Ik wil mij bekeren maar heb veel gezondigd in mijn oude leven

24014

 

Vraag:

Ik ben een jong meisje en wil me graag bekeren tot de Islam, omdat ik ervan overtuigd ben dat de Islam het ware geloof is. Echter, ik heb een probleem. Voordat ik de Islam heb leren kennen ben ik in vele zonden vervallen, als mijn hele leven al geen grote zonden was. Is het voor mij mogelijk om te bekeren? Wat dien ik te doen met betrekking tot mijn oude levensstijl?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zijn met zijn Profeet.

In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.

(Degene) Die de zonde vergeeft, en Die het berouw aanvaardt, (en Die) Hard in de bestraffing is. De Bezitter van de (uitgestrekte) Gunst, er is geen god dan Hij en tot Hem is de Terugkeer. ”

(Soerat Ghaafir: 3)

Ibn ʿAbbaas (hij behoort tot de metgezellen van de Profeet, vrede zij met hem) heeft overgeleverd: “De mensen van afgoderij moordden en kenden hierin geen grenzen en zij pleegden ontucht en kenden hierin ook geen grenzen. Toen kwam Mohammed (vrede zij met hem) tot hen en zij zeiden: “Hetgeen wat jij zegt en naar uitnodigt is goedheid, zou je ons dan kunnen vertellen of hetgeen dat wij aan slechte daden hebben verricht kwijtgescholden kan worden? Hierop openbaarde Allah de volgende verzen (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegenover zichzelf (door het begaan van zonden), wanhoop niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Meest Vergevensgezinde, de Meest Genadevolle. En keer berouwvol terug terug naar jullie Heer en onderwerp julliezelf aan Hem, voordat de bestraffing tot jullie komt en jullie vervolgens niet geholpen zullen worden. En volg datgene wat het beste is, (en) wat aan jullie is neergezonden door jullie Heer, voordat de bestraffing onverwachts tot jullie zal komen, terwijl jullie (het) niet beseffen.” Zodat een ziel niet zal zeggen: “O wat spijtig voor mij dat ik tekort ben geschoten in de Zaak van Allah. En ik behoorde zeker tot de bespotters.” Of (dat een ziel) zal zeggen: “Als Allah mij geleid had, dan zou ik zeker tot de godsvruchtigen behoren.” Of (dat een ziel) zal zeggen wanneer zij de Bestraffing ziet: “Als ik nog maar één kans zou hebben om terug te keren (naar het wereldse leven), dan zou ik tot de weldoeners behoren.” Welzeker! Mijn Verzen zijn zeker tot jou gekomen, maar   verloochende deze. En jij stelde je hoogmoedig op en jij behoorde tot de ongelovigen.”

(Soerat az-Zoemar: 53-59)

En zo was ʿAmr ibnoel-ʿAas een zondige veelgodenaanbidder, een zondaar en vijandig jegens Allah en zei: “Toen Allah de Islam in mijn hart plaatste, ben ik naar de Profeet (vrede zij met hem) gegaan om de eed van trouw af te leggen, strekte hij zijn hand naar mij uit en ik zei: ‘Ik zal de eed niet afleggen, O Boodschapper van Allah, totdat u mijn voorgaande zonden vergeeft. Waarop de Profeet (vrede zij met hem) tegen mij zei: O ʿAmr, wist jij dan niet dat de Islam alle voorgaande zonden kwijtscheldt?”

(Ahmad)

Zoek je toevlucht tot Allah en weet dat de oplossing voor al de onrust die jou bezighoudt te vinden is in de voorgaande teksten. Sterker nog, deze teksten zijn aan jou gericht en dragen zorg voor jouw situatie en zijn een oplossing voor al jouw problemen.

Als jouw Heer, de Meest Barmhartige, de Aanvaarder van berouw is, alle zonden vergeeft, beschikt over allesomvattende Barmhartigheid, jou en Zijn dienaren oproept tot berouw en de Islam, jou belooft al je grote en kleine zonden te vergeven en geheel uit te wissen bij monde van Zijn Profeet, dan dien je te weten dat als jij je bekeert, jouw leven met een schone lei begint. Waar wacht je dan nog op en voor welke reden stel jij jouw bekering nog uit? Haast je dus, word moslim en aanbid jouw Heer. Wij maken graag gebruik van deze gelegenheid om jou te verblijden met een gelukzalige toekomst en een zuiver leven in de schaduw van de Islam.

Bij Allah, jouw vraag heeft ons zeer verblijdt en wij zijn in afwachting op de gelukkige tijding. 

Mawsoeʿaat Fataawa al-Moeʿaasierah

(blz. 382)