Het aantal Engelen bij een persoon

24071

Vraag:

Hoeveel Engelen zijn er met elke moslim en wat zijn hun functies?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De eervolle Engelen vergezellen de kinderen van Adam vanaf de dag dat zij gevormd worden in de baarmoeder van hun moeders, tot op de dag dat hun zielen hun lichamen verlaten op het moment van overlijden. Zij vergezellen hen ook in hun graven en in het Hiernamaals.

Zij vergezellen de mensen in deze wereld op de volgende wijzen:

1.     Ze zorgen voor hem wanneer hij wordt geschapen.

Er is overgeleverd van Anas dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah wijst een Engel aan in de baarmoeder, die zegt: “O Heer, een Noetfah (levenskiem)? O Heer, een cAlaqah (een bloedklonter)? O Heer, een Moedghah (vleesklomp)?” Wanneer Allah bepaalt dat het geschapen moet worden, zegt (de Engel): “O Heer, man of vrouw? Verdoemd of gezegend? Wat is zijn provisie? Wat is zijn levensduur?” En dat is geschreven in de baarmoeder van zijn moeder.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

2.     Ze waken over de zoon van Adam.

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Degenen onder jullie die (zijn) uitspraken verbergt, is (voor Hem) gelijk aan degene die deze hardop verkondigt. En degene die (zijn daden) in de nacht verbergt en (degene die zijn daden) overdag openbaar maakt (zijn eveneens gelijk voor Hem). Hij (Allah) is in het bezit van Engelen die elkaar opvolgen. (Deze bevinden zich) vóór hem (d.w.z. vóór degene die zijn daden verbergt of openbaar maakt) en achter hem. Zij waken over hem op Bevel van Allah…”

(Soerat ar-Racd: 10-11)

Ibnoe cAbbaas, de commentator van de Koran die het beste begrip ervan bezat, legde uit dat de Moecaqqibaat (hier vertaald als ‘Engelen die elkaar opvolgen’) verwijst naar de Engelen die Allah heeft aangewezen om van voren en achteren te waken over de mens. Wanneer het Bevel van Allah komt, en Hij beveelt dat een specifiek ongeval of calamiteit hem moet overkomen, trekken de Engelen zich van hem terug.

Moedjaahid zei: “Er is geen persoon die geen Engel toegewezen heeft gekregen om hem te beschermen tegen de djinn, mensen en wilde dieren, terwijl hij slaapt en wakker is. Er is niets dat naar hem toekomt of de Engelen vertellen het om weg te gaan, met uitzondering van hetgeen waar Allah Toestemming voor heeft gegeven om hem te overkomen.”

Een man zei tegen cAli ibnoe abie Taalib: “Een groep van (de stam van) Moerad wilde jou vermoorden.” cAli zei: “Met elke mens zijn er twee Engelen die hem beschermen tegen alles wat niet is vastgesteld. Wanneer het Bevel komt, trekken zij zich terug en staan ze niet tussen hen in. De vastgestelde levensduur van een mens is zijn bescherming.”

De “Engelen die elkaar opvolgen” zoals in het vers van Soerat ar-Racd vermeld staat, is waarnaar verwezen wordt in een ander vers, namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En Hij is de Overweldiger, Die boven Zijn dienaren staat. En Hij stuurt Bewakers naar jullie, totdat de dood één van jullie nadert en Onze Gezanten zijn ziel wegnemen. En zij zijn niet nalatig in hun werk.”

(Soerat al-Ancaam: 61)

De Bewakers die Allah stuurt beschermen een persoon, totdat het vastgestelde moment (van overlijden) dat verordend is voor hem is aangebroken.

3.     De Engelen die goede daden (Hasanaat) en slechte daden (Sayyi’aat) opschrijven.

Iedere persoon heeft twee Engelen die zijn daden opschrijven, zowel de goede en slechte daden, als de kleine en grote daden. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En waarlijk, er zijn zeker wakers (d.w.z. Engelen) over jullie (aangesteld). (Engelen) die eerzaam zijn en (jullie daden) opschrijven. Zij weten wat jullie doen.”

(Soerat al-Infitaar: 10-12)

“En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn ziel hem influistert. En Wij staan dichter bij hem dan zijn halsslagader. (Gedenk) wanneer de beide ontvangers (d.w.z. de Engelen die de daden noteren), zittend aan de rechterzijde en aan de linkerzijde (de daden van iedere persoon), ontvangen (en deze noteren). Hij spreekt geen woord uit zonder dat er aan zijn zijde een waker is, gereed (om alles te noteren).”

(Soerat Qaaf: 16-18)

De Engel aan de rechterzijde registreert de goede daden en de Engel aan de linkerzijde registreert de slechte daden. Er is overgeleverd van Aboe Oemaamah dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De Engel aan de linkerzijde schrijft niks op totdat er zes uren zijn verstreken nadat de moslim een slechte daad heeft verricht. Als hij er spijt van heeft en Allah om vergeving vraagt, werpt hij het opzij (schrijft het niet op), (en) anders schrijft hij één (slechte daad op).”

(at-Tabaraanie)

Nu we dit weten, wordt het aantal Engelen dat de zoon van Adam vergezelt nadat hij geboren is duidelijk, namelijk vier.

Ibnoe Kathier zei: “Het vers (interpretatie van de betekenis): “Hij (Allah) is in het bezit van Engelen die elkaar opvolgen. (Deze bevinden zich) vóór hem (d.w.z. vóór degene die zijn daden verbergt of openbaar maakt)en achter hem. Zij waken over hem op Bevel van Allah…” betekent dat iedere persoon Engelen heeft die hem om de beurt bewaken gedurende de dag en de nacht, die hem beschermen tegen het kwaad en ongelukken. Net zoals andere Engelen om beurten zijn daden, zowel de goede als de slechte, registreren gedurende de dag en de nacht.

Twee Engelen, één aan de rechterzijde en één aan de linkerzijde. De Engel aan de rechterzijde schrijft zijn goede daden op, en de Engel aan zijn linkerzijde schrijft zijn slechte daden op. Twee andere Engelen waken over hem en beschermen hem, één van voor en één van achter hem.

Er zijn dus vier Engelen overdag en vier andere ‘s nachts.”

(Tafsier Ibnoe Kathier)

En Allah weet het het beste.

Sheik Mohammed Saalih al-Moenadjjid