Moederdag

19668
Vraag:
Wat is het Islamitische oordeel over het vieren van Moederdag?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Alle feestdagen die niet zijn voorgeschreven binnen de Islam zijn geïnnoveerde feestdagen. Deze feestdagen waren dan ook niet bekend in de tijd van de vrome voorgangers en kunnen zelfs van niet-moslims afkomstig zijn. In dit geval betreft het zowel een innovatie als een imitatie van de ongelovigen.
De feestdagen die voorgeschreven zijn binnen de Islam zijn bekend onder de moslims, namelijk cIed ul-Fitr, cIed ul-Adhaa en de wekelijkse cIed van de Djoemoecah (het vrijdagsgebed). Buiten deze drie feestdagen om zijn er geen andere structurele feestdagen binnen de Islam. Alle andere feestdagen dienen te worden afgewezen omdat het innovaties zijn en indruisen tegen de Wetten van Allah.
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:
“Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons wat hiertoe niet behoort, het zal verworpen worden.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Dat wil zeggen dat dit wordt afgekeurd en niet door Allah wordt geaccepteerd. In een andere versie zegt hij (vrede zij met hem):
“Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het zal verworpen worden.”
(Moeslim)
Dit is duidelijk. Het is daarom niet toegestaan om Moederdag te vieren of om in teken van deze dag gevoelens van plezier en geluk te uiten en cadeaus te geven.
De moslim dient trots te zijn op zijn geloof en dient zich aan de grenzen te houden die Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) hebben vastgesteld. Hij dient niets aan zijn geloof toe te voegen of hier iets van te verwijderen. Ook dient de moslim geen meeloper te zijn die met alle winden meewaait. Hij dient daarentegen een persoon te zijn die de Islamitische Wetgeving naleeft, zodat hij uiteindelijk een leider en een voorbeeldfiguur zal zijn en geen meeloper. Het geloof is dan ook in alle opzichten vervolmaakt, zoals Allah zegt:
“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.”
(Soerat al-Maa’idah: 3)
Ook verdient de moeder het om meer dan één dag per jaar te worden geëerd. Zij heeft het recht op haar kinderen dat zij over haar waken en haar de nodige aandacht schenken. Zij dienen haar iedere dag van het jaar gehoorzaam te zijn, mits dit natuurlijk geen ongehoorzaamheid aan Allah betekent.
Sheikh Mohammed Saalih ibn al-cOethaymien
(Madjmoec ul-Fataawaa ibn ul-cOethaymien, boekdeel 2, blz.301)