Doden tot leven wekken

7075

Vraag:

Is mogelijk dat iemand een dode persoon kan doen herleven?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Eén van de basisprincipes van de correcte geloofsovertuiging (ʿAqiedah) is dat Allah, de Verhevene, de Enige is Die doet leven en sterven. Degene die beweert dat er een ander dan Allah is die in staat is om (iets) tot leven te brengen en te doen sterven, is een ongelovige. Zelfs de polytheïsten in hun onwetendheid geloofden dit niet voor hun idolen en afgoden.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hoe kunnen jullie niet geloven in Allah, terwijl jullie levenloos waren en Hij jullie tot leven bracht? Vervolgens zal Hij jullie doen sterven, daarna zal Hij jullie (opnieuw) tot leven brengen (op de Dag der Opstanding). En dan zullen jullie tot Hem terugkeren.”

(Soerat al-Baqarah: 28)

“Dat is omdat Allah de Waarheid is en Hij waarlijk Degene is Die de doden tot leven brengt en Hij waarlijk Degene is Die tot alles in staat is.”

(Soerat al-Haddj: 6)

“En Hij is Degene Die jullie tot leven bracht, vervolgens zal Hij jullie doen sterven en daarna zal Hij jullie (opnieuw) tot leven brengen (op de Dag der Opstanding). Voorwaar, de mens is zeker ondankbaar.”

(Soerat al-Haddj: 66)

Allah, de Verhevene, heeft duidelijk gemaakt dat de andere zogenaamde ‘goden’ niet in staat zijn om (iets) te scheppen, provisie te schenken, te doen leven of te sterven. Zo zegt Hij (interpretatie van de betekenis):

“Allah is Degene Die jullie heeft geschapen en jullie daarna heeft voorzien. Vervolgens zal Hij jullie doen sterven, daarna zal Hij jullie (opnieuw) tot leven brengen (op de Dag der Opstanding). Is er onder jullie deelgenoten (die jullie aan Allah toekennen) iemand in staat om iets hiervan te doen? Verheerlijkt en Verheven is Hij boven datgene wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen.”

(Soerat ar-Roem: 40)

Sheikh Mohammed as-Shinqietie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De Woorden van Allah in het vers “Is er onder jullie deelgenoten (die jullie aan Allah toekennen) iemand in staat om iets hiervan te doen? Verheerlijkt en Verheven is Hij boven datgene wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen” geven duidelijk aan dat géén van hun deelgenoten in staat is om iets te doen van wat er in het vers werd genoemd. Waaronder het schenken van leven, waarnaar wordt verwezen in de woorden; “jullie heeft geschapen”. En het doen sterven, waarnaar wordt verwezen in de woorden; “Vervolgens zal Hij jullie doen sterven”. En het opnieuw tot leven brengen, waarnaar wordt verwezen in de woorden; “daarna zal Hij jullie (opnieuw) tot leven brengen”. Allah geeft met Zijn Woorden aan dat zij geen macht hebben om (de doden) opnieuw tot leven te brengen (interpretatie van de betekenis):

“Of hebben zij (naast Hem) goden op aarde (ter aanbidding) aangenomen die (de doden) kunnen opwekken?”

(Soerat al-Anbiyaa’: 21)

“Zeg: “Zijn er onder jullie valse goden (sommigen) die de Schepping kunnen beginnen en deze vervolgens (na de dood) kunnen herhalen?” Zeg: “Allah begint met de schepping en zal deze vervolgens (na de dood) herhalen. Dus hoe kunnen jullie zo afgedwaald zijn (van Zijn aanbidding).”

(Soerat Yoenoes: 34)

En Hij geeft in vele verzen aan dat alleen Hij Degene is in Wiens Handen de dood en het leven zijn. Zoals in de volgende verzen (interpretatie van de betekenis):

“En er is geen ziel die sterft, behalve met de Toestemming van Allah op een vastgesteld tijdstip.”

(Soerat Aali ʿImraan: 145)

“En Allah verleent geen ziel uitstel wanneer haar tijdstip is aangebroken.”

(Soerat al-Moenaafiqoen: 11)

“Voorwaar, als het (vastgestelde) Tijdstip van Allah komt, kan het niet uitgesteld worden.”

(Soerat Noeh: 4)

“Hoe kunnen jullie niet geloven in Allah, terwijl jullie levenloos waren en Hij jullie tot leven bracht? Vervolgens zal Hij jullie doen sterven, daarna zal Hij jullie (opnieuw) tot leven brengen (op de Dag der Opstanding). En dan zullen jullie tot Hem terugkeren.”

(Soerat al-Baqarah: 28)

“Zij zullen zeggen: “Onze Heer, U heeft ons twee keer doen sterven en U heeft ons twee keer tot leven gebracht.”

(Soerat Ghaafir: 11)

En er zijn andere soortgelijke verzen.

Wat we hebben genoemd aan verzen die elkaar aanvullen (en dit onderwerp verduidelijken) behoort tot de noodzakelijke kennis van het geloof (dus iedere moslim moet weten dat alleen Allah doet leven en sterven).”

(Adwaa ul-Bayaan, boekdeel 6, blz. 271)

Eén van de tekenen of wonderen van (de Profeet) ʿIesa ibnoe Maryam (vrede zij met hem) was dat hij met de Wil van Allah in staat was de doden weer tot leven te brengen. ʿIesa (vrede zij met hem) zou hiertoe niet in staat zijn als zijn Heer het niet had gewild. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En (hij is) als Boodschapper (gestuurd) naar de kinderen van Israël (zeggende): “Waarlijk, ik ben zeker tot jullie gekomen met een teken van jullie Heer, ik maak voor jullie uit klei iets dat op een vogel lijkt. Vervolgens blaas ik erin, waarna met de Toestemming van Allah een (echte) vogel ontstaat.”

(Soerat Aali ʿImraan: 49)

(Gedenk) wanneer Allah zal zeggen: “O cIesa, zoon van Maryam, gedenk Mijn Gunst aan jou en aan jouw moeder toen ik jou ondersteunde met Roeh ul-Qoedoes(Gabriël), zodat jij vanuit de wieg en op een oudere leeftijd tot de mensen sprak. En (gedenk) toen ik jou het Boek, de Wijsheid, de Thora en het Evangelie onderwees. En toen jij met Mijn Toestemming uit klei iets maakte dat op een vogel leek en er vervolgens in blies. Hierna werd het met Mijn Toestemming een (echte) vogel. En jij genas met Mijn Toestemming de blinden en degenen die aan vitiligo leden. En (gedenk) toen jij met Mijn Toestemming de doden tot leven bracht.”

(Soerat al-Maa’idah: 110)

En de tegenstander van Ibraahiem die zei dat hij in staat was om leven te schenken en de dood te veroorzaken. Dat is één van de meest dwaze en valse beweringen. Vandaar dat Ibraahiem (vrede zij met hem) toen hij met deze ongelovige redetwistte, hij hem middels argumentatie versloeg en de valsheid van zijn bewering liet zien. Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis):

“Heb jij degene niet gezien die met Ibraahiem over Zijn Heer redetwistte, omdat Allah hem het koningschap had gegeven? Toen Ibraahiem(tegen diegene) zei: “Mijn Heer is Degene Die doet leven en sterven.” Hij zei: “Ik doe leven en sterven.” Ibraahiem zei: “Waarlijk, het is Allah Die de zon uit oosten doet opkomen, doe jij deze dan uit het westen opkomen?” Toen werd de ongelovige met stomheid geslagen. En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.”

(Soerat al-Baqarah: 258)

Geen mens kan beweren dat hij in staat is om de doden weer tot leven te wekken. Als iemand dit toch beweert, dan zijn er Boodschappers, Profeten en belangrijke mensen die zijn gestorven; laat hem ze dan in leven brengen als zijn bewering waar is!

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com