Het veelvoudig zweren

38971

Vraag:

Ik ben iemand die vaak zweert, wat is het oordeel hierover en welke boetedoening hoort daarbij?

Antwoord:

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En gebruik (de Naam van) Allah niet als een excuus in jullie eden om geen goede daden te verrichten, en niet te zullen vrezen en om geen vrede tussen de mensen te sluiten. En Allah is Alhorend, Alwetend.”

(Soerat al-Baqarah: 224)

Deze Woorden van Allah hebben betrekking op het veelvoudig zweren en het ontraden daarvan. Men moet de Naam van Allah niet ijdel gebruiken. Vandaar dat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waak over jullie eden.”

(Soerat al-Maa’idah: 89)

Ook heeft Allah Zijn Afkeuring uitgesproken over iemand die vaak zweert. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“En gehoorzaam niet eenieder die (vaak) zweert en (die) vernederd is.”

(Soerat al-Qalam: 10)

Het zweren is op te delen in vijf categorieën:

  1. Het zweren om iets te doen wat verplicht is of iets te laten wat verboden is. In dit geval dient de eed nagekomen te worden.
  2. Het zweren om iets te doen wat verboden is of iets te laten wat verplicht is. In dit geval dient de eed verbroken te worden.
  3. Het zweren om iets te doen wat beter is om te doen of iets te laten wat beter is om te laten. In dit geval is het beter om de eed na te komen.
  4. Het zweren om iets te laten wat beter is om te doen of iets te doen wat beter is om te laten. In dit geval is het beter om de eed te verbreken.
  5. Het zweren om iets te doen of te laten wat niet beter of slechter is. In dit geval is het beter om de eed na te komen.

Een veelvoorkomend voorbeeld van het zweren is het onbedoeld afleggen van een eed. Voor deze vorm van zweren hoeft geen boetedoening te worden verricht. Imam Ibnoe Djoezay al-Maaliki zegt hierover: “Voor het onbedoeld zweren hoeft geen boetedoening te worden verricht. Dit volgens de consensus (van de moslimgeleerden).” [1] Het onbedoeld afleggen van een eed betekent dat iemand zweert over iets waarvan hij dacht dat het waar is, maar later blijkt dit niet zo te zijn[2]. Wat ook als onbedoeld zweren kan worden aangemerkt is dat iemand zweert, niet om het zweren, maar om een zaak te benadrukken, zoals iemand die zegt: “Bij Allah, ik sta erop dat je bij mij aanschuift voor het eten.” Hierover zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Allah zal jullie niet ter verantwoording roepen voor datgene wat jullie onbedoeld in jullie eden afleggen. Maar Hij zal jullie ter verantwoording roepen voor datgene wat jullie harten hebben verworven (door jullie intenties). En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Verdraagzaam.”

(Soerat al-Baqarah: 225)

Imam an-Nawawie zei: “Het onbedoeld zweren, zoals het zeggen van ‘Welnee, bij Allah’ of ‘Welzeker, bij Allah’ in een moment van woede, ruzie, haast of als (betekenisloze) toevoeging, wordt niet als eed beschouwd en behoeft ook geen boetedoening. Hetzelfde geldt ook voor iemand die over iets wil zweren, maar per ongeluk iets anders zegt. Dit alles valt onder wat ‘onbedoeld zweren’ wordt genoemd.”[3] Het verrichten van een boetedoening geldt dus alleen voor iemand die bewust zweert om iets wel of niet te doen, en vervolgens dit schendt.

Wat betreft de vraag welke boetedoening hoort bij het schenden van een eed, Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis):

“Allah zal jullie niet ter verantwoording roepen voor datgene wat jullie onbedoeld in jullie eden afleggen. Maar Hij zal jullie ter verantwoording roepen voor datgene wat jullie opzettelijk in jullie eden afleggen. Als boetedoening hiervoor dienen jullie tien behoeftigen te voeden, op een schaal van het gemiddelde waarmee jullie je eigen families voeden, of hen te kleden, of een slaaf vrij te kopen. Maar wie (dit) niet kan opbrengen, dient drie dagen te vasten. Dit is de boetedoening voor (het niet nakomen van) jullie eden wanneer jullie hebben gezworen, en waak over jullie eden. Zo maakt Allah Zijn Tekenen aan jullie duidelijk, opdat jullie dankbaar zullen zijn.”

(Soerat al-Maa’idah: 89)

Dus het idee dat men hierin een keuze heeft is niet juist. Pas als iemand niet in staat is om tien armen te voeden of te kleden, mag hij drie dagen vasten. Dus wanneer iemand ervoor kiest om als boetedoening drie dagen te vasten terwijl hij in staat is om tien armen te voeden, dan heeft hij daarmee zijn eed niet afgelost.

En Allah weet het het beste.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah

[1] al-Qawaanien ul-Fiqhiyyah, blz. 117.
[2] al-Fataawa van imam ibnTaymiyah, boekdeel 33, blz. 212.
[3] Rawdat utTaalibien, boekdeel 8, blz. 416

 

Gerelateerde onderwerpen:

Het zweren bij een ander dan Allah

Valselijk zweren op Allah

Het zweren bij de Profeet (vrede zij met hem)