Dit leven beu zijn

18638
Vraag:
Ik ben een jongeman die genoeg heeft van het leven op deze vergankelijke wereld. Ik begin me verveeld en vermoeid te voelen. Is er iemand die kan helpen? Er is geen hulp, behalve bij Allah!
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Er zijn vele redenen te bedenken waarom iemand de wereld zou haten. Bepaalde personen voelen zich niet aangetrokken tot deze vergankelijke wereld en verlangen naar de Beloning van Allah en Zijn ontmoeting. Een aantal van de Salaf zei: “Het geschenk aan een gelovige is de dood.” Hij had namelijk een afkeer van deze wereld. Zijn hart was verbonden met het Hiernamaals. Dit weerhield hem er echter niet van om zijn plichten richting Allah en Zijn dienaren na te komen. Hij streefde ernaar om zoveel mogelijk het goede te verrichten. Dit rekeninghoudend met de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“En aanbid jouw Heer totdat het zekere (de dood) tot jou komt.”
(Soerat al-Hidjr: 99)
Er zijn mensen die het wereldse verafschuwen, maar niet vanwege hun verlangen naar het Hiernamaals. Dit omdat hun aandeel hierin te klein is en anderen het beter hebben dan zij. Dit is zonder enige twijfel een vorm van ontevredenheid met de Beschikking van Allah. Want Hij is Degene die de gunsten verdeeld en hiervan voorziet. Zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):
“En als Allah de voorzieningen aan Zijn dienaren had verruimd, dan zouden zij zeker buitensporig hebben gehandeld op de aarde, maar Hij zendt volgens een bepaalde maat neer wat Hij wil. Voorwaar, Hij is Alwetend over Zijn dienaren, Alziend.”
(Soerat ash-Shoeraa: 27)
Het haten van de wereld kan ook het gevolg zijn van de beproevingen, stress en vermoeidheid die een persoon treffen. Deze getroffenen begrijpen ongetwijfeld de aard van deze wereld niet. De wereld is een plaats van beproeving, stress en vermoeidheid. De deugdzamen zijn voornamelijk slachtoffer van deze beproevingen. Dit draagt namelijk bij aan het uitwissen van hun zonden en het verheffen van hun positie bij Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Voorzeker, Wij hebben de mens geschapen om te zwoegen.”
(Soerat al-Balad: 4)
“Dachten de mensen dat zij met rust gelaten zouden worden als zij zeggen: “Wij geloven”, en dat zij niet op de proef gesteld worden? Voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars.”
(Soerat al-cAnkaboet: 2-3)
“Allah zal de gelovigen niet in de toestand laten waarin jullie verkeren, totdat Hij het slechte van het goede scheidt. En Allah brengt jullie niet op de hoogte van het onwaarneembare, maar Allah kiest uit Zijn Boodschappers wie Hij wil. Gelooft dus in Allah en Zijn Boodschappers. En indien jullie geloven en (Allah) vrezen, dan is er voor jullie een geweldige beloning.”
(Soerat Aali cImraan: 179)
“En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten. Geeft dus de verheugende tijdingen door aan de geduldigen. Degenen die wanneer een ramp hen treft zeggen: “Voorwaar, aan Allah behoren wij en voorwaar, tot Hem zullen wij terugkeren.” Zij zijn degenen op wie de zegeningen van hun Heer neerdalen en Barmhartigheid en zij zijn degenen die de rechte Leiding ontvangen.”
(Soerat al-Baqarah: 155-157)
Mijn geliefde broeder…tot welke van deze categorieën behoor jij?
Gedenk toch hoe de Profeet (vrede zij met hem) werd beproefd. Zijn mensen toonden vijandschap jegens hem en zijn meest nabije mensen werkten hem tegen. Sommigen van hen lasterden hem en vervolgden hem. Hij werd uit zijn huis gejaagd en moest een zware boycot doorstaan. De ongelovigen beraamden een aanslag op zijn leven. Zijn vrouw Khadiedjah overleed in een belangrijke periode voor hem. En soms moest hij wel twee maanden alleen van dadels en water leven.
Dit alles overkwam de Profeet van Allah. Degene aan wie Allah Zijn Openbaring had toevertrouwd. Degene die de meest geëerde positie (al-Maqaam ul-Mahmoed) bezat. Hij, de eigenaar van het bassin (al-Hawd) waarop zijn gemeenschap zal afstevenen (op de Dag der Opstanding). Dit overkwam hem, terwijl hij degene is die alles vergeven is. Laat staan wij, met al onze zonden en tekortkomingen!
Mijn advies aan jou is het volgende:
Allereerst, verricht veel smeekbeden. Smeek Allah en probeer dichter bij Hem te komen door middel van aanbiddingen, zoals het gebed, de Zakaat, het vasten, enz. Vraag Allah om het verdriet in jouw hart weg te nemen en je lasten te verlichten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
(Zij zijn) degenen die gelovigen zijn en wiens harten tot rust komen door het gedenken van Allah. Weet: door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.”
(Soerat ar-Racd: 28)
“Voorwaar, wanneer degenen die (Allah) vrezen door een influistering van Shaytaan getroffen te worden, gedenken zij (Allah). En dan zien zij (de Waarheid) in.”
(Soerat al-Acraaf: 201)
Vervolgens dien je te begrijpen dat de Beschikking van Allah altijd goed is. Hoe moeilijk je leven ook is, alles behoort aan Allah. Verbeter je relatie met Allah. Dit zorgt ervoor dat je minder afhankelijk wordt van mensen.
Je depressie en vermoeidheid kunnen het gevolg zijn van een bepaald gemis. Je zal je moeten beseffen dat niet alles wat je nastreeft, goed voor je is. Hoe vaak treuren wij niet om het gemis van iets, terwijl wij beter af zijn zonder dit. Accepteer dus de Beschikking van Allah, zoek Zijn Hulp en voel je niet hulpeloos.
Controleer je hart, je gemoed en je relatie met Allah, want een dienaar kan heel wat proviand mislopen door de zonden die hij begaat.
Het kan zijn dat je lijdt onder persoonlijke problemen of problemen in de familie. Hierbij is het van belang om prioriteiten te stellen en hulp te zoeken bij Allah. Daarna kun je je wenden tot hulp van ervaren mensen om je heen.
Begrijp goed dat de profeten de meeste beproevingen moesten dragen. De ernst van de beproeving wordt bepaald door de sterkte van iemands geloof. Zo staat er in de overlevering van Moescab ibn Sacd dat zijn vader heeft gezegd: “Ik zei: “O Boodschapper van Allah, welke van de mensen worden het zwaarst beproefd?” En hij antwoordde: “De profeten, daarna de deugdzamen, daarna de rest van de mensen aan de hand van hun goedheid. Een man zal beproefd worden evenredig aan zijn religieuze betrokkenheid. Hoe hechter zijn religieuze betrokkenheid, hoe zwaarder de beproeving. Als zijn religieuze betrokkenheid verzwakt, wordt de beproeving lichter. Een man zal beproefd worden, totdat hij zonder zonde is.”
(Ahmad)
Wees standvastig in het smeken van je Heer. Vraag Hem om vergeving. Dit laatste is beter voor jou dan welk wereldse bezit dan ook. Het smeken en vragen van vergeving zullen je zorgen verlichten. In enkele overleveringen staat dat iemand die volhardt in het smeken en vragen van vergeving door Allah van al zijn zorgen verlost wordt en van proviand wordt voorzien van waar hij het niet verwacht. Wees dus standvastig in het aanbidden van Allah en handel in overeenstemming met Zijn volgende Woorden (interpretatie van de betekenis):
“En aanbid jouw Heer totdat het zekere (de dood) tot jou komt.”
(Soerat al-Hidjr: 99)
“En kijk niet met begerige ogen naar wat Wij sommigen van hen aan genietingen hebben geschonken, (het is slechts) de versiering van het wereldse leven, om hen ermee op de proef te stellen. En de voorziening van jouw Heer is beter en blijvender.”
(Soerat Taa Ha: 131)
Moge Allah jou en ons helpen om te zeggen en te doen wat goed is.
En Allah weet het best.
islamqa.com