Kan een Djinn het lichaam van een mens overnemen?

28162
Vraag:
Bestaan er bewijzen dat een Djinn het lichaam van een mens kan overnemen?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en metgezellen.
Er zijn hiervoor zowel bewijzen te vinden in de Koran als in de Soennah. Zo zegt Allah in de Koran (interpretatie van de betekenis):
Degenen die van rente eten zullen niet anders opstaan dan degene die opstaat en door de satan tot bezetenheid is geslagen.”
(Soerat al-Baqarah:275)
Ibnoe Kathier zegt in zijn uitleg van dit vers: “Zij (die van rente eten) zullen op de Dag des Oordeels opstaan uit hun graven zoals een bezetene opstaat wanneer de Djinn in hem is gevaren.”
Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd:
“De duivel stroomt door de mens zoals het bloed (door de aderen) stroomt.
(Al-Djaamic As-Sahieh)
Al-Imam Aboe Hassan al-Ashacarie schrijft in zijn boek Maqaalatoe Ahl us-Soennati wal Djamaacah: “Ahl us-Soennati wal Djamaacah zijn van mening dat de Djinn in het lichaam van een persoon kan kruipen.” Als bewijs voor deze uitspraak werd door hem het voorgenoemde vers aangehaald.
cAbdoellah ibnoe Ahmad ibnoe Hanbal heeft gezegd: “Op een dag vroeg ik mijn vader: ,,Sommige mensen beweren dat een Djinn niet in staat is om het lichaam van een mens binnen te gaan.” Hierop antwoordde hij: “Oh mijn zoon, degene die dit zegt, de duivel (heeft hem misleid) en spreekt via zijn tong.”
Ook hebben Ahmad en al-Bayhaqi overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) op een dag een bezeten kind passeerde en riep:
“Treedt naar buiten, O vijand van Allah. In een andere overlevering zei hij (vrede zij met hem): “Treedt naar buiten, O vijand van Allah, ik ben de Boodschapper van Allah.
De bewijzen dat de Djinn een mens kan binnengaan zijn te vinden in de Koran en de Soennah. Dit is de mening die door Ahl us-Soennati wal Djamaacah wordt gehanteerd. Daarnaast wordt dit ook door de realiteit en het verstand bevestigd. Wij ontkennen echter niet dat er ook andere aanleidingen kunnen zijn voor hersenletsel, depressie, inzinking en dergelijke.
Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Madjmoec Fataawaa wa Rasaa’il, boekdeel 1, hoofdstuk: ‘Djinn’