Geluks- en ongeluksgetallen

10146

Vraag:

Ik hoorde dat nummer zeven een geluksgetal is en dat de nummers dertien en veertien ongeluksgetallen zijn. Is dit waar?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wat jij hier noemt is niet waar, er is geen verband tussen getallen en geluk. Het beschouwen van de nummers dertien en veertien, of ieder ander getal of dagen, maanden of kleuren als ongeluk, valt onder de noemer Tatayyoer (bijgeloof). En dit is verboden in de Islam.

Anas ibnoe Maalik verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: Er is geen Adwa (overdracht van besmettelijke ziektes zonder Toestemming van Allah) en geen at-Tiyarah (geloof in slechte voortekenen), maar ik houd van optimisme.” Zij zeiden: “Wat is optimisme? Hij (vrede zij met hem) zei: “Een goed woord.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

cAbdoellaah ibn Mascoed heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “at-Tiyarah (geloof in slechte voortekenen) is Shirk.”

(Ahmad, Aboe Daawoed, at-Tirmidhie, Ibnoe Maadjah
en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

cAbdoellaah ibn cAmr zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Degene die zich door at-Tiyarah laat tegenhouden om iets te doen maakt zich schuldig aan Shirk. Zij zeiden: “Wat is de boetedoening daarvoor?” Hij (vrede zij met hem) zei:“Het zeggen van: “Allahoemma laa Khayra illaa Khayroek. Wa laa Tayra illaa Tayroek. Wa laa ilaaha ghayroek.” (O Allah, alleen van U is al het goede afkomstig. En alleen U gaat over het noodlot. En er is geen god dan U.)

(Ahmad en at-Tabaraanie, en Hasan verklaard door al-Arnacoet
en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

cImraan ibnoe Hoesayn verhaalde dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Degene die zich bezighoudt met voortekenen (dat hij goede en slechte voortekenen uit bepaalde gebeurtenissen trekt)of dat voor hem heeft laten doen, of die zich bezigt met waarzeggerij of dat voor hem heeft laten doen, of die tovenarij uitoefent of dat voor hem laat doen, is niet één van ons.”

(at-Tabaraanie en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Imam an-Nawawie zei: “Tatayyoer is pessimisme en is gebaseerd op iets wat verafschuwd wordt, of het nu gaat om een woord, daad of iets wat men ziet. Zij waren gewoon om gazellen en vogels te laten schrikken om ze te laten bewegen. En als zij naar rechts gingen, dan zagen zij dat als een goed voorteken en zetten zij hun reis of andere plannen voort. Maar als zij naar links gingen, dan zouden zij hun reis of plannen annuleren en beschouwden zij dat als een slecht voorteken.

Dit weerhield hen dus vaak van het doen van zaken die in hun eigen belang waren. De Islam heeft dat allemaal tenietgedaan en verboden, en ons bericht dat dit geen effect heeft, of het nu goed of slecht was. Dit is wat wordt bedoeld met de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Er is geen at-Tiyarah”, en in een andere overlevering: (Het geloven in) at-Tiyarah is Shirk.” Dat wil zeggen; het geloven dat dit kan schaden of baten, en er vervolgens naar handelen en geloven dat het enig effect kan hebben, is Shirk. Zij denken namelijk dat het effect heeft op wat iemand doet of dat dit ervoor zorgt dat dingen gaan gebeuren.

Wat betreft Fa’l of het geloven in goede voortekenen, de Profeet (vrede zij met hem) beschreef dit als een goed en rechtschapen woord. De geleerden zeiden: “Fa’l kan betrekking hebben op goede of slechte dingen, maar meestal heeft dit te maken met goede dingen. Tayrah heeft echter alleen te maken met slechte dingen.” Zij zeiden: “Het kan gebruikt worden als metafoor voor goede dingen…”

En de geleerden zeggen: “Hij (vrede zij met hem) hield van Fa’l omdat wanneer iemand hoopt op het voordeel en de Gunst van Allah, of dit nu om een sterke of zwakke reden is, dan zal hij zich in een goede staat bevinden. En als hij zich vergist door hoop te hebben, dan is hoop toch nog goed voor hem. Maar als hij de hoop in Allah verliest, dan is dat slecht voor hem. Tayrah betekent negatief denken en het verwachten van een rampspoed. Een voorbeeld van Fa’l is wanneer een persoon ziek is en hij optimistische woorden hoort, zoals: “Yaa Saalim” (O gezonde persoon), of wanneer een persoon op zoek is naar iets en hij hoort iemand zeggen: “Yaa Waadjid (O vinder). Dit vult zijn hart met de hoop dat hij zal herstellen of zal vinden wat hij zoekt. En Allah weet het het beste.”

(Sharh Moeslim, nr. 2224)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien zei: “Als de moslim enige aandacht besteedt aan deze zaken, is één van de volgende twee scenario’s van toepassing. Het eerste scenario is dat hij hierop reageert, dus hij gaat door óf hij beëindigt zijn plan. In dit geval baseert hij zijn handelen op iets dat ongeldig is. Het tweede scenario is dat men hier niet op reageert, hij gaat dus door met zijn plannen en trekt zich hier niets van aan. Maar in zijn hart maakt hij zich toch zorgen en beangstigt het hem. Hoewel dit minder ernstig is dan het eerste scenario, dient hij totaal geen aandacht te besteden aan deze zaken, en moet hij vertrouwen op Allah.”

(Madjmoecul-Fataawa, boekdeel 2, blz. 113)

Het gaat er dus om dat het niet is toegestaan om welk getal dan ook te beschouwen als ongeluk. Eenieder die een getal hoort of leest en dat beschouwt als een slecht voorteken heeft zich schuldig gemaakt aan Tatayyoer, en dit is verboden. De boetedoening hiervoor is, zoals hierboven is aangehaald in de overlevering, het zeggen van: “Allahoemma laa Khayra illaa Khayroek. Wa laa Tayra illaa Tayroek. Wa laa ilaaha ghayroek.”

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com