Een djinn in huis

55921

Vraag:

Kortgeleden woonde ik in een flat waar ik na een paar maanden een bebloede vingerafdruk aan de muur en op de vloer ontdekte, en waar ik bepaalde geluiden begon te horen. Ik heb toen de flat verlaten en ben verhuisd naar een andere flat. Maar ook daar gebeurde hetzelfde. Ik woon nu bij een vriend waar ik ook geluiden hoor, en als ik alleen ben dan verontrust mij dat. Ik bid vijf keer per dag, en lees de Koran in de ochtend en voordat ik naar bed ga. Ik lees Soerat al-Moezzammil zeven keer en Soerat al-Moelk. Nu merk ik dat het langzaam afneemt. Kunt u mij alstublieft adviseren welke stappen ik nog moet nemen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Deze geluiden en handelingen kunnen mogelijk afkomstig zijn van een djinn. De djinns zijn onderdeel van de schepping van Allah en wij dienen te geloven in hun bestaan, omdat Allah hen meerder malen in de Koran heeft genoemd. Er is zelfs een Soerah vernoemd naar hen, namelijk Soerat al-Djinn. En het bestaan van de djinn is een kwestie waarover consensus is.

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah zei: “Alle volkeren geloven in de djinn en zijn hen vele malen tegengekomen, en zou het te lang duren om deze te beschrijven. Niemand ontkent het bestaan van de djinn, behalve een klein aantal onwetende filosofen, artsen en dergelijk.”

(Madjmoec ul-Fataawa)

Hun krachten zijn groter dan die van de mensen, zoals Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Een cIfriet (d.w.z. een sterke djinn) onder de djinns zei: “Ik zal het (d.w.z. de troon) naar jou brengen, voordat jij opstaat van jouw zitplaats. En voorwaar, ik ben hier zeker toe in staat en betrouwbaar.”

(Soerat an-Naml: 39)

Er was een grote afstand tussen Soelaymaan en de koning van Saba’ (Sheba). Allah heeft de djinn in staat gesteld om van vorm te veranderen en te vliegen. Maar ondanks hun grote krachten hebben zij geen controle over de rechtschapen dienaren van Allah. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, over Mijn dienaren heb jij geen macht. En jouw Heer volstaat als Zaakwaarnemer.”

(Soerat al-Israa’: 65)

“En hij (de satan) had slechts macht over hen om aan te tonen wie degene is die in het Hiernamaals gelooft en wie degene is die hierover in twijfel verkeert. En jouw Heer is Toezichthouder over alles.”

(Soerat Saba’: 21)

Zelfs de satan erkende dit en zei (interpretatie van de betekenis):

“Hij (satan) zei: “Mijn Heer, omdat U mij heeft doen afdwalen, zal ik zeker (de zonden) voor hen op aarde schoonschijnend maken. En ik zal hen zeker allen laten afdwalen. Behalve Uw (zuiver) toegewijde dienaren onder hen.”

(Soerat al-Hidjr: 39-40)

Hij heeft eerder controle over de mensen die meegaan in zijn Koefr (ongeloof) en hem vrijwillig volgen. Zoals Allah, de Verhevene, ons vertelt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, over Mijn dienaren heb jij geen macht, behalve degenen die jou volgen onder de dwalenden.”

(Soerat al-Hidjr: 42)

Allah kan hen (de djinn) wel kracht geven over de gelovigen vanwege hun zondes. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah is met de Qaadhie (rechter) zolang hij niet onrechtvaardig is. Als hij onrechtvaardig is, dan heeft Allah niets met hem te maken en dit zal ervoor zorgen dat de satan bij hem zal blijven.”

(al-Haakim en al-Bayhaqie)

De moslim moet zichzelf vooral bewapenen met het wapen van geloof en goede daden. Want dit is het beste proviand dat hij kan hebben en het beste middel om de plannen van de duivels onder de mensen en de djinns te verhinderen.

Je moet jouw relatie met Allah versterken, want Hij is de Enige van wie jij afhankelijk moet zijn. Gedenk Allah veelvuldig in alle situaties en streef ernaar om je tong constant bezig te houden met het gedenken van Allah. Niemand kan betere bescherming vinden tegen de satan dan met het gedenken van Allah.

Er is overgeleverd in een Sahieh overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) dat Allah vijf zaken heeft bevolen aan Yahya ibnoe Zakariyyaa om te doen, en de Kinderen van Israël moest opdragen om te doen. Eén daarvan was: “Ik beveel jullie om Allah te gedenken, want dit is te vergelijken met een man die achtervolgd wordt door diens vijand, totdat hij bij een sterk fort aankomt waar hij zichzelf kan beschermen tegen hem. Vergelijkbaar, is een persoon die zichzelf niet kan beschermen tegen de satan, behalve door het gedenken van Allah.”

(at-Tirmidhie)

Reciteer voortdurend Adhkaar (gedenkingen) die zijn overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem), zoals bij het betreden van het toilet, het hebben van geslachtsgemeenschap, bij het horen van het gebalk van een ezel, bij het betreden van het huis, de ochtend- en de avond-Adhkaar. Ook wanneer men gaat slapen, en in andere situaties en op andere momenten waarvoor een specifieke smeekbede is verhaald door de Profeet (vrede zij met hem). Deze smeekbedes zijn samengevoegd in boeken, zoals het boek al-Adhkaar door an-Nawawie, al-Kalim ut-Tayyib door Ibn Taymiyah en Hisn ul-Moeslim (Citadel van de moslim) door al-Qahtaanie.

Je moet ook veel Koran lezen in het huis, in het bijzonder Soerat al-Baqarah. Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Maak jullie huizen niet tot begraafplaatsen, want de satan vlucht uit een huis waar Soerat al-Baqarah wordt gelezen.”

(Moeslim en Ahmad)

Je dient ook jouw huis te reinigen van alles wat te maken heeft met ongehoorzaamheid aan Allah, zoals het hebben van afbeeldingen en honden. Aboe Talhah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De Engelen treden een huis waarin zich een hond of afbeelding bevindt niet binnen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Als er zich geen Engelen bevinden in het huis, zal het een woning voor de duivels worden.

Met betrekking tot het lezen van Soerat al-Moezzammil en Soerat al-Moelk wanneer je gaat slapen, zijn er overleveringen die aangeven dat het is aanbevolen om Soerat al-Moelk te lezen voor het slapen gaan. Djaabir verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) niet ging slapen, totdat hij Soerat as-Sadjdah en Soerat al-Moelk had gereciteerd.

(at-Tirmidhie)

Over Soerat al-Moezzammil is geen overlevering te vinden die aangeeft dat het aanbevolen is om dit te reciteren voor het slapen gaan.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com