkaar houden”; dit betekent dat zij een liefde delen waarbij zij in oprechte zin van elkaar houden en niet om ermee te pronken.

“En elkaar op basis daarvan elkaar ontmoeten en uit elkaar gaan”;dit is een doorlopende liefde op basis van religie die zij niet verbreken om wereldse redenen. Of ze elkaar in het echt ontmoeten of niet, totdat de dood hen scheidt.

“Een man die door een vrouw van stand en schoonheid wordt geroepen”;de betekenis van “stand” is vanwege geboorte of vanwege een hoge positie. Dit kan verwijzen naar afstamming of rijkdom. De vrouw wordt beschreven met alle kwaliteiten die mensen normaliter zoeken, zoals macht, rijkdom in combinatie met schoonheid. Het is zeer zeldzaam alle drie in één vrouw te vinden. De schijnbare betekenis is dat zij hem aanzet tot het verrichten van immorele daden.

“En dan zegt: “Ik vrees Allah”; de schijnbare betekenis is dat hij dit hardop zegt om haar terecht te wijzen voor haar immoraliteit of om haar oproep te weigeren. Ook kan gezegd worden dat hij het in zijn hart zegt.

“In zoverre (verbergt)dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand heeft gegeven”; wat hiermee wordt bedoeld, is dat hij de liefdadigheid die hij geeft verbergt. In zoverre dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand doet vanwege de volstrekte geheimhouding. Ondanks dat het zo dichtbij de rechterhand zit en op de hoogte zou moeten zijn van wat die doet. Dit is als metafoor omschreven, vanwege de sterke geheimhouding van de gift.

“En een man die Allah gedenkt”; in zijn hart of door Hem hardop te gedenken.

“In afzondering”; dit staat namelijk het verst af van het ermee te koop lopen. Wat hier bedoeld wordt, is dat er geen afleidingen zijn. Hij besteedt dus aandacht aan Allah alleen.

“En zijn ogen zich vullen”; dit betekent dat ze zich vullen met tranen. Dit is een andere metafoor.

Ondanks dat in de overlevering mannen worden genoemd, vallen vrouwen ook onder de beschrijving. “Een rechtvaardige leider” wordt genoemd. Hieronder vallen ook vrouwen. Als zij kinderen hebben, behandelen zij hen rechtvaardig. De gedachte van verbondenheid aan de moskee geldt niet voor vrouwen, omdat het gebed van vrouwen thuis beter is dan in de moskee. Behalve dit, delen vrouwen in alle andere zaken. Als een man door een vrouw geroepen kan worden, dan kan men inbeelden dat een vrouw ook door bijvoorbeeld een knappe koning kan worden geroepen. En dat ze weigert omdat zij Allah vreest, ook al heeft ze redenen om er gehoor aan te geven.”

(Fath ul-Baarie; blz. 620)

Naast de zeven categorieën die in de overlevering worden genoemd, zijn er anderen die door Allah met Zijn Schaduw worden beschaduwd en in andere overleveringen vermeld staan. Ibn Hadjar somt deze in Fath ul-Baarie als volgt op: “Degenen die zich inspannen (omwille van Allah); degenen die hen helpen; degenen die betaling van schuld uitstellen voor schuldenaars die het moeilijk hebben, hen geheel of gedeeltelijk kwijtschelden; degenen die mensen helpen die zware schulden hebben; degenen die helpen vrijlatingscontracten op te stellen; degenen met goed gedrag; degene die naar de moskee lopen; oprechte en eerlijke handelaren; degenen die niet meer nemen dan waar ze recht op hebben; degenen die uitgeven omwille van Allah; degenen die wezen ondersteunen.”

We vragen Allah ons te beschaduwen met Zijn Schaduw op de Dag dat er geen schaduw zal zijn behalve van Hem.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid