Hoe kan men onderscheid maken tussen tegenspoed als boetedoening en tegenspoed als waarschuwing?

9002

Vraag:

Weledele sheikh, hoe kan men onderscheid maken tussen tegenspoed als boetedoening en tegenspoed als zijnde een waarschuwing van Allah, de Verhevene?

Antwoord:

Ten eerste dient men te weten dat Allah het volgende in de Koran zegt (interpretatie van de betekenis): “En er treft jullie geen ramp, of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft veel.”

(Soerat ash-Shoeraa: 30)

De rampen ten gevolge van de eigen verrichtingen zijn er in overvloed. De individuele rampen die een persoon treffen kunnen de volgende twee zaken impliceren:

Het betreft een onheil dat door eigen toedoen is ontstaan. Men wordt dan in dit wereldse leven bestraft vanwege de verrichte zonde. De bestraffing vóór iemands dood is namelijk lichter en milder voor hem dan de bestraffing in het Hiernamaals. Het kan dienen als een beproeving, opdat men het complete niveau van geduld bereikt. Men kan in geval van een beproeving in twee situaties terechtkomen. Of hem treft voorspoed, in dit geval dient hij Allah dankbaar te zijn. Of hem treft tegenspoed, in dit geval dient hij geduld op te brengen. Een persoon bereikt het niveau van geduld niet, totdat hij met iets beproefd wordt en daarin geduld toont. Het was ook om deze reden dat de Profeet (vrede zij met hem) meer werd beproefd dan welke andere persoon ook. Zo is het door al-Boechari en Moeslim overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) tijdens zijn sterfziekte twee keer zo hard heeft geleden als een normale persoon. Tijdens zijn doodsstrijd werd hij (vrede zij met hem) extra beproefd om zo zijn rang bij Allah te doen stijgen.

Men wordt niet individueel beproefd vanwege de zonden die hij heeft verricht, of Allah vergeeft hem hierdoor zijn zonden. Zo was een aantal mensen Allah dankbaar omdat zij beproefd werden vanwege hun zonden en zij zeiden: “Allah was op de hoogte van mijn zonde en Hij heeft mij daarvoor bestraft in dit leven, in plaats van in het Hiernamaals. En de straffen in het wereldse leven zijn lichter dan de straffen in het Hiernamaals.” Deze personen maakten van deze gunst gebruik door Allah dankbaar te zijn. Iemand die getroffen wordt door een beproeving bevindt zich in één van de vier onderstaande situaties.

De eerste categorie is dat hij zijn ontevredenheid toont middels zijn hart en/of ledematen. Hij scheurt bijvoorbeeld zijn kleding open, hij slaat zichzelf in zijn gezicht of hij trekt zichzelf aan zijn haar. Op deze manier uit hij zijn ontevredenheid over zijn Heer. Dit is de laagste van de vier categorieën. Wij zoeken onze toevlucht hiertegen bij Allah.

De profeet (vrede zij met hem) heeft afstand genomen van deze persoon met zijn uitspraak: “Hij behoort niet tot ons, degene die zich op zijn wangen slaat, zijn kleding openscheurt en smeekt met een smeekbede uit de tijd vanonwetendheid.”

(al-Boechaari en Moeslim)

De tweede categorie is dat hij geduld toont en op de beloning van Allah rekent, terwijl hij verafschuwt wat hem is overkomen. Deze persoon heeft zijn plicht vervuld en hem komt de beloning van de geduldigen toe. Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis):

Voorwaar, het zijn de geduldigen die hun beloning zonder berekening zal worden gegeven.”

(Soerat az-Zoemar: 10)

De derde categorie is niet alleen het geduld opbrengen voor de beproeving die deze persoon is overkomen, maar ook het tevreden zijn met deze beproeving. En dit is completer. Een geduldige draagt zijn beproeving, maar is ontevreden over deze beproeving. Voor een tevreden persoon is zowel voor- als tegenspoed gelijk. Dit vanwege zijn tevredenheid met zijn voorbeschikking. Deze persoon zegt tegen zichzelf: “Allah heeft alleen het goede voor mij voorbeschikt.” Ondanks deze beproeving blijft hij volledig tevreden en laat hij zich daardoor niet slecht beïnvloeden. Noch in zijn hart en noch zijn ledematen vertonen zich tekenen van ontevredenheid. In de vierde categorie vallen mensen die zich in een staat van dankbaarheid bevinden. Hoe dient men Allah dankbaar te zijn voor een beproeving? Wij zeggen hierop: “Men dient Allah dankbaar te zijn dat Hij als het ware de bestraffing voor een zonde heeft vervroegd naar dit wereldse leven in plaats van deze in het Hiernamaals plaats te laten vinden. Hij dankt Allah, omdat hij weet dat geduld en tevredenheid tonen beter is voor hem.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-‘Oethaymien